دارایی های غیر نقدی چیست؟


تبصره ۱ ماده ۱۴۷ – از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره ۲ ماده ۱۴۷ – هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. تبصره ۳ ماده ۱۴۷ – پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود

آورده های نقدی و غیرنقدی در ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب ” دستورالعمل تشکیل تعاونی ها ” ، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال تعیین می گردد. هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشند ” . لازم به ذکر است که تعاونی های مذکور پس از تشکیل در دوره فعالیت نیز باید پیوسته مبالغ حداقل سرمایه های فوق را داشته باشند.

در سرمایه گذاری شرکت تعاونی آورده های اعضا ممکن است تقدی یا غیر نقدی باشد. طبق ماده 21 قانون بخش تعاونی، شرکت تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و آورده های غیرنقدی نقویم و تسلیم گردد. قیمت گذاری آورده های غیرنقدی باید به طریقی مطمئن و در صورت لزوم با نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد و در هر حال لازم است اولین مجمع عمومی عادی که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود، آن را تصویب نماید.

در سرمایه گذاری شرکت تعاونی، لازم نیست تمام آورده نقدی یکچا پرداخت شود و همان طور که گفته شد، قانون پرداخت یک سوم آن را کافی دانسته است. این مبلغ را که مبلغ لازم التادیه نامیده می شود، اساسنامه شرکت تعیین می کند و مقدار آن نباید از حداقل مقرر در قانون ، یعنی یک سوم قیمت اسمی هر سهم ، کمتر باشد؛ ولی چنان که معلوم است بیشتر بودن آن از این مقدار منعی ندارد.
بنابر تبصره ماده 21 قانون بخش تعاونی، اعضای شرکت تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم یا سهام خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه کنند. لازم است مطلبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا مطالبه هر مقدار از آن، از کلیه اعضا و بدون تبعیض به عمل آید. ممکن است این سوال مطرح شود که اگر عضوی در ظرف مقرر در اساسنامه، مبلغ پرداخت نشده سهم خود را تادیه نکند، چه برخوردی با وی خواهد شد ؟ به عبارت دیگر چه ضمانت اجرایی برای پرداخت مبلغ مورد بحث وجود دارد ؟ در پاسخ می توان گفت : همان طور که بیان شد ، تادیه مبلغ پرداخت نشده سهم ظرف مدت مقرر در اساسنامه، برای عضو یک تکلیف قانونی است و عدم رعایت تعهدات قانونی و مقررات اساسنامه ، طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی، از موجبات اخراج است و عضوی که از تادیه مبلغ پرداخت نشده، سهم یا سهام خود مطابق اساسنامه تخطی کرده است ؛ لذا هیئت مدیره می تواند وی را از شرکت اخراج کند. منتها طبق بند 2 ماده 13 این قانون ، اخراج ” پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی ” امکان دارد.

آورده های غیرنقدی ممکن است ماشین آلات، وسایل و لوازم ، کارخانه ، زمبن ، ساختمان ، سرقفلی، ورقه اختراع ، علامت تجاری و غیره باشد . قانون بخش تعاونی مقرر می دارد : آورده های غیرنقدی یا سرمایه جنسی شرکت باید تقویم و تسلیم شود ؛ ولی در چگونگی نقویم و تسلیم آن ها بیانی ندارد. در مورد آورده های غیرنقدی لازم است چند نکته یادآوری شود :
اولاَ ناگفته پیداست که آورده های غیرنقدی یا جنسی باید از نوعی باشد که مورد نیاز شرکت تعاونی باشد ؛
ثانیاَ ارزیابی آن ها به طریقی مطمئن و در صورت لزوم با نظر کتبی کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد تا بدین ترتیب از ورود آورده های مناسب به شرکت و تقویم عادلانه آن ها و از عدم تضرر شرکت اطمینان حاصل شود ؛
ثالثاَ تسلیم آورده های غیرنقدی به این صورت است که عین یا مدارک مالکیت آن ها در همان بانک یا صندوق تعاون یا موسسه اعتباری که برای پرداخت مبالغ لازم التادیه تعیین شده است، تودیع و گواهی آن به هیئت موسس تحویل گردد؛ و سرانجام اینکه لازم است ارزیابی آورده های غیرنقدی به تصویب اولین مجمع عممومی عادی که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود برسد.
جهت ثبت شرکت تعاونی با ما تماس بگیرید.
همکاران ما در موسسه ثبتیکال ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.

تعریف دارایی های جاری و غیر جاری در حسابداری

عبارتند از وجه نقد و سایر دارایی هایی که انتظار می رود طی یک سال یا یک چرخه ی عملیاتی هر کدام طولانی تر است، تبدیل شوند، به فروش برسند یا مصرف گردند.
از نظر استاندارد ۱۴ ایران یک دارایی زمانی باید به عنوان دارایی جاری طبقه بندی شود که:

الف) انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر است، مصرف یا فروخته شود، یا به وجه نقد یا دارایی دیگری که نقد شدن آن قریب به یقین است، تبدیل شود، یا

ب) وجه نقد یا معادل وجه نقدی باشد که استفاده از آن محدود نشده است.

سایر داراییها باید به عنوان داراییهای غیرجاری طبقه بندی شود.

دارایی های غیر جاری (ثابت):

عبارتند از دارایی هایی که در تعریف جاری قرار نمی گیرند و به عبارت دیگر دوامی بیش از یک سال مالی دارند.

عبارتند از تعهداتی که انتظار می رود ظرف یک سال یا یک چرخه عملیاتی، هرکدام طولانی تر است، از طریق واگذاری دارایی های جاری یا ایجاد بدهی های دیگر تصفیه شوند.
بر اساس استاندارد 14 ایران بدهیهای عندالمطالبه که انتظار رود ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه مطالبه شود و نیز آن دارایی های غیر نقدی چیست؟ قسمت از بدهیهای بلند مدتی که انتظار رود بر مبنای شرایط قرارداد مربوط، ظرف مدت یک سال از تاریخ ترازنامه به دین حال تبدیل شود جز بدهیهای جاری طبقه بندی و توضیحات کافی د ر این مورد در یادداشتهای توضیحی ارائه می شود. آن دسته از بدهیها و نیز حصه ای از بدهیهای بلند مدت از قبیل تسهیلات مالی بانکی و غیربانکی، بدهیهای تجاری، بدهی مالیاتی و پیش دریافت از مشتریان که انتظار رود ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه تسویه گردد، به عنوان بدهی جاری طبقه بندی می شود. با این حال، حصه ای از یک بدهی بلندمدت که انتظار رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه تسویه شود، مشروط بر اینکه داراییهای موجود در تاریخ ترازنامه که بازپرداخت آن بدهی از محل آنها صورت می گیرد، به عنوان دارایی جاری طبقه بندی نشده باشد، گاهی اوقات تحت عنوان بدهی بلندمدت طبقه بندی می شود. در مورد اخير افشای مبلغ و شرایط مربوط ممکن است ضرورت یابد.
بدهی های غیر جاری (بلند مدت): عبارتند از بدهی هایی که در تعریف جاری قرار نمی گیرند و به عبارت دیگر سررسیدی بیش از یک سال مالی دارند.

نکته: دارایی ها براساس کارکردشان داخل عناصر ترازنامه طبقه بندی می شوند و این طبقه بندی ممکن است برای شرکت های مختلف متفاوت باشد. مثلا یک ماشین تراش برای شرکت تولید کننده آن، موجودی کالا و برای شرکتی که از آن استفاده می کند ماشین آلات محسوب می گردد.

حسابدار موفق (حسابدار شو) | آموزش حسابداری ویژه بازار کار ایران

در همه کسب کار ها این موضوع قابل توجیه است که برای کسب درآمد، به تحمل مخارجی در ارتباط با فعالیت شرکت نیاز است ولی این نکته را باید توجه داشت که هزینه های انجام شده و ارائه شده به اداره دارایی در خصوص مالیات ها، هنگامی پذیرفته میشود که کاملا مرتبط با فعالیت همان واحد تجاری باشد،

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست؟

در همه کسب کار ها این موضوع قابل توجیه است که برای کسب درآمد، به تحمل مخارجی در ارتباط با فعالیت شرکت نیاز است ولی این نکته را باید توجه داشت که هزینه های انجام شده و ارائه شده به اداره دارایی در خصوص مالیات ها، هنگامی پذیرفته میشود که کاملا مرتبط با فعالیت همان واحد تجاری باشد، بسیاری از کار فرمایان برای اینکه سود واحد تجاری خود را کاهش دهند به ارائه هزینه های مختلف صرف نظر از ارتباط آن ها با فعالیت های شرکت مبادرت میورزند و به دنبال این غفلت دفاتر آن ها رد میشود و مشمول جریمه نیز خواهند شد از این رو اداره دارایی برای شفاف سازی سود ها و از بین بردن حسابسازی ها، در ماده ۱۴۷و ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم لیستی از هزینه های مورد تایید دارایی را ارائه نموده است.

ماده 147قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31)

هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون دارایی های غیر نقدی چیست؟ مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۱۴۷ – از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲ ماده ۱۴۷ – هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره ۳ ماده ۱۴۷ – پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود

ماده 148قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31)

به منظور آشنایی و آگاهی هرچه بیشتر مودیان وحسابدارن با هزینه های قابل قبول طبق ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم برای هزینه های مذکور اشاره می شود.

1- قیمت دارایی های غیر نقدی چیست؟ خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
2- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.
ج- هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د- حقوق بازنشستگی وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان.
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشتگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود.
ز- پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم.
3- کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
4- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات.
6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
7- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات قانون مالیات ها ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد).
8- هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت شرکت.
9- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه:
الف- وجود خسارت محقق باشد.
ب- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ج- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
10- هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
11- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
الف- مربوط به فعالیت موسسه باشد.
ب- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
ج- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
12- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.
13- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
14- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.
15- مخارج حمل و نقل.
16- هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و انبارداری.
17- حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
18- سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
19- بهای ملزوات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.
20- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21- هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
22- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت شرکت.
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
24- زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.
25- ضایعات متعارف تولید.
26- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
27- هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.
28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم به ازای هر نفر.
29- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.

تبصره ۱ ماده ۱۴۸ – هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۱۴۸ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء «ب» بند «۲» این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ ماده ۱۴۸ – در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می‌شود.

حسابداری شرکت های تضامنی

از اجتماع دو يا چند نفر که هر يک امکاناتی را (اعم از وجه نقد، وسايل و ماشين آلات و غيره) با خود به درون اجتماع مذکور آورده و به منظور کسب سود، فعاليت مشترکی را انجام داده و منافع را به نسبت های معين تقسيم مىکنند.

تعریف حسابداری شرکت های تضامنی:

شرکت تضامنی : شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تادیه (پرداخت) تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

نکته :

چنانچه دارایی های شرکت برای پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئولیت تضامنی به جهت پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی دارند و این موضوع ربطی به میزان سهم الشرکه شرکاء ندارد.

نکته :

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و حداقل یک نفر از شرکا ذکر شود.

در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمامی شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عباراتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم (ارزیابی به قیمت نقد) و تسلیم (تحویل) شده باشد.

در شرکت های تضامنی منافع کسب شده طبق نسبت مقرر در شرکت نامه (نسبت سود یا زیان) بین شرکا تقسیم می شود.

و چنانچه نسبت سود یا زیان در شرکت نامه مشخص نشده باشد منافع کسب شده هر سال باید به نسبت مانده
سرمایه شرکا تقسیم شود.

حسابداری شرکت های تضامنی

شرکت نامه:

شرکت نامه که باید بر طبق قانون تجارت تنظیم شود موارد زیر را در بر می گیرد :

 • نام و نشانی شرکت
 • اسامی شرکا و نشانی آنها
 • تاریخ افتتاح شرکت
 • موضوع و مدت شرکت
 • روابط بین شرکا
 • تقسیم سود یا زیان
 • ورود و خروج شرکاء
 • انحلال و تسویه در بعضی از کشور ها شرکت تضامنی در قالب هیچ شرکتی و شخصیت حقوقی جداگانه ای قرار نگرفته و بدون تشریفات خاصی بین شرکا، تشکیل می شود .

اما در ایران شرکت تضامنی زمانی رسمیت یافته و تشکیل می شود که قرارداد مکتوب و به ثبت برسد.

نکته :

در قرارداد شرکت که همان شرکتنامه است قابلیت تغییر در مفاد وجود ندارد مگر با رضایت کلیه شرکا

نکته :

انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی صرفاً با رضایت تمامی شرکا مجاز می باشد.

نکته :

با توجه به ماهیت تضامنی بودن شرکت شرکا نمی توانند بدون رضایت کلیه شرکا از شرکت خارج و سهم الشرکه خود را به دیگری واگذار کنند.

فرآیند تشکیل شرکت های تضامنی:

تشکیل اولیه شرکت تضامنی توافق 2 یا چند نفر برای امور تجاری مشترک و سرمایه گذاری آنها برای کسب سود در امور تجاری عنوان شده می باشد.

بدین منظور بعد از توافق اولیه شرکا جهت ایجاد شرکت تضامنی ابتدا یک حساب جاری در یکی از بانک ها به نام “شرکت تضامنی …..در شرف تاسیس ” افتتاح و سرمایه نقدی خود را بدان حساب واریز می کنند.

آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که وارد شرکت می شود باید بر اساس ارزش کارشناسی (ارزش منصفانه) با توافق کلیه شرکا ارزیابی شده در اختیار شرکت قرار می گیرد.

سرمایه گذاری توسط شرکا اگر نقد باشد وجه نقد را بدهکار و حساب سرمایه شریک را بستانکار می کنیم.

سرمایه گذاری توسط شرکا اگر غیر نقد دارایی های غیر نقدی چیست؟ باشد حساب دارایی واگذار شده شرکا معادل ارزش کارشناسی و منصفانه را بدهکار و حساب سرمایه شریک را بستانکار می کنیم.

حساب های موجود در شرکت سهامی :

در شرکت های تضامنی علاوه بر حساب سرمایه شرکا حساب های دیگری نیز وجود دارد علت وجود این حساب ها منع قانونی در تغییر حساب سرمایه شرکا است که براساس قانون هر تغییری در حساب سرمایه شرکا باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و همچنین در روزنامه رسمی آگهی شود.

حساب سرمایه شرکا :

برای ثبت حساب سرمایه شرکا 2 روش وجود دارد :

1 – روش ثابت :

در این روش حساب سرمایه شرکا معادل مبلغی که در شرکتنامه ثبت شده است در دفاتر ثبت می شود.

2 – روش متغیر :

در این حساب سرمایه شرکا معادل مبلغ ثبت شده در شرکتنامه نمی باشد.

رویداد هایی نظیر برداشت، بهره برداشت، سهم از زیان در بدهکار حساب سرمایه و رویداد هایی نظیر سهم بهره سرمایه، سهم سود، حق الزحمه شرکاء در بستانکار این حساب ثبت می شود.

نکته :

در ایران استفاده از روش ثابت مجاز می باشد.

حساب جاری شرکا :

تمامی شرکا باید دارای یک حساب جاری به نام خود در دفاتر داشته باشند و تمامی تغییرات در حساب سرمایه در آن ثبت شود و دائم نشان دهنده مانده حساب سرمایه شرکا در شرکت باشد.

رویداد های برداشت نقدی و غیر نقدی، بهره برداشت، سهم زیان در بدهکار این حساب ثبت می شود.

و رویداد های بهره سرمایه، دارایی های غیر نقدی چیست؟ حق الزحمه، سهم سود در بستانکار این حساب ثبت می شود.

نکته :

حساب جاری شرکا جزء حساب های دائمی می باشد.

حساب برداشت :

حسابی است که در دفاتر به نام هر یک از شرکا افتتاح می شود و در حقیقت در مقام اخذ وام از شرکت می باشد و به همین دلیل شرکا باید بهره ای نسبت به مبلغ برداشت شده به شرکت بپردازد.

حساب وام :

گاهی ممکن است که شرکت احتیاج به وجه نقد داشته باشد و یکی از شرکا وجه نقد مورد نیاز را در اختیار داشته باشد ولی تمایل به افزایش سرمایه خود نداشته باشد از این رو آن شریک مبلغ مورد نیاز شرکت را تحت عنوان وام در اختیار شرکت قرار می دهد و در ازای پرداخت وام به شرکت هر ساله بهره ای دریافت می کند.

نکته :

تقسیم سود یا زیان بر طبق قانون تجارت هر گونه سود یا زیان باید براساس نسبت سرمایه تقسیم شود مگر اینکه در شرکت نامه ترتیب دیگری نیز مقرر شده باشد.

تغییرات در مالکیت شرکت تضامنی :

هر گونه انجام تغییر در ساختار مالکیت شرکت های تضامنی تحت تاثیر مقررات موجود در شرکت نامه و رضایت کلیه شرکا باید صورت گیرد در این گونه موارد شرکت تضامنی اولیه منحل و شرکت تضامنی جدیدی به وجود می آید.

انحلال شرکت تضامنی و ایجاد یک شرکت تضامنی جدید نیاز به ارزیابی مجدد دارایی های شرکت دارد.

ورود شریک جدید :

ورود شریک جدید به 2 روش صورت می گیرد و نیاز به موافقت کلیه شرکای قدیمی دارد :

1 – از طریق سرمایه گذاری مستقیم :

در این حالت دارایی های شرکت معادل مبلغ سرمایه گذاری شریک جدید افزایش می یابد.

2 – از طریق خرید تمام یا قسمتی از سهم الشرکه شرکای قدیمی :

در این حالت هیچ تغییری در دارایی های شرکت صورت نمی گیرد.

شرکت های تضامنی

نکته :

شریک جدید در مقابل تمامی تعهداتی که از قبل از ورود وی در شرکت وجود داشته است نیز مسئول است.

خروج شریک :

هر یک از شرکا می توانند با دریافت وجه یا سایر دارایی ها سهم الشرکه خود را به سایر شرکا واگذار و یا به افراد خارج از شرکت با توافق تمامی شرکا بفروشند.

توجه :

شریک خارج شده از شرکت در مقابل تعهدات و بدهی هایی که بعد از خروج وی به وجود می آید مسئولیتی ندارد اما در مقابل تعهدات و بدهی های قبلی مسئول می باشد.

حالت های خروج شریک :

 • سهم الشرکه شریک خارج شونده با موافقت شرکا از طریق منابع شرکت پرداخت گردد که در این صورت هرگونه اختلاف بین مانده سهم الشرکه و مبلغ پرداخت شده به نسبت سود و زیان بین شرکا تقسیم می شود.
 • چنانچه سهم الشرکه فرد خارج شده با رضایت کلیه شرکا به افراد خارج از شرکت واگذار شود.

که در این صورت هر گونه وجه یا دارایی که بین طرفین مبادله شود تاثیری در منابع شرکت ندارد.

انحلال شرکت تضامنی :

انحلال شرکت تضامنی به معناي پایان فعالیت واحد تجاری می باشد.

شرکت تضامنی به دلایل زیر منحل می شود:

 • انقضای مدت شرکت
 • رسیدن به هدف مشخص شده در اساسنامه
 • ورشکستگی
 • توافق کلیه شرکا

مراحل تسویه در شرکت تضامنی :

 1. فروش تمام دارایی ها
 2. وصول مطالبات
 3. پرداخت بدهی های شرکت به استثنای مطالبات شرکا
 4. پرداخت بدهی های شرکا
 5. تقسیم سود یا زیان حاصل از فروش دارایی
 6. تعیین مانده نهایی و پرداخت سهم هر یک از شرکا

نکته :

در مواردی که نقدینگی واحد تجاری برای پرداخت بدهی ها و تعهدات کافی نباشد میزان کسری از اموال شخصی شرکا تامین می شود .

نکته :

در مواردی که زیان فروش دارایی ها به قدری زیاد باشد که بعد از تخصیص به حساب شرکا ، حساب شریک مذبور بدهکار شود شریک مذبور باید میزان کسری حساب خویش (مانده بدهکار) را در شرکت سرمایه گذاری نماید و اگر شریک قادر به پرداخت بدهی نباشد میزان کسری سهم وی از حساب سایر شرکا تامین می شود.

تقسیم وجوه در تسویه تدریجی :

در مواردی که فرآیند تسویه به صورت تدریجی و بلند مدت انجام می شود شرکا ممکن است مبالغی که حاصل فروش دارایی های شرکت بدست آمده را از مدیران تسویه درخواست نمایند لذا مدیران تسویه می توانند این مبالغ را با در نظر گرفتن حقوق بستانکاران و سایر تعهدات و هزینه های تسویه بین شرکا توزیع نمایند.

مراحل تقسیم وجوه در روش تسویه تدریجی :

کلیه دارایی های غیر نقد شرکت بدون ارزش می باشند که این زیان احتمالی به نسبت سهم سود یا زیان بین شرکا تقسیم می شود(بدترین حالت ممکن در نظر گرفته شود).

نگهداری مبالغ کافی وجوه نقد (معادل بدهی های شرکت به استثنای بدهی مربوط به شرکاء)

نگهداری یک مبلغ کافی وجه نقد معادل پیش بینی هزینه های تسویه و مخارج احتمالی

هرگاه یک حساب شریک بعد از انجام مراحل قبلی بدهکار شود مانده بدهکار فرضی شریک باید به نسبت سود یا زیان بین سایر شرکا منظور شود.

هر نوع وجوه اضافی مازاد بر مبالغ ذخیره شده برای مراحل 2 و 3 که بدست آمده می توان بین شرکایی که مانده حساب سرمایه آنها بستانکار است را تقسیم نمود.

نکته :

باید توجه داشت که مبالغ پرداخت شده به هیچ عنوان نباید از مانده بستانکار حساب سرمایه شرکا بیشتر باشد.

حسابداری ; هیوا بلکامه ;

اقلام پولی :اقلامی (دارایی ها و بدهی ها ) هستند که مبلغ آن در اثر گذشت زمان تغییر ننموده ولی بر اثر تورم یا رکود قدرت خرید خود را از دست داده یا قدرت خرید اضافی بدست می آورند.ویژگی اصلی اقلام پولی حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد.

به عبارت دیگر: دریافت یا پرداخت آنها بر حسب واحد پول تثبیت شده، و ارزش آنها به تغییرات سطح عمومی قیمتها وابستگی ندارد.

اقلام پولی بر اساس واحد جاری پول رایج در تاریخ ترازنامه نشان داده می شود.

انواع اقلام پولی شامل:

موجودی نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی تجاری، اسناد دریافتنی تجاری، سایر حسابها و اسناد دریافتنی

حسابهای پرداختنی تجاری،اسنادپرداختنی، وام پرداختنی، هزینه های معوق پرداختنی، سود سهام پرداختنی، تعهدات ارزی، سپرده بدهی های مؤسسات مالی ، پیش دریافت ها ، اوراق قرضه پرداختنی، مالیات بردرآمد پرداختنی، سپرده قابل پرداخت، سود سهام پیشنهادی .

اقلام غیر پولی : اقلامی هستند با گذشت زمان قدرت خرید خود را حفظ کرده، قیمت آنها بر حسب تغییرات واحد پولی به نسبت سطح عمومی قیمت ها یا قیمت های خاص تغییر می یابد. ویژگی اصلی اقلام غیرپولی نبود حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد.

اقلام غیر پولی شامل موارد زیر می باشد :

- موجودی های مواد وکالا (موجودی مواد اولیه ، کار در جریان ساخت ، کالای ساخته شده ، قطعات و لوازم یدکی و مواد مصرفی).اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.