تجارت نوپا در ایران


اگر قصد شروع فعالیت آنلاین دارید پیشنهاد می کنیم ویدئوی کسب و کار اینترنتی را چگونه آغاز کنیم؟ را ببینید.

ارزیابی عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی

از آن جایی که خلق مزیت رقابتی و بقا شرکت های دانش بنیان نوپا در گرو حفظ و تقویت تجاری سازی فناوری است، هسته اصلی توجه مدیران کسب و کارهای نوپا ارزیابی و اندازه گیری عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. در پژوهش حاضر به اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری و ارزیابی آن در 50 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از تکنیک FBWM پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع از نظرات خبرگان شامل مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های دانش-بنیان برتر در مرحله رشد پارک استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، سرعت تجاری سازی از طریق تعداد و زمان سریع تر دستیابی به محصولات جدید مهم ترین عامل تاثیرگذار در عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. همچنین به ترتیب عوامل وسعت فناوری با استفاده موثر از اختراعات ثبت شده و دانش فنی، آینده بازار و دامنه بازار از دید خبرگان درجات اهمیت بعدی را کسب نموده اند.

کلیدواژه‌ها

 • "عملکرد تجاری سازی فناوری"
 • "روش بهترین- بدترین فازی"
 • "شرکت های دانش بنیان نوپا"

عنوان مقاله [English]

Evaluating knowledge-based start-up companies’ technology commercialization performance using fuzzy best-worst method

نویسندگان [English]

 • hossein shirazi 1
 • Gholamreza Hashemzadeh 2
 • Reza Radfar 3
 • Taghi Torabi 4

1 ph.d student in technology management, science and research branch, islamic azad university , tehran,iran

competitive advantage and the survival knowledge-based start-up companies depends on maintaining and enhancing the commercialization of technology, the core of the attention of novice business managers is the evaluation and measurement of the TC. In this research, priority is given to the factors affecting the performance of TC and its evaluation in 50 novice students based on the growth center of Science and Technology Park of Tehran University using the FBWM technique. In order to achieve this goal, a comprehensive overview of the literature of the subject has been used by the experts of the experts including the managers of Tehran University of Science and Technology Park and the top companies of the universities in the growth stage of the park. The results of the research show that the speed of commercialization through the number and timing of acquiring new products is the most important factor in the performance of TC. Also, according to the factors of the scale of technology, with the effective use of patented patents and technical knowledge, the future of the market and the scope of the market from the perspective of the experts have become the next important levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Technology commercialization performance"
 • "Fuzzy best-worst method"
 • "Knowledge-based start-up Companies"

مراجع

- بندریان، ر، حیدری، ع و پور ابراهیمی، م، 1393. بررسی مدل‌های تجاری‌سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری‌سازی فناوری در کشور، نشریه دانشگاه و صنعت، شماره 2، صص 5-20.

- پاک‌نیت، م، انصاری، ر و شاهین، آ،1395. تحلیل تأثیر توانمندی‌های نوآوری فناورانه بر تجاری‌سازی فناوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان، نشریه مدیریت نوآوری، شماره 3، صص 59-84.

- جعفر نژاد‌، ا، کاظمی، ع و عرب، ع،1395. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان بر پایه روش بهترین بدترین، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 32، صص 159-186.

- حاج غلامی سریزدی، ع و منطقی، م،1392. تحلیل تأثیر سیاست‌های تجارت نوپا در ایران پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری مؤسسات مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم. نشریه مدیریت نوآوری، شماره 2 صص 69-98.

- درودی، ه و شرف پور، م،1396. تأثیر همکاری متقابل کارکردی بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با توجه به نقش خلق دانش و حمایت مدیریت ارشد. فصلنامه مدیریت نوآوری، شماره 1، صص 45-72.

- سرتختی، ح، سعیدی، غ، علیا، رو فرسنگی، م،1395. انتخاب روش استخراج با استفاده از روش بهترین و بدترین با نگرشی خاص به معدن زغال‌سنگ همکار، سومین کنگره ملی زغال‌سنگ ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود.

- صلواتی سرچشمه، ب و مداح، م ،1387. کاربرد مدل ARC در گزارش دهی سرمایه‌های دانشی مؤسسات دانش‌بنیان. فصلنامه رشد فناوری، شماره 15 صص 41-47.

- محقر، ع، حسینی، ج و عرب، ع،1396. بررسی و ارزیابی ریسک‌های پروژه بر پایه روش بهترین-بدترین، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، جلد 7، شماره 2، صص 157-173.

- فضل اله تبار، م، شیر خدایی، م و فلاح، ح،1396. کاربرد تکنیک بهترین- بدترین در رتبه‌بندی سازوکارهای ضد بازاریابی گرایش به مصرف دخانیات، کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران.

- Ahmad, W. N. K. W., Rezaei, J., Sadaghiani, S., & Tavasszy, L. A. (2017). Evaluation of the external forces affecting the sustainability of oil and gas supply chain using Best Worst Method. Journal of Cleaner Production, 153, 242-252.

- Ahmadi, H. B., Kusi-Sarpong, S., & Rezaei, J. (2017). Assessing the social sustainability of supply chains using Best Worst Method. Resources, Conservation and Recycling, 126, 99-106.

- Chen, C.-J. (2009). Technology commercialization, incubator and venture capital, and new venture performance. Journal of Business research, 62(1), 93-103.

- Guo, S., & Zhao, H. (2017). Fuzzy best-worst multi-criteria decision-making method and its applications. Knowledge-Based Systems, 121, 23-31.

- Gupta, H. (2018). Evaluating service quality of airline industry using hybrid best worst method and VIKOR. Journal of Air Transport Management, 68, 35-47.

- Gupta, H., & Barua, M. K. (2018). A framework to overcome barriers to green innovation in SMEs using BWM and Fuzzy TOPSIS. Science of The Total Environment, 633, 122-139.

- Jo, D. H., & Park, J. W. (2017). The Determinants of Technology Commercialization Performance of Technology-based SMEs. KSII Transactions on Internet & Information Systems, 11(8).

- Khalil, T. M. (2000). Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation: McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics.

- Kumar, V., & Jain, P. (2003). Commercialization of new technologies in India: an empirical study of perceptions of technology institutions. Technovation, 23(2), 113-120.

- Li, Y., Guo, H., Liu, Y., & Li, M. (2008). Incentive mechanisms, entrepreneurial orientation, and technology commercialization: Evidence from China's transitional economy. Journal of Product Innovation Management, 25(1), 63-78.

- Lin, Y., Wang, Y., & Kung, L. (2015). Influences of cross-functional collaboration and knowledge creation on technology commercialization: Evidence from high-tech industries. Industrial marketing management, 49, 128-138.

- Lucheng, H., Xin, L., & Wenguang, L. (2010). Research on emerging technology selection and assessment by technology foresight and fuzzy consistent matrix. Foresight, 12(2), 77-89.

- Min, K.-D., Huh, M.-Y., Han, J.-H., Yoon, K.-C., Lee, J.-E., Kim, S.-H., Choi, S.-H. (2018). A Success factor for Technology Commercialization for Start-ups by the Weighted-BMO Model. Journal of Industrial Distribution & Business Vol, 9(11), 39-54.

- Nevens, T. M. (1990). Commercializing technology: What the best companies do. Planning review, 18(6), 20-24.

- Reamer, A. (2003). Technology transfer and commercialization: their role in economic development. www. eda. gov/PDF/eda_ttc. pdf.

- Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 64, 126-130.

- Rezaei, J., Kothadiya, O., Tavasszy, L., & Kroesen, M. (2018). Quality assessment of airline baggage handling systems using SERVQUAL and BWM. Tourism Management, 66, 85-93.

- Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J., & Tavasszy, L. (2016). A supplier selection life cycle approach integrating traditional and environmental criteria using the best worst method. Journal of Cleaner Production, 135, 577-588.

- Rezaei, J., van Roekel, W. S., & Tavasszy, L. (2018). Measuring the relative importance of the logistics performance index indicators using Best Worst Method. Transport Policy, 68, 158-169.

- Salimi, N., & Rezaei, J. (2018). Evaluating firms’ R&D performance using best worst method. Evaluation and program planning, 66, 147-155.

- Shojaei, P., Haeri, S. A. S., & Mohammadi, S. (2018). Airports evaluation and ranking model using Taguchi loss function, best-worst method and VIKOR technique. Journal of Air Transport Management, 68, 4-13.

- Thore, S. A. (2012). Technology commercialization: DEA and related analytical methods for evaluating the use and implementation of technical innovation: Springer Science & Business Media.

- Zahra, S. A., & Nielsen, A. P. (2002). Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic management journal, 23(5), 377-398.

8 اشتباه که کسب و کارهای کوچک در شروع تجارت آنلاین مرتکب می شوند

8 اشتباه که کسب و کارهای کوچک در شروع تجارت آنلاین مرتکب می شوند

در این مقاله به بررسی 8 اشتباهی که کسب و کارهای کوچک در شروع تجارت خود به صورت آنلاین مرتکب می شوند و راه حل هایی برای جلوگیری از این اشتباهات خواهیم پرداخت.

این روزها هیچ شرکت و برند موفقی وجود ندارد که حضور خود را در فضای مجازی تثبیت نکرده باشد. خیلی از تجارت های کوچک امروزی هم تصمیم به ورود به این حوزه دارند اما با ناآگاهی های خود شروع کار را اشتباه انجام می دهند.

سرمایه گذاری در حضور آنلاین و بازاریابی اینترنتی در حال حاضر یکی از مهمترین و هوشمندانه ترین تصمیماتی است که هر برند، شرکت و یا حتی تجارت های کوچک می توانند اتخاذ کنند. تجارت آنلاین مبحثی پر سود در کسب و کارهای امروزی به حساب می آید و فعالیت درست در آن، می تواند سوددهی کمپین های بازاریابی شما را دگرگون کند. حضور میلیون ها کاربر یا بهتر است بگوئیم مشتری فعال در اینترنت، ابزارهای کارآمد و ویژگی های منحصر به فرد این حوزه، شما را در مدت خیلی کمتری به اهداف اقتصادی مد نظرتان نزدیک می کند.

حضور آنلاین موفقیت آمیز در این میدان رقابت بزرگ، مستلزم داشتن یک وب سایت کامل و فعالیت در شبکه های اجتماعی می باشد. شما برای کسب موفقیت در این زمینه باید کسب و کار اینترنتی خود را جدی بگیرید و تا جایی که می توانید سعی کنید به مشتریان خود نزدیک شوید. با اینکه تجارت آنلاین بسیار پرسود می باشد اما وجود رقبای زیاد و حرفه ای، کسب موفقیت در این زمینه را وابسته به فعالیت درست و طبق اصول کرده است.

اگر قصد شروع فعالیت آنلاین دارید پیشنهاد می کنیم ویدئوی کسب و کار اینترنتی را چگونه آغاز کنیم؟ را ببینید.

در همین راستا، تجارت های نو پایی که تصمیم دارند وارد دنیای کسب و کار آنلاین شوند، می توانند با بی توجهی به برخی مسائل، به راحتی سرمایه و زمان خود را بدون هدف هدر دهند. ما در ادامه به 8 اشتباه رایج اما بسیار مشکل ساز اشاره می کنیم که تجارت های جدید و کوچک در هنگام شروع فعالیت اینترنتی خود آن ها را مرتکب شده و به همین خاطر در این زمینه موفق نمی شوند. اگر شما هم یکی از این کسب و کارها هستید، این لیست را چک کرده و با این اشتباهات آشنا شوید تجارت نوپا در ایران و سعی کنید آن ها را در کسب و کار خود انجام ندهید.

Online Business Mistakes

1. نداشتن وب سایت

نداشتن یک وب سایت اولین اشتباه بزرگ هر برند یا تجارتی می باشد که بازاریابی اینترنتی خود را شروع کرده است. اگر وب سایت نداشته باشید، با قوانین کسب و کار اینترنتی همخوانی نخواهید داشت و در واقع باید گفت که شما برای فعالیت آنلاین و هدفمند نمی توانید بدون وب سایت کار زیادی از پیش ببرید. این مورد حتی برای تجارت هایی که عمده فعالیت آن ها مثل فروشگاه ها، رستوران ها، کافه ها و . بیرون از اینترنت است نیز حیاتی می باشد.

فراموش نکنید که داشتن یک وب سایت اینترنتی فعال می تواند روابط تجاری و صمیمانه شما با کاربران و مشتریان را تا حد قابل توجهی بهبود ببخشد. همچنین، شما با فعالیت آنلاین می توانید روابط آفلاین مثل برخورد با مشتریان ثابت و . را نیز گسترش دهید اما با فعالیت آفلاین نمی توانید مشتریان آنلاین را جذب کنید.

این موضوع اثبات شده است که بسیاری از تجارت های وارد شده به فضای مجازی به خاطر نداشتن وب سایت نتوانستند وارد فاز بعدی رقابت های آنلاین شوند. با توجه به این مسائل می توان دریافت که اولین قدم برای حضور قدرتمند در کسب و کار آنلاین داشتن یک وب سایت می باشد.


2. داشتن یک وب سایت بد و نامناسب

تأثیر اولیه یا همان First Impression از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این موضوع در دنیای مجازی نیز وجود دارد. یک وب سایت خوب وب سایتی است که نه تنها از لحاظ ظاهری دلپذیر و جذاب باشد، بلکه از لحاظ اطلاع رسانی و یا به عبارتی از لحاظ جامع بودن نیز تکامل یافته باشد. اولین دلیل ایجاد یک وب سایت، پل ارتباطی برای درج اطلاعات و پیام های شما برای مخاطبین شماست. در نتیجه باید از اینکه وب سایت شما پیام های لازم را به خوبی و بدون پیچیدگی به آگاهی کاربر می رساند اطمینان حاصل کنید.

تصویرسازی های قوی و گیرا، محتوای با کیفیت و سرعت بالای بارگزاری مهمترین نکات ارزیابی یک وب سایت در نگاه اول می باشند. در مقابل، از پیچیدگی و قرار دادن آیتم های زیاد خودداری کنید. از رنگ آمیزی های تند و استفاده از عکس های سنگین، منوهای بی اهمیت و بخش های اضافی پرهیز کنید. این تأثیر اولیه برای جذاب به نظر رسیدن برند شما در دید کاربران بسیار مهم است و کاربران بیشترین برداشت خود را در همین برخورد اول خواهند داشت. این موضوع از جمله مسائلی است که قربانیان زیادی دارد و تجارت های کوچکی که به آن توجه نکرده اند محکوم به شکست شده اند.

شما به عنوان یک مدیر وب سایت و یا صاحب یک تجارت جدید، باید به این مسئله به صورت ویژه توجه کنید. ارائه یک وب سایت خوب می تواند سکوی پرتاب شما به سمت موفقیت باشد و یک وب سایت بد می تواند تجارت نوپا در ایران فعالیت اینترنتی شما را قبل از اینکه به صورت جدی شروع شود خاتمه دهد.

Bad Website Design

3. وب سایت هایی که برای موبایل ها بهینه سازی نشده اند

طبق گزارشات به دست آمده، نزدیک به 50% از بازدیدهای جهانی وب سایت ها در سال 2017 توسط موبایل ها صورت گرفته است. همچنین پیش بینی می شود تا پایان سال 2019 تعداد دارندگان موبایل های هوشمند به بیش از 2.5 میلیارد نفر برسد! با این اعداد و ارقام، دیگر لازم به توضیح این نیست که چرا هر تجارتی باید مبحث موبایل مارکتینگ را جدی گرفته و وب سایت خود را برای کاربران موبایلی بهینه سازی کند. اما با این همه، اغلب تجارت های کوچک و نوپا به این مسئله توجه نمی کنند و با همین بی توجهی ساده، تقریباً نیمی از بازدیدهای مهم خود را به چالشی جبران ناپذیر می کشند.

اما معیارهای اصلی یک وب سایت مناسب و بهینه شده برای موبایل ها چیست؟

 • وب سایت مورد نظر باید در کمتر از چند ثانیه به صورت کامل بارگزاری شود. این یعنی باید محتوای وب سایت در نسخه واکنش گرا (Responsive) به قدری سبک باشد که سرعت بارگزاری آن تا حد امکان بالا باشد.
 • در نسخه موبایل سایت باید تمرکز خود را روی نمایش بخش های اصلی بگذارید چرا که در نسخه موبایل فضای کافی برای نمایش همه اطلاعات نیست، پس باید بهترین و مهمترین بخش ها را برای نسخه موبایل سایت در نظر بگیرید.
 • بخش های مختلف وب سایت مذکور باید به راحتی در دسترس باشند و پیچیدگی در آن دیده نشود تا کاربران به سرعت به چیزی که می خواهند دست پیدا کنند.

Mobile Friendly Website

4. استفاده از تبلیغات بهینه سازی نشده برای دستگاه های مختلف

این مورد را به خاطر داشته باشید که رفتار کاربران موبایلی با کاربران دسکتاپی در بحث جستجو و وب گردی متفاوت خواهد بود. کاربران سیستم های خانگی و دسکتاپی و همچنین دارندگان تبلت ها شرایطی مشابه را دارند. این کاربران در اغلب موارد از وب گردی و جستجو در موتورهای جستجو به دنبال کسب اطلاعات بیشتری هستند و معمولاً مقدار محتوای جستجو شده برای این افراد تفاوت زیادی ندارد. در طرف دیگر، کاربران موبایلی خواهان دستیابی به نتایج سریع هستند.

در نتیجه با این نکات، می توان گفت که شما باید برای نمایش تبلیغات به هر دو گروه به صورت مجزا فکری کرده باشید. این یعنی باید تبلیغات خود را به صورت مناسب و با توجه به دستگاه های کاربران بهینه سازی کنید تا نتیجه کامل را بگیرید. طبق نتایج به دست آمده، تبلیغات تجارت نوپا در ایران بهینه سازی شده برای موبایل ها از بازخورد بهتری برخوردار بوده اند. بنابراین سعی کنید تبلیغات انحصاری خاصی را برای نسخه موبایلی وب سایت خود در نظر بگیرید.

بسیاری از وب سایت های موفق برای اینکه آسودگی کار را بیشتر کنند، حتی امکان برقراری ارتباط برای کاربران موبایلی را نیز تنها با یک کلیک فراهم کرده اند تا کاربران بتوانند با کلیک روی آیکون یا لینک مورد نظر، در کسری از ثانیه به اطلاعات تماس تبلیغ مربوطه دست پیدا کنند. بی توجهی به این قضیه بسیاری از مشاغل تازه تأسیسی که به دنبال کسب درآمد از سیستم تبلیغات آنلاین هستند را با مشکل مواجه کرده است.


5. حضور نداشتن و در دسترس نبودن

از جمله رفتارهای رایج و همیشگی کاربران برای اعتماد پیدا کردن به شما و همچنین برطرف کردن ابهامات و سؤال های احتمالی، پل ارتباطی بین شما با آن ها می باشد. اگر به این خواسته کاربران جامه‌ی عمل بپوشانید، یک قدم بسیار حیاتی در پیشرفت کسب و کار اینترنتی خود برداشته اید، در نظر داشته باشید تا از پلتفرم های مختلف و شبکه های اجتماعی به منظور برقراری ارتباط با کاربران استفاده کنید. همچنین پیشنهاد می شود تا یک پشتیبانی آنلاین برای آن ها راه اندازی کنید تا بتوانند در کمترین زمان ممکن با شما ارتباط برقرار کنند.

شما با ایجاد راه های ارتباطی مختلف، تجارت خود را بیدار نگه داشته و خودتان را در دسترس کاربران قرار می دهید. فراموش نکنید که شما باید همیشه به عنوان یک پشتیبان لحظه ای در دسترس باشید نه اینکه کاربران را مجبور به برقراری ارتباط با خودتان کنید. این مشکل از جمله اشتباهاتی است که برخی وب مسترهای جدید انجام می دهند. به عنوان مثال، باز شدن پنجره چت جدید به محض ورود کاربران به وب سایت از جمله این اشتباهات است. این کار اجازه تصمیم گیری کاربران را صلب می کند.

پشتیبانی آنلاین


6. حضور داشتن بی مورد در همه پلتفرم ها

اینکه یک تجارت باید در هر پلتفرم، شبکه اجتماعی و انجمن های مرتبط حضور داشته باشد، طرز فکر اشتباهی است که اغلب افراد آن را در سر می پرورانند. وب سایت اصلی، بلاگ و چند عدد از شبکه های اجتماعی برای یک کسب و کار آنلاین کافی خواهند بود. حضور بی مورد در دیگر موارد، تنها هدر دادن زمان و سرمایه است و همچنین باعث قربانی شدن کیفیت به خاطر کمیت می شود. مسلماً یک تجارت کوچک و نوپا کارهای مهم تری از حضور در همه شبکه های اجتماعی دارد و تلف کردن وقت برای این کار پروسه پیشرفت شما را به شدت کند می کند.

چنین کاری نیاز به محتوای انحصاری برای هر پلتفرم دارد و بدیهی است که برای مدیریت آن زمان زیادی لازم خواهد بود. در ضمن اشتراک گذاری یک محتوای یکسان در همه این پلتفرم ها نه تنها به شما کمک خاصی نمی کند بلکه ممکن است ضعف شما در مدیریت و تجارت نوپا در ایران تولید محتوای جدید را نشان بدهد. تصمیم درست در این زمینه این است که قبل از هر چیز مخاطبین خود را دنبال کرده و علائق آن ها را بررسی کنید. سپس ببینید که این افراد در کدام شبکه ها حضور بیشتری دارند و فعالیت خود را در آن شبکه ها انجام دهید.

برای مثال، اگر مخاطبین هدف شما افراد شاغل و تجارت های دیگر می باشند، باید سراغ شبکه هایی مثل LinkedIn بروید و در صورتی که اهداف شما افراد کم سن و سال تر هستند، فعالیت خود را در شبکه هایی مانند Instagram و . تقویت کنید.


7. عدم استفاده از فرآیند های SEO

سئوی محلی یا Local SEO فرآیندی است که با کمک آن می توانید حضور خود را در بین وب سایت ها و نتایج داخلی یک کشور یا یک زبان خاص تضمین کنید. طبق نتایج یک تحقیق و نظرسنجی، نزدیک به 90% از افراد مشارکت کننده در آن گفته اند که آن ها حداقل هفته ای یک بار در مورد یکی از تجارت های محلی یا داخلی در اینترنت به جستجو می پردازند. این حجم از مشارکت کاربران در این زمینه ثابت می کند که شما بدون توجه به مقوله SEO هیچ شانسی برای جذب مشتری و کاربران ندارید.

مسلماً ایجاد یک کمپین موفقیت آمیز سئوی محلی به کسب رتبه بهتر شما در کشور خودتان (از دید موتورهای جستجو) کمک می کند. اگر در نظر دارید در سطح جهانی نیز اعتبار کسب کنید، باید فرآیندهای سئوی جهانی یا Global SEO را دنبال کنید. یک کمپین موفق سئو نیاز به انجام کارهای زیادی دارد که نمی توان همه آن ها را در این مقاله ذکر کرد. اما مهمترین آن ها استفاده از کلمات کلیدی، بهینه سازی متاتگ ها، افزایش سرعت بارگزاری صفحات، اضافه کردن نقشه سایت، اضافه کردن مشخصات ارتباطی شما در سیستم My Business گوگل و . می باشند.

مبحث سئو پیچیده و بسیار گسترده است. همین پیچیدگی بسیاری از وب مسترهای حرفه ای را نیز به اشتباه می اندازد، چه برسد به تازه کارهایی که سایت خود را تازه راه اندازی کرده اند. در این موضوع با احتیاط عمل کنید و سعی کنید طبق استانداردهای سئو پیش بروید.


SEO

8. رها کردن یک باره همه چیز

پیشرفت کردن و کسب اعتبار برای یک کسب و کار اینترنتی درست مثل دیگر انواع تجارت ها نیاز به صبر، کوشش و پشتکار دارد. بسیاری از مشاغل جدید بعد از اینکه مدتی را با فعالیت کردن در این حوزه گذراندند، با این طرز فکر که تلاش های آنان مثمر ثمر واقع نشده است، ممکن است برای ادامه فعالیت خود سردرگم شوند و یا حتی نتوانند با کیفیت قبل حضور داشته باشند. این باعث می شود تا شما حضور آنلاین خود را کاهش داده و دست از تلاش برای جذب مشتریان بکشید. این دقیقاً متضاد چیزی است که کاربران آن را می خواهند.

زمانی که یک کاربر وارد وب سایت شما و یا یکی از شبکه های اجتماعی شما شده و متوجه شود که شما مدتی است فعالیتی نداشتید، ناخودآگاه حس اینکه نمی توان به شما به عنوان یک تجارت فعال نگاه کرد در آن کاربر تداعی می شود. این حس سبب می شود تا تعداد کاربران و مشتریان شما به شکل غیر قابل باوری ریزش داشته باشند. این اشتباه تاکنون باعث ورشکستگی صدها تجارت آنلاین در ایران شده است. در صورتی که همه این تجارت ها اگر با صبر و کوشش زیاد به فعالیت مستمر و صحیح خود ادامه می دادند، به مقدار قابل توجهی پیشرفت می کردند.

به خاطر داشته باشید که سوددهی تجارت های اینترنتی نیاز به زمان دارد. در این زمان نسبتاً زیاد، شما باید آزمون و خطاهای زیادی را تجربه کنید تا بالاخره مطمئن شوید در مسیر درست قرار گرفته اید. اگر از فعالیت و حضور آنلاین خود دست بردارید، شانس بازگشت مجدد خود را بیش از پیش کم می کنید و می بایست زمان و هزینه زیادی را برای جلب اعتماد از دست رفته کاربران صرف کنید.

هیچ تردیدی در این نیست که حضور شما در دنیای اینترنت به عنوان یک تجارت آنلاین مسیری هموار و پر سود را برای کسب و کارتان رقم می زند. اما در این مسیر، اشتباهات و بی توجهی های ساده نیز می توانند شما را از هدف خود دور کنند. بنابراین، با توجه به اشتباهات رایجی که در این مقاله توضیح داده ایم، کسب و کار آنلاین خود را راه اندازی کرده و به صورت جدی فعالیت خود را در این زمینه آغاز کنید.

تجارت اینترنتی سنگ ساختمانی در ایران

سنگ ساختمانی

تجارت اینترنتی سنگ ساختمانی در ایران گر چه نوپا و جدید است اما تمام تلاش ما بر ایجاد اطمینان و خرید و فروش بهترین انواع سنگ ساختمانی با بهترین قیمت ها است.

تجارت اینترنتی سنگ ساختمانی در ایران بی تردید می تواند یکی از تاثیرگذارترین انواع خرید و فروش در بازار سنگ باشد چرا که می تواند از رفت و آمدهای بسیار و پرداخت هزینه های بی مورد جلوگیری خواهد کرد. تجارت الکترونیکی در بیشتر کشورهای جهان و برای بی شمار از انواع محصولات مرسوم است و ما توانسته ایم این امکانات را برای خریداران انواع سنگ های ساختمانی فراهم آوریم.

تجارت اینترنتی

تجارت الکترونیکی سنگ ساختمانی

سنگ های ساختمانی در ایران و در بیشتر کشورهای جهان مانند چین، استرالیا و اسپانیا و عمان و قطر و بحرین و بسیاری دیگر از کشورها مورد مصرف قرار می گیرد و ما در تلاش هستیم که گستره فعالیت خود را هر چه بیشتر و روزافزون به مصرف کننده ها ارئه کنیم.

در سایت ما می توانید به جهت این که این مجموعه خود تولید کننده و فروشنده مستقیم انواع سنگ های ساختمانی است بهترین انواع سنگ تزئینی و ساختمانی را به صورت کوپ و تایل و تولید و فرآوری شده را به شما پیشنهاد گرده و به این ترتیب بدون واسطه و مستقیم شما را حمایت می کند.

تولید سنگ های ساختمانی

تجارت الکترونیکی سنگ در ایران

در بازار سنگ ایران مجموع عواملی مانند نوسانات ارز و بازار ماشین آلات و یا حتی نیروی کار می تواند در تغییر قیمت ها موثر باشد و البته تهیه ماشین آلات و میزان هزینه های جانبی علاوه بر نوع سنگ و کیفیت و مقاومت آن در برابر باد و باران و متراژ مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرد و قیمت گذاری صورت می گیرد و البته نوع سنگ و کیفیت معدن استخراجی و همچنین نوع کاربری هم اهمیت خود را دارد و به این ترتیب با استفاده از اطلاعات کارشناسان ما می توانید بهترین گزینه ها را برای خرید انتخاب کنید.

کتایون احمدی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مجموعه لعل کیان شما را به خرید بهترین محصولات سنگ های ساختمانی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران به کار خود پایان داد

نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران به کار خود پایان داد

عصر دیروز جمعه ۴ شهریورماه ۱۴۰۱، مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران با حضور معاونان «تجارت و خدمات» و «هماهنگی و محیط کسب وکار» وزارت صمت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد.

عصر دیروز جمعه ۴ شهریورماه ۱۴۰۱، مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران با حضور معاونان «تجارت و خدمات» و «هماهنگی و محیط کسب وکار» وزارت صمت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد.

در نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار که از یکم تا چهارم شهریور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و با بازدید محمد مخبر معاون اول رییس جمهور و سید رضا فاطمی امین وزیر صمت همراه بود، شرکت ملی صنایع مس ایران به همراه شرکت‌های متعدد دیگر که ارائه دهنده خدمات کسب و کار هستند به ارائه دستاوردهای خود در این حوزه پرداختند.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۳۹۹ با راه‌اندازی امور نوآوری و کسب و کارهای نوین و امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به ایجاد و راه اندازی اولین مرکز نوآوری و شتابدهی در حوزه های مختلف نظیر، کشاورزی پسته، مدیریت بحران اب، صنایع مس و … کرده است و به دنبال آن است که با فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و در اختیار قرار دادن امکاناتی نظیر فضای کار اشتراکی، شبکه مربیگری و منتورینگ و آموزش های تخصصی کسب و کار، صاحبان ایده را کمک کند تا به کسب و کارهای نوپا تبدیل شوند.
معاون «تجارت و خدمات» وزارت صمت در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران گفت: تمرکز وزارت صمت، بر توسعه خدمات و نگاه به این حلقه مفقود در توسعه کسب و کار کشور است. خدمات کسب وکار، می تواند زمینه ساز رشد هر چه بیشتر کسب و کارها گردد و اگر بتوانیم این خدمات را استاندارد نموده و توسعه خدمات کسب و کار را در دستور کار قرار دهیم، خواهیم توانست افق های جدیدی در برابر همگی کسب و کارها بگشاییم که این مهم آغاز شده است و با سرعت ادامه دارد.
وی افزود: در این نمایشگاه که بمدت چهار روز برگزار شد بیش از ۱۲۰۰ مشاوره کسب وکار توسط مشاوران توانمند ارایه گردید و این ارایه مشاوره کسب و کار، بعنوان یک خدمت ارزشمند کسب وکار است که باید توسط اشخاص توانمند و موسسات مشاوره توسعه پیدا کند.
در ادامه برنامه، سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت گفت: یکی از معاونت‌های جدی و مغفول مانده در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه خدمات بود که با توجه به ارزش افزوده بسیار بالا، این بخش دارای اهمیت فراوان است.
وی با بیان اینکه بالای ۵۰ درصد ارزش افزوده اقتصادی در حوزه خدمات ایجاد می شود و در این حوزه غفلت وجود داشته گفت: هم اکنون تمرکز جدی در این حوزه به وجود آمده و معاونت تجارت و خدمات نیز در این راستا تشکیل تجارت نوپا در ایران شده است.
نیازی افزود: حوزه خدمات کسب و کار به حلقه مفقوده تولید و تجارت در کشور تبدیل شده، به همین دلیل بود که دفتری تحت عنوان دفتر خدمات کسب و کار ایجاد و سیاست‌های خوبی تاکنون در این دفتر تدوین شده است.

ثبت شرکت تجارت الکترونیک و آی تی

هزینه ثبت شرکت

ثبت شرکت تجارت الکترونیک: چنانچه قصد راه اندازی یک شرکت در حوزه تجارت الکترونیکی یا تاسیس یک شرکت مربوط به مواردی مانند فروشگاه اینترنتی، تجارت در بیتر اینترنت و موارد مشابه را دارید با ما همراه باشید.

ثبت شرکت تجارت الکترونیک و آی تی

امروزه شاید واژه تجارت الکترونیک بسیار به گوشتان خورده باشد همانطور که مشاهده می کنیم ثبت شرکت های تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و جدید می باشد علی رغم دوره های آموزشی که در کشورمان برگزار می شود هنوز آگاهی افراد از تجارت کافی نمی باشد و به درستی آن را درک نکرده اند.

بیشتر افراد از نا امنیتی تجارت الکترونیکی بیم دارند بنابراین بیشتر فروشگاه های اینترنتی روش های مختلفی مانند گارانتی برگشت وجه و نماد اعتماد سعی کرده اند تا خریداران را جذب کنند و اعتماد آنان را به دست آورند اگر این روال ادامه یابد پیش بینی می شود که تجارت الکترونیک گسترده شده و در نتیجه جایگاه ویژه ای را در ایران به دست می آورد.

ثبت شرکت تجارت الکترونیک

حدود دو هزار سال پیش از میلاد، فینیقیان کشتی را ساختند تا به سرزمین های دور دست سفر کنند این امر باعث شد که سرزمین های دور دست را شناخته و مرزهای جغرافیایی جدیدی را برای صادرات و واردات کشف کنند. حال شما اگر قصد خرید چیزی را دارید ولی زمان کافی ندارید می توانید بدون هیچ دغدغه ای محصول خود را در خانه و یا هر جای دیگری که هستید سفارش دهید بدون آن که در این ترافیک خسته شوید.

زیر شاخه های موضوع شرکت تجارت الکترونیک شامل بازاریابی الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک، کارت های هوشمند، مدیریت روابط عمومی مشتری و بانکداری الکترونیکی است. بطور خلاصه و دقیق می توانیم قانون تجارت را اینگونه بیان کنیم؛ به مجموعه خرید و فروش محصولات از طریق فروشگاه های اینترنتی، تجارت الکترونیک گفته می شود.

انواع تجارت الکترونیکی

-ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده: ارتباط خرید و فروش بین مصرف کنندگان است.
-ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی: به معاملات تجاری بین سازمان های دولتی و شرکت ها گفته می شود.
-ارتباط بین دولت و شهروندان: یکی از معرف های دولت الکترونیک به حساب می آید که موسسات دولتی، بنگاه اقتصادی و شهروندان آن را تشکیل داده اند.تجارت نوپا در ایران
-ارتباط بین دولت‌ها: معاملات تجاری بین دولت ها که همانند واردات و صادرات می باشد.
-ارتباط بنگاه و بنگاه: معاملات تجاری که طرفین معامله بنگاه ها هستند.
-ارتباط بنگاه و مصرف‌کننده: رایج ترین شیوه برای تجارت الکترنیکی است که بین شرکت ها و مشتریان رخ می دهد.
-ارتباط مصرف‌کننده‌ها و شرکت ها: نوعی تجارت که با کمک اینترنت به فروش محصولاتشان می پردازند.

مزایای ثبت شرکت تجارت الکترونیک

-صرفه جویی در زمان: با تجارت الکترونیک دیگر لازم نیست که برای خرید محصول خود به خیابان بروید و زمان زیادی را به رانندگی در خیابان بگذرانید می توانید محصولات مورد نظرتان را به راحتی پیدا کنید که حداکثر طی چند روز به دست شما می رسد.
-راحتی: شما با سرچ در موتور جستجو می توانید محصول مورد نظرتان را به راحتی خریداری نمایید.
-مشتری در تجارت الکترونیک می تواند محصولات زیادی را با یکدیگر مقایسه کند و فروشنده هم می تواند محصولات بیشتری را ارائه دهد.
-با خرید از سایت می توانید از نظرات مثبت و منفی خریداران نسبت به محصول آگاه شوید.
-با توجه به رقابت بین تجارت آنلاین فروشندگان تخفیف های بسیاری را ارائه می دهند.
-فعالیت شرکت ها جهانی می شود.
-امکان استفاده افراد در سرزمین های مختلف از محصولات را فراهم می کند.
-از طریق بازاریابی مشتریان افزایش پیدا می کند.

قانون تجارت علاوه بر مزایا، دارای معایبی نیز می باشد که شامل:

-با واگذارى بخش زیادی از بازارهاى صادراتى به رقیبان تجارت نوپا در ایران خارجی، قسمتی از مشتریان از بین می رود.
-تولید، کاهش پیدا می کند.
-مدیریت و سرمایه گذاران خارجى بر مراکز تولیدی داخلی تسلط می یابند.
-کاهش تولید شرکت ورشکسته

بنابراین ابتدا برای شروع قانون تجارت به موارد زیر باید توجه نمود:

-طراحی سایت بصورت حرفه ای
-تامین امنیت وب سایت برای مشتریان
-تبلیغات و بازاریابی برای مشتریان
-پرداخت الکترونیکی
-خرید فضای اینترنتی

مراحل ثبت شرکت تجارت الکترونیک

همانطور که در مقاله ی پیشین بیان کردیم همه چیز به نوع فعالیتی که انتخاب می کنیم بستگی دارد در قانون تجارت برخی از این نوع فعالیت ها که مربوط به موضوع عمومی باشد نیاز به اخذ مجوز ندارد اما برخی دیگر از موضوعات که عدم هرمی بودن در آن قید نشود نیاز به اخذ مجوز در سازمان مقررات دارد. با توجه به این موضوع شما می توانید شرکت خود را در قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص به ثبت رسانید که در ادامه چگونگی این نوع شرکت ها را بیان می کنیم.
شرکت های سهامی خاص شرکت های بازرگانی هستند که سرمایه آن از طریق سهامداران تامین می شود و در صورت ضرر و زیان شرکت به سرمایه گذران مربوط نمی شود.

شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت تجارت الکترونیکی سهامی خاص

-حداقل از سه عضو تشکیل می شود.
-دارای دو بازرس می باشد.
-سرمایه مورد نظر یک میلیون ریال است.
-در ابتدا ۳۵ درصد از سرمایه اولیه باید واریز شود.
-اعضا هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند.تجارت نوپا در ایران
-کپی مدارک شناسایی برای تمامی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.
-کپی اقرارنامه با امضا سهامداران
-زمانی که عنوان شرکت نیازمند به اخذ مجوز باشد، بنابراین متقاضی باید به اخذ مجوز اقدام نماید.
-زمانی که امور، توسط وکیل انجام می شود باید وکالتنامه ای را بنام وکیل تنظیم نمایید.

ثبت شرکت تجارت الکترونیکی مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی تجارت نوپا در ایران است که برای امور تجاری تشکیل می شود. در این نوع ثبت شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. شریکان فقط تا میزان سرمایه خود، در شرکت عهده دار قروض می باشند. برای نامگذاری شرکت باید واژه، با مسئولیت محدود قید شود.

شرایط و مدارک لازم برای شرکت با مسئولیت محدود بصورت زیر می باشد:

-از دو یا چند نفر تشکیل می شود.
-سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.
-کلیه سرمایه باید به حساب بانکی واریز شود.
-کلیه شریکان باید دارای سهام باشند.
-داشتن آدرس و کدپستی محل کار
-کپی مدارک شناسایی برای تمامی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.
-کپی اقرارنامه با امضا سهامداران
-زمانی که عنوان شرکت نیازمند به اخذ مجوز باشد، بنابراین باید متقاضی تجارت نوپا در ایران به اخذ مجوز اقدام نماید.
-کپی تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
-کپی شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
-کپی اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
-کپی صورتجلسه مجمع عمومی

نمونه موضوع شرکت تجارت الکترونیکی

ارائه خدمات انفورماتيكي شامل طراحي، توليد، اجرا، توسعه، پشتيباني و مشاوره نرم افزارهاي جامع كاربردي، سفارش مشتري، متن باز، اتوماسيوني، انجام كليه فعاليت ها و خدمات تولید محتوا ، طراحی سایت و نرم افزارهای کاربرد، تجارت الكترونيک، كسب و كار الكترونيكي، شركت در نمايشگاه ها، همايش ها و سمينارهاي داخلي و خارجي، مرتبط با موضوعات شركت، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و خصوصي، داخلي و خارجي در رابطه با موضوع فعاليت شركت. كليه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.