درس تحلیل سازه


نمونه سوالات درس تحلیل سازه به همراه حل مسایل را بری رشته هوا فضا و عمران آماده دانلود کرده ایم. تحلیل سازه‌ ها یا آنالیز سازه‌ها ( Structural analysis ) یا تئوری درس تحلیل سازه سازه‌ها ( Theory of structures) یکی از زیر رشته‌ها و زمینه‌های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می‌باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش بینی رفتار سازه‌ها میپردازد. روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و عکس العمل‌های تکیه‌گاهی یک سازه است. اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبات مشخصات مقاطع سازه و بارهای وارد بر درس تحلیل سازه سازه هستند. پس از تحلیل سازه ها و تعیین نیروهای داخلی ( برشی، محوری، لنگر خمشی و نیروی پیچشی ) سازه را برحسب آنها طراحی می کنند. منظور از طراحی تعیین مقاطع لازم برای اعضای مختلف است.شما هم اکنون میتوانید این مقاله را با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دریافت کنید.

کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا

موفقیت در آزمون نظام مهندسی در گرو بررسی دقیق منابع آزمون و انتخـاب کتب مناسب است، در این آزمون حدود 10% سوالات مربوطه به درس تحلیل سازه ها می باشد که مباحث آن در کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تحلیل سازه ها تشریح شده است. بـدیهی اسـت که حل مسائل تحلیل سازه نیازمند تسلط کافی بر استاتیک می باشد، لذا در ایـن کتاب سعی شده مفاهیم کلی و پایه ای شامل معرفی انواع تکیه گاه ها و شناخت رفتار اعضا شرح داده شود تا از رجوع به کتب استاتیک بی نیاز شوید. در درس تحلیل سازه فصل اول مفاهیم کلی و چگونگی تعیین پایداری سازه ارائـه شـده و در فصل دوم نحوه محاسبه درجه نامعینی سازه مشخص شده است. در صورتی که سازۀ بررسی شده در فصل دوم از نوع معین باشد، برای تحلیل آن بایستی از روشهای تحلیل شرح داده شده در فصل سوم و در صورتی که سازه نامعین باشد بایستی از روشهای تحلیل سازه فصل چهارم استفاده گردد . انتخاب روش تحلیل مناسب یکی از مهمترین مراحل در تحلیل یک سازه می باشد. در ابتدای فصول 3 و 4 برای بارگذاری های مختلف و با توجه بـه مجهولات درس تحلیل سازه مسـئله، پیشـنهاداتی جهـت انتخاب روش تحلیل سازه به شرح تفصیلی آن روش و مثالهای حل شـده مراجعه نموده و مجهولات مسئله محاسبه می گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول: مبانی، مفاهیم و كلیات

۱-۱ - سازه و تحلیل سازه

۱-۲ - معرفی انواع اعضای سازه‌ای

۱-۳ - انواع قیدها و اتصالات سازه‌ای 10

۱-۳-۱-۲ - قید مفصلی

۱-۳-۱-۵ - قید لغزشی و یا مفصل برشی

۱-۴ - انواع تكیه‌ گاه‌ ها و شرایط تکیه‌ گاهی

۱-۴-۱ - تكیه‌ گاه ساده

۱-۴-۲ - تكی ه‌گاه غلتکی

۱-۴-۳ - تكیه‌ گاه گیردار

۱-۴-۴ - تكیه‌ گاه لغزنده گیردار

۱-۴-۵ - تكیه‌ گاه رابط یا میله‌ ای

۱-۵ - معرفی انواع فنرها

۱-۶ - انواع نیروهای وارد بر سازه‌ ها

۱-۷ - مفاهیم تعادل، پایداری و ناپایداری در سازه‌ ها

۱-۷-۱-۱ - عضو دو نیرویی

۱-۷-۱-۲ - عضو سه نیرویی

۱-۷-۲-۱ ناپایداری ایستایی

۱-۷-۲-۲ - ناپایداری درس تحلیل سازه هندسی داخلی

۱-۷-۲-۳ - ناپایداری هندسی خارجی

۱-۷-۳ - الگوهای پایداری در سازه‌ ها

۱-۳-۷-۱ - مفصل موهومی

۱-۸ - پایداری نسبی (اتصال دو سازه، سه سازه (

۱-۸-۱ - انواع اتصال دو جسم بهم

۱-۸-۱-۱ - اتصال دو جسم توسط سه میله غیر همرس و غیر موازی

۱-۸-۱-۲ - اتصال دو جسم توسط یک میله و یک مفصل

۱-۸-۲ - انواع اتصال سه جسم متصل

۱-۸-۲-۱ - اتصال سه جسم توسط سه مفصل

۱-۸-۲-۲ - اتصال سه جسم توسط شش عضو دو نیرویی

فصل دوم: معین و نامعین بودن سازه‌ ها

۲-۱ - درجه نامعینی سازه‌ ها

۲-۲ - تعیین درجه نامعینی در قابها

۲-۲-۱ - روش شمارش معادلات و مجهولات

۲-۲-۱-۱ - معادلات شرط

۲-۲-۲ - روش شمارش حلقه‌ ها و کادرهای بسته

۲-۲-۳ - روش تبدیل قاب به شاخه‌ های معین

۲-۳ - تعیین درجه نامعینی در تیرهای سراسری

۲-۴ - تعیین درجه نامعینی در خرپاها

۲-۵ - تعیین درجه نامعینی در سازه‌ های دارای کابل

۲-۶ - تعیین درجه نامعینی در سازه‌ های دارای فنرهای انتقالی، و فنرهای دورانی

فصل سوم: تحلیل سازه‌های معین

۳-۲ - راهنمای انتخاب روش برای تحلیل سازه‌ های معین

۳-۲-۱ - راهنمای روش‌ های انرژی برای تحلیل سازه های معین

۳-۲-۲ - راهنمای روش تیر مزدوج

۳-۲-۳ - راهنمای روش لنگر سطح

۳-۲-۴ - راهنمای روابط تیرهای پایه

۳-۳ - یادآوری از استاتیک :

ترسیم نمودار تغییرات نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی

۳-۳-۱ - تعریف نیروی برشی

۳-۳-۲ - تعریف نیروی محوری

۳-۳-۳ - تعریف لنگر خمشی

۳-۳-۴ - نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (روش جمع زدن)

۳-۳-۴-۱ - ترسیم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن

۳-۳-۴-۲ - ترسیم نمودار لنگر خمشی به روش جمع زدن

۳-۳-۴-۳ - مثال‌هایی برای ترسیم نمودار برش و لنگر خمشی در سازه‌ های معین

۳-۴ - تعیین تغییرشکل‌ های سازه‌ معین

۳-۵ - روش كار مجازی ”بار واحد“ برای تحلیل سازه های معین

۳-۵-۱ - گامهای روش کار مجازی برای تحلیل سازه معین

۳-۶ - روش كار حقیقی ـ انرژی برای تحلیل سازه‌ های معین

۳-۶-۱ - قضیه کاستیگلیانو

۳-۶-۲ - انرژی کرنشی داخلی تحت بارهای محوری

۳-۶-۳ - انرژی کرنشی داخلی تحت خمش خالص

۳-۶-۴ - انرژی کرنشی داخلی بر اثر تلاش برشی

۳-۶-۵ - انرژی کرنشی در تیر بر اثر نیروی برشی

۳-۶-۶ - انرژی کرنشی در میله بر اثر گشتاور پیچشی

۳-۶-۷ - تعیین تغییر شکل تیر و قابها به روش انرژی

۳-۶-۷-۱ - تعیین تغییر شکل تیرهای خمیده

۳-۷ - روش تیر مزدوج برای تحلیل سازه های معین

۳-۷-۱ - گام‌های روش تیر مزدوج

۳-۷-۲ - چند نكته مهم در روش تیر مزدوج

۳-۸ - روش لنگر سطح

۳-۸-۱ - مراحل روش لنگرسطح

۳-۸-۲ - چند نكته مهم در روش لنگر سطح

۳-۹ - استفاده از روابط تیرهای پایه برای تحلیل سازههای معین

۳-۱۰ - تحلیل خرپاهای معین

۳-۱۰-۱ - روش مفصل برای تحلیل خرپای معین

۳-۱۰-۲ - روش مقطع برای تحلیل خرپاهای معین

تسـت‌های فصل سـوم آزمـون نظام مهندسی سال‌‌های گذشته

فصل چهارم:تحلیل سازه‌های نامعین

۴-۱ - پیش نیازهای فصل ۴

۴-۲ - خلاصه تحلیل سازه های نامعین

۴-۳ - راهنمای انتخاب روش تحلیل سازههای نامعین

۴-۳-۱ - راهنمای استفاده از روش نیرو ( نرمی (

۴-۳-۲ - راهنمای استفاده از روش تغییر مکان (سختی)

۴-۳-۳ - راهنمای استفاده از روش معادل‌ سازی با فنر

۴-۳-۴ - راهنمای استفاده از روش تحلیل تقریبی

۴-۴ - روش سازگاری تغییر شکل‌ ها برای تحلیل سازه های نامعین

۴-۵ - روش معادل‌ سازی با فنر برای تحلیل سازه های نامعین

۴-۵-۱ - معرفی انواع فنر و نحوه معادل سازی یک عضو با فنر

۴-۵-۱-۱ - سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت نیروی محوری

۴-۵-۱-۲ - سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت خمش

۴-۵-۱-۳ - سختی فنرهای دورانی، معادل با اعضاء تحت پیچش

۴-۵-۱-۴ - فنرهای موازی

۴-۵-۱-۵ - فنرهای سری

۴-۶ - روش شیب افت

۴-۶-۱-۲ درجه آزادی چرخشی (D2)

۴-۶-۱-۳ نکات درجه‌ ی آزادی

۴-۶-۲ مجهولات، قراردادها و روابط روش شیب افت

۴-۶-۲-۱ - قرارداد علامت شیب‌ ها و دوران‌ ها در روش شیب‌ افت

۴-۶-۲-۲ - روابط شیب افت

۴-۷ روش توزیع لنگر

۴-۷-۱ تعاریف و اصطلاحات مربوط به روش توزیع لنگر

۴-۷-۱-۱ - سختی دورانی

۴-۷-۱-۱-۱ - جدول مقادیر سختی دورانی

۴-۷-۱-۲ - ضریب انتقال لنگر عضو (C)

۴-۷-۱-۳ - ضریب توزیع لنگر (D)

۴-۷-۱-۳-۱ - جدول ضرایب انتقال

۴-۷-۱-۴ - لنگرهای گیرداری FEM

۴-۷-۲ مراحل تحلیل سازه به روش توزیع لنگر

۴-۹ تعاریف تقارن و پادمتقارن

۴-۹-۱ - نمونه‌ هایی از بارگذاری متقارن

۴-۹-۲ - نمونه‌ هایی از بارگذاری پادمتقارن

۴-۹-۳ - سازه متقارن ـ بار متقارن

۴-۹-۴ - سازه متقارن – بار پاد متقارن

۴-۹-۵ - سازه پادمتقارن ـ بار متقارن

۴-۹-۶ - سازه پادمتقارن ـ بار پادمتقارن

تسـت‌های فصل چهارم آزمـون نظام مهندسی سال‌های گذشته

فصل پنجم: خط تاثیر

۵-۱ - خط تأثیر چیست؟

۵-۲ - روش مولر ـ برسلاو

۵-۲-۱ - خط تأثیر لنگر خمشی

۵-۲-۲ - خط تأثیر نیروی برشی در عضو

۵-۳ - خط تأثیر در سازه‌ های نامعین

۵-۴ - كاربرد خط تأثیر

تسـت‌ های فصل پنجم آزمون نظام مهندسی سال‌‌ های گذشته

کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا

مشخصات کتاب
موضوع آزمون نظام مهندسی - عمران
ناشر نوآور
مولف حمیدرضا روانشادنیا ، هومان بابا احمدی میلانی ، امیر ناصری دهکردی
نوبت چاپ 11
سال چاپ 1401
تعداد صفحات 252
قطع وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ تحریر
شابک 9786001681967

Title: کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا Author: حمیدرضا روانشادنیا ، هومان بابا احمدی میلانی ، امیر ناصری دهکردی Description: خرید کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا انتشارات نوآور,دانلود کتاب شرح و درس تحلیل سازه درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا انتشارات نوآور,درسنامه نظام مهندسی تحلیل سازه Format: Paperback Pages: 252 آزمون نظام مهندسی - عمران Published By: نوآور Published: 1401 Language: Persian paper 2022-07-30 07:45:59 منابع-آزمون-نظام-مهندسی,آزمون-نظام-مهندسی,تحلیل-سازه,عمران-نظارت,عمران-محاسبات, ISBN: 9786001681967 کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا Price: 113,000 تومان

مهندسی عمران راه و ساختمان

دانلود رایگان کتاب تمرین های درس تحلیل سازه با پاسخ های تشریحی در 570 صفحه(فارسی) (مهندس حسن فراهانی

دانلود رایگان کتاب تمرین های درس تحلیل سازه با پاسخ های تشریحی درس تحلیل سازه در 570 صفحه(فارسی)


نقل قول :
دوستان عزیز منهدسی عمران با شما هستیم و یک کتاب فوق العاده دیگر برای درس تحلیل سازه ها.این کتاب 570 صفحه دارد و در آن شما تمام تمرینات تحلیل سازه را با حل تشریحی خواهید داشت و بیشک میتوانید استفاده بسیار زیادی از این کتاب ببرید .برای اینکه حجم کتاب زیاد بود در سه پارت مجزا برای شما فشده شده است و شما باید هر سه قسمت را دانلود و در یک پوشه قرار داده و سپس از حالت زیپ خارج کنید و جمعا این سه پارت 45 مگابایت حجم دارد پس به توصیه ما گوش دهید و دانلود این کتاب را فراموش نکنید.

دانلود رایگان نمونه سوالات درس تحلیل سازه به همراه حل (مهندس حسن فراهانی)

دانلود رایگان نمونه سوالات درس تحلیل سازه به همراه حل

شرح مختصر : تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها ( Structural analysis ) یا تئوری سازه‌ها ( Theory of structures) یکی از زیر رشته‌ها و زمینه‌های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می‌باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش بینی رفتار سازه‌ها میپردازد. روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و درس تحلیل سازه عکس العمل‌های تکیه‌گاهی یک سازه است. اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبات مشخصات مقاطع سازه و بارهای وارد بر سازه هستند. پس از تحلیل سازه ها و تعیین نیروهای داخلی ( برشی، محوری، لنگر خمشی و نیروی پیچشی ) سازه را برحسب آنها طراحی می کنند. منظور از طراحی تعیین مقاطع لازم برای اعضای مختلف است.
سازه‌ها از دو دیدگاه از لحاظ بارگذاری قابل بحث هستند:
بارگذاری دینامیکی
بارگذاری استاتیکی
همچنین عوامل موثر در تحلیل سازه‌ها شرایط تکیه‌گاهی، اتصالات، و قیود آن‌ها می‌باشد
فهرست:
نمونه سوالات تحلیل سازه های نامعین
نمونه سوالات تغییر شکل در سازه ها
نمونه سوالات پایداری و ناپایداری
نمونه سوالات خرپاها

به حجم 603 کیلوبایت

در فرمت فشرده (zip)

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

حضرت علی(ع) : « زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ »

زکات علم به نشر آن است.

خداوند عز و جل :(آل عمران: 26 )

«تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ »

خدا هر کس را بخواهد عزت می دهد و هرکه را بخواهد ذلت.

استفاده کننده عزیز : ذکر صلوات فراموش نشود.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

قدر آدمهایی که دوستتان دارند را بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید بدانید .
این وبلاگ هیچگونه درآمد مادی در نظر ندارد.هدف ارتقاء دانش فنی مهندسی کشور عزیز است. اگر مطلبی که رعایت حقوق معنویی اثر نشده است را اطلاع دهید.

عضویت در کانال تلگرامی گروه مهندسین راه و ساختمان
@CivilStructure_Surveying

روابط حفظی تحلیل سازه ها(مناسب برای آزمون های نظام مهندسی عمران)

روابط حفظی تحلیل سازه ها(مناسب برای آزمون های نظام مهندسی عمران)

روابط حفظی تحلیل سازه‌ها (مناسب برای آزمون‌های نظام مهندسی عمران)

در این مقاله سعی شده است تا روابط از پیش تعیین شده مورد نیاز برای حل مسائل تحلیل سازه‌ها ارائه گردد. این روابط شامل روابط محاسبه مقادیر تغییرمکان، دوران و لنگر و برش در نقاط شاخص می‌باشد. مطالعه و به ذهن سپردن این حالات مهم، برای درس تحلیل سازه ها به دانشجویان، کلیه داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان و داوطلبان شرکت در آزمون های نظام مهندسی (محاسبات و نظارت) توصیه می‌شود.

۱- روابط مربوط به تیرهای دوسرساده (دوسرمفصلی):

۱-۱- تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز (P) در هر نقطه‌ی دلخواه در طول دهانه:

تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز

۱-۲- تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه:

تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه

تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز

۱-۳- تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در تکیه‌گاه سمت چپ:

تیر دوسرساده

۱-۴- تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی متمرکز (M) با جهت‌های مخالف در هر دو تکیه‌گاه سمت چپ و راست:

تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی متمرکز (M) با جهت‌های مخالف در هر دو تکیه‌گاه سمت چپ و راست

تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی

۱-۵- تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی متمرکز (M) با جهت‌های یکسان در هر دو تکیه‌گاه سمت چپ و راست:

تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی متمرکز (M) با جهت‌های یکسان در هر دو تکیه‌گاه سمت چپ و راست

تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی

۱-۶- تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در وسط دهانه:

تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در وسط دهانه

تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی

۱-۷- تیر دوسرساده تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر دوسرساده تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر دوسرساده

۲- روابط مربوط به تیرهای یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل:

۲-۱- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه:

تیر یک‌سر گیردار

۲-۲- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در تکیه‌گاه مفصلی:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در تکیه‌گاه مفصلی

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل

۲-۳- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل

۳- روابط مربوط به تیرهای دوسر گیردار:

۳-۱- تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P) در هر نقطه‌ی دلخواه در طول دهانه:درس تحلیل سازه

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P)

۳-۲- تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه:

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P)

۳-۳- تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی گسترده

۴- روابط مربوط به تیرهای یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی:

۴-۱- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای گیردار برشی:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای گیردار برشی

- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی

۴-۲- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی

۵- روابط مربوط به تیرهای یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی:

۵-۱- تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای گیردار برشی:

تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای گیردار برشی

- تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار

۵-۲- تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در انتهای مفصلی:

تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در انتهای مفصلی

تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار

۵-۳- تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر یک‌سر مفصلی

۶- روابط مربوط به تیرهای یک‌سر گیردار- یک‌سر آزاد (طره‌ای):

۶-۱- تیر طره‌ای تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای آزاد:

تیر طره‌ای تحت اثر نیروی متمرکز (P)

۶-۲- تیر طره‌ای تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در انتهای آزاد:

تیر طره‌ای تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در انتهای آزاد

تیر طره‌ای تحت اثر لنگر خمشی

۶-۳- تیر طره‌ای تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تغییر مکان و دوران

در پایان لازم به ذکر است که موفقیت در آزمون نظام مهندسی در گرو بررسی دقیق منابع آزمون و انتخاب کتب مناسب است. بدیهی است حل مسائل تحلیل سازه ها نیازمند تسلط کافی بر استاتیک می‌باشد. در همین زمینه به داوطلبان آزمون نظام مهندسی و کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناس رسمی توصیه می شود جهت تسلط بیشتر بر مباحث استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه، کتاب “استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها” و کتاب “تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات” و کتاب ” تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی عمران نظارت” انتشارات نوآور را مطالعه نمایند.

همچنین کتاب “درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان، شهرسازی و معماری” و کتاب “مجموعه آزمون های کارشناس رسمی قوه قضائیه رشته راه و ساختمان” و کتاب ” مجموعه آزمون های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان” ویژه تمامی متقاضیان شرکت در آزمون های کارشناس رسمی می باشد و داوطلبان شرکت در آزمون های کارشناس رسمی می توانند جهت موفقیت در آزمون، این کتاب ها را هم مطالعه نمایند.

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل سازه به همراه حل مسائل – PDF پی دی اف

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل سازه به همراه حل مسائل - PDF پی دی اف

نمونه سوالات درس تحلیل سازه به همراه حل مسایل را بری رشته هوا فضا و عمران آماده دانلود کرده ایم. تحلیل سازه‌ ها یا آنالیز سازه‌ها ( Structural analysis ) یا تئوری سازه‌ها ( Theory of structures) یکی از زیر رشته‌ها و زمینه‌های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می‌باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش بینی رفتار سازه‌ها میپردازد. روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و عکس العمل‌های تکیه‌گاهی یک سازه است. اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبات مشخصات مقاطع سازه و بارهای وارد بر سازه هستند. پس از تحلیل سازه ها و تعیین نیروهای داخلی ( برشی، محوری، لنگر خمشی و نیروی پیچشی ) سازه را برحسب آنها طراحی می کنند. منظور از طراحی تعیین مقاطع لازم برای اعضای مختلف است.شما هم اکنون میتوانید این مقاله را درس تحلیل سازه با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دریافت کنید.

فهرست مطالب به شرح زیر است :

– نمونه سوالات تحلیل سازه های نامعین

– نمونه سوالات تغییر شکل در سازه ها

– درس تحلیل سازه نمونه سوالات پایداری و ناپایداری

– نمونه سوالات خرپاها

قیمت : 3000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

اسلایدشو

آمار مطالب
کل مطالب : 419
کل نظرات : 69 آمار کاربران
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 1949
آمار بازدید
بازدید امروز : 138
بازدید دیروز : 125
ورودی امروز گوگل : 1
ورودی گوگل دیروز : 4
آي پي امروز : 63
آي پي ديروز : 69
بازدید هفته : 263
بازدید ماه : 6,919
بازدید سال : 48,625
بازدید کلی : 883,361
اطلاعات شما
آی پی : 31.162.134.191
مرورگر : Chrome 18.6
سیستم عامل : Mac OS
امروز : سه شنبه 05 مهر 1401

پربازدید

تصادفی

آخرين ارسال هاي تالار گفتمان

عنوان پاسخ بازدید توسط
فایل پاورپوینت معرفی سیستم آسانسور و پله برقی 1 1612 vahidabbasi
پکیج تصفیه فاضلاب -طراحی و اجرا 0 101 omransaze
مخزن سپتیک 0 131 omransaze
محوطه سازي 1 898 alanddesign
ثبت نام شرکت­ها و موسسات دانش بنیان 0 527 omransaze
با زیباترین مساجد جهان آشنا شوید (۶۰ تصویر) 1 1086 pamir-1
طراحی فضای سبز در حیاطهای کوچک 0 878 neginazinp
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 10 3729 hera
شهر رویایی پدیده مشهد مقدس 1 842 vahidnezarat
من در چه آزمونهایی می توانم شرکت کنم؟کسانی که اطلاع دارید لطفا کمک کنید 0 533 negar22
درخواست جزوه و فیلم 1 832 admin
درخواست پاور پوینت ترکیبات سیمان تیپ5یاسیمان ضد سولفات 3 766 admin
ترکیبات سیمان تیپ5 سیمان ضد سولفات 1 658 admin
کتاب تحلیل سازه 0 1018 sydmohammadmosavi
دانلود چک لیست های عمران 1 2144 roumiani
دانلود پلان تاسیسات برقی . سیستم روشنایی. یک ساختمان مسکونی 2 2128 admin
درخواست جزوه و یا فایل صورت وضعیت نویسی 0 1495 admin
دانلود جدول میزان اسلامپ مجاز بتن طبق نشریه 55 0 1237 admin
جزوه تصویری تحلیل سازه ها 0 1606 admin
جزوه دینامیک سازه (دکتر مقدم) 0 683 admin

دانلود جزوه تحلیل سازه همراه با مسائل حل شده بسیار زیاد

دانلود جزوه تحلیل سازه همراه با مسائل حل شده بسیار زیاد

دانلود جزوه کامل تحلیل سازه همراه با مسائل حل شده بسیار زیاد

در این پست در خدمت شما عزیزان هستیم با جزوه ای از درس تحلیل سازه ،در جزوات قبلی که در علم ساختمان قرار دادیم مباحث مختلف درس تحلیل سازه مورد بررسی قرار گرفت اما جهت یاد گیری درس تحلیل سازه بهتر است مسائل زیادی حل شود تا بتوان به تسلط کافی پیرامون مباحث این درس دست یافت لذا جزوه ای را که برای شما عزیزان قرار داده ایم شامل مسائل مختلف همراه با حل آنها می باشد که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد

برای دانلود جزوه به ادامه مطلب بروید

تمام حقوق برای وب سایت ((علم ساختمان)) محفوظ است.

انتشار مطالب سایت بدون اخذ مجوز از مدیریت سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.