اثر اهرمی چیست؟


بسیاری از مردم عادی، اکنون احساس قدرت می‌کنند و معتقدند که برای سرمایه‌گذاری، نیازی به مشارکت با بازیگران سنتی وال‌استریت ندارند. البته از حق نگذریم، مردم پیش‌تر هم چندان سود چشمگیری از مشارکت با بازیگران سنتی نبرده‌اند.

اثر اهرمی چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بازده سهام چیست و روش های محاسبه آن و عوامل تاثیرگذار در بازده سهام

بازده سهام چیست و روش های محاسبه آن و عوامل تاثیرگذار در بازده سهام

در واقع دلیلی تمام سرمایه گذاری ها بهرمندی از سود و بازده می باشد و افراد در بازار بورس به امید کسب بازدهی مورد قبول به خرید و فروش سهام می پردازند و اما بازده سهام چیست؟

ما در این مطلب به تعریف بازده سهام ،روش های محاسبه سهام که شامل روش سود بر قیمت،روش پیش بینی سود نقدی، روش بازده کل(واقعی)،روش ارزش ذاتی و همچنین به بررسی عوامل تاثیرگذار در بازده سهام شرکت‏ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.

منظور از بازده سهام چیست؟

جهت درک بیشتر در ابتدا به تعریف بازده و سهام ، سپس به بررسی بازده سهام می پردازیم.

بازده پاداشی است که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود در طراحی های مختلف به دست می آورد. این طرح ها شامل (دارایی های واقعی و مالی-طرح ها و پروژه ها) می باشد. بنابراین بازده همان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می نماید.

سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.

معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

روش های محاسبه بازده سهام

روش های محاسبه بازده سهام

چهار روش برای محاسبه بازده سهام وجود دارد که ما در این مطلب به صورت تعریفی و فرمولی به توضیح آنها می پردازیم؛ که عبارتند از:

الف) روش سود بر قیمت

در روش سود بر قیمت بازده سهامدار برای یک دوره معین به شرح زیر محاسبه میشود:

Ke : بازده هر سهم

E : سود سالیانه هر سهم

P : قیمت خرید سهم (ارزش بازار)

نکته : در این فرمول تغییرات قیمت سهام در نظر گرفته نمی شود در حالتی که بخش مهمـی از افـزایش دارایی ســهامداران ناشــی از تغییــرات قیمــت ســهام بوده و ایــن روش کمتــر مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد.

ب) روش پیش بینی سودنقدی

در روش پیش بینی سود نقدی فرض بر این است که سهامدار، سهم خـود را برای همیشه نگهـداری مـیکنـد بنـابراین منفعت ناشی از تغییرات قیمت سهام (بدلیل عدم مبادله سهم) هیچوق به سهامدار نمی رسد، همچنین سهام حاصل از افزایش سرمایه ، به دلیل عدم احتمال فروش در آینده قابل پیش بینی، به فروش نخواهد رفت. بنابراین تنهـا منفعتـی کـه از خریـد و نگهـداری سـهام نصیب سرمایه گذار میشود سود نقدی (سود تقسیمی) است.

در روش پیش بینی سود نقدی برای محاسبه بازده سهامدار از فرمول زیر استفاده میشود:

Ke : نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

Dt: سود نقدی مورد انتظار در پایان سال

.P : قیمت هر سهم در ابتدای دوره

اگر سهامداران انتظار سود نقدی همراه با رشد سالیانه ثـابتی را داشـته باشـند بـازده سـهام دار بـه شرح زیر محاسبه میگردد:

D1: سود تقسیمی هر سهم

g : نرخ رشد سود تقسیمی هر سهم

مدل فوق به مدل گوردون مشهور است و یکی از مدلهای معمول جهـت محاسـبه بـازده مـورد انتظار سهام داران است.
برای یک دوره سه ساله مدل بسط داده شده گوردون به شرح زیر است:

فرمول بازده سهام با رشد سالیانه ثـابت و مدل گوردون برای دوره 3ساله

نکته : محاسبه این نوع بازده بیشتر مورد توجه سرمایه گذارانی است کـه سـهام را بـه منظـور نگهداری بلند مدت خریداری می کنند و هدف آنها سفته بازی سـهام در کوتـاه مـدت نیسـت.

بر این اساس فرض بر این است که سهام در ابتدای یک دوره ای معـین خریـداری شـده و در پایـان همان دوره به فروش رسیده است. این مدل جهت محاسبه بازده مورد انتظار در فرآینـد محاسـبه میانگین موزون هزینه های سرمایه های استفاده شده است.

ج ـ روش بازده کل (واقعی)

در روش بازده کل بازده سهام از دیدگاه شرکت برای سهامداران محاسبه مـیشـود. بـازده یـک سهم از دو قسمت تشکیل شده است:

 • بازده ناشی از دریافت سود سهام
 • بازده ناشی از افزایش قیمت سهم در پایان دوره نسبت به اول دوره

بازده واقعی یا بازده کل، مجموعه مزایایی است که در طول سال بـه سـهم تعلـق مـیگیـرد. مجموعه این مزایا شامل موارد به شرح ذیل است:

۱ .سود نقدی خالص هر سهم که طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت میشود.
۲ .افزایشی که قیمت سهام در آخر سال مالی نسبت به ابتدای سال دارد.
۳ .مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش ریالی است.
۴ .مزایایی که از سود سهمی یا سهام جایزه ناشی میشود.

فرمول محاسبه به شرح زیر می باشد:

فرمول بازده واقعی یا بازده کل

Re : بازده کل سهام نسبت به اولین قیمت در ابتدای دوره

قبل از تجزیه و تحلیل این روش لازم است تا شرح مختصـری دربـاره هـر کـدام از اجـزاء تشکیل دهنده آن را ارائه دهیم:

سود نقدی، سود تصویب شده در مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام جهـت تقسیم بین سهامداران است.سود نقدی از تقسیم آن برتعداد سهام شرکت، سود هر سهم به دست می آید.

در محاسبه بازده واقعی اولا سعی بر این است که سهامداران از حـق تقدم استفاده می کند، ثانیاً سهامداران حق تقدم خود را تا پایان دوره محاسبه، نگهداری و سپس آن را به همراه اصل سهم به فروش می رسانند. با توجه به این موارد ارزش حق تقدم بـه صـورت زیر محاسبه می شود:

درصد افزایش سرمایه × (مبلغ اسمی هر سهم ـ آخرین قیمت سهم درپایان دوره) = ارزش حق تقدم

در فرمول محاسبه بازده کل فرض بر این است که سـهامدار، سـود سهمی دریافتی را تا پایان دوره نگهداری نموده و سپس آن را به همراه خود سهم و احتمالاً حق تقدم به فروش می رساند. با این فرض ارزش سود سهمی برای سهامدار به قیمت سـهام در پایـان دوره مورد محاسبه در نظر گرفته میشود.

درصد افزایش سرمایه × آخرین قیمت = ارزش سهام جایزه

منظور تفـاوت آخـرین قیمـت سـهام در پایـان دوره مـالی نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای دوره مالی است.

اگر ایـن اختنلاف مثبـت شود ایـن عامـل باعث افزایش نرخ بازده کل و اگر منفی شود باعث کاهش نرخ بازده کل خواهد گردید. بـرای اینکه اختلاف نرخ در مدل تحقیق یابد، باید فرض شـود کـه سـهامدار در ابتـدای دوره اقـدام بـه خرید سهام کرده و در انتهای دوره اقدام به فروش آن می نماید.

بازده کل به دلیل درنظر گرفتن کلیه منافع، توسط سهامداران جامع به نظر می رسد امـا در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول و به کارگیری مفروضات تاریخ خرید و فروش سهامداران از نقاط ضعف آن به شمار میرود.

د) روش ارزش ذاتی

الگوهای مبتنی بر ارزش ذاتی دارای دو رکن اصلی هستند:

 • پیشبینی جریـان هـای نقـدی آینـده
 • نرخ تنزیلی که با استفاده از آن ، ارزش فعلی این جریان هـای نقـدی محاسـبه مـی شـود

معمـولا در الگوی مبتنی بر ارزش ذاتی فرض می شـود کـه جریـآن هـای نقـدی آتـی را می توان حـدس و تخمین زد.

روش ارزش ذاتی بر این فرض مبتنی است کـه سـرمایه گـذاران از ریسـک هـای مربـوط بـه خرید دارایی های مالی آگاهی کامل دارند و نـرخ تنزیلـی کـه آنهـا بـرای تعیـین ارزش فعلـی بـه کـار می برند معکوس کننده درجه ریسک این اوراق است.

اوراق بهادار دارای ریسک های متفاوتی است که شامل ریسک مـالی و تجاری و نیز ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک تورم می شود . اگر شخص فقط در یک نوع اوراق بهـادار سرمایه گذاری کرده باشد نرخ تأمین مالی که مورد استفاده قرار میدهـد مـنعکس کننـده کـل ریسـک آن اوراق بهادار است.

اگر آن اوراق بهادار جزئی از یک مجموعه اوراق بهـادار (پرتفـوی) باشـد، نـرخ تنزیل بر اساس ریسک سیستماتیک آن اوراق تعیین میگردد.

عوامل تاثیرگذار در بازده سهام

براساس پیشینۀ پژوهش و مرور کامل مطالعات انجام‌شده در حوزه عوامل تاثیرگذار در بازده سهام شرکت‏های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران، گفتنی است عوامل متعددی در بازده سهام تأثیر می‌گذارند؛

ولی بطور کلی مهم ‏ترین این عوامل:

نسبت‏ های نقدینگی، نسبت‏ های اهرمی، نسبت‏ های فعالیت، نسبت‏ های سودآوری، نسبت‏ های بازار، نسبت‏ های مبتنی بر جریان ‏های نقدی، شاخص ‏های ریسک، مدیریت سود، پیش‌بینی سود، سرمایه ‏گذاری واقعی و ویژگی ‏های شرکت می باشد.

بر این اساس، فرضیه ‏های پژوهش به‌شرح زیر خواهد بود:

 1. نسبت‏ های نقدینگی در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 2. نسبت‏ های اهرمی در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 3. نسبت‏ های فعالیت در بازده سهام شرکت ها تأثیر دارد.
 4. نسبت‏ های سودآوری در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 5. نسبت‏ های بازار در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 6. نسبت‏ های مبتنی بر جریان‏ های نقدی در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 7. شاخص‏ های ریسک بر بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 8. مدیریت سود در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 9. پیش‌بینی سود در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 10. سرمایه‌گذاری واقعی در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 11. ویژگی ‏های شرکت در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال به زبان ساده استفاده تریدر از اختلاف قیمت ها در صرافی های مختلف به نفع خود است. معاملات ارزهای دیجیتال در سال های اخیر محبوبیت قابل توجهی را کسب کرده است و صرافی های متعددی با ایجاد پلتفرم های معاملاتی این امکان را برای تریدر ها فراهم کرده اند که در هر زمان دارایی های مختلف را خرید و فروش کنند. با این حال ، قیمت ارزهای رمزپایه از یک صرافی به صرافی دیگر متفاوت است. آربیتراژ ارزهای دیجیتال به معامله گران کمک می کند تا با خرید ارز رمزنگاری شده از یک صرافی و فروش سریع آن در صرافی دیگر، از اختلاف قیمت سود کسب کنند. با توجه به اینکه تا زمانی که مفاهیم و تکنیک های مختلف معاملاتی را درک نکنید، نمی توانید در بازار ارزهای دیجیتال به سود های قابل توجه دست پیدا کنید، در این مقاله، ما به بررسی کامل تکنیک Arbitrage در بازار ارز های دیجیتال خواهیم پرداخت.

آربیتراژ

آربیتراژ ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

آربیتراژ یک مفهوم آشنا در بازار های مالی است که از زمان ظهور سهام، اوراق بهادار و بازارهای خارجی وجود داشته است. این مفهوم به زبان ساده به خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مختلف اشاره دارد تا تریدر بتواند از اختلاف قیمت دارایی لیست شده در دو صرافی سود دریافت کند.

به عنوان مثال ، اگر بیت کوین در صرافی A با قیمت بالاتری نسبت به صرافی B موجود است ، می توانید BTC را در صرافی A بخرید و آن را در صرافی B بفروشید تا از اختلاف قیمت سود کسب کنید.

این فرصت ها ممکن است به دلیل اختلاف قیمت ناشی از افزایش سریع حجم معاملات یا ناکارآمدی صرافی ایجاد شود. سیستم عامل های کوچکتر معمولاً قیمت های تعیین شده توسط صرافی های بزرگ را دنبال می کنند ، اما این امر بلافاصله اتفاق نمی افتد. اینجاست که فرصت آربیتراژ و کسب سود از آن برای تریدرها فراهم می شود.

آربیتراژ استراتژی معاملاتی است که هدف آن اثر اهرمی چیست؟ ایجاد سود با خرید همزمان دارایی در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر است. این امر معمولاً بین دارایی های یکسانی انجام می شود که در صرافی های مختلف معامله می شوند.

تفاوت قیمت بین این دارایی ها در صرافی های مختلف از نظر تئوری باید صفر باشد اما در عمل اینطور نیست. صرافی های مختلف تعداد متفاوتی خریدار و فروشنده و ترجیحات معاملاتی متفاوتی خواهند داشت. این تفاوت ها باعث می شود برخی ناسازگاری ها بین نرخ های لحظه ای دارایی های مختلف رخ دهد.

در حالی که چیزی به عنوان سود تضمینی در ترید و معاملات ارزهای دیجیتال وجود ندارد، معاملات Arbitrage نزدیکترین چیزی است که در این بازار به عنوان سود تضمینی خواهید داشت. تریدرها در بازار به سنگینی رقابت می کنند تا فرصت ورود به این نوع معاملات را بدست آورند. دقیقاً به همین دلیل، سود در معاملات آربیتراژ بسیار ناچیز است و بستگی زیادی به سرعت و حجم هر معامله دارد.

چالشی که یک معامله گر آربیتراژ یا آربیتراژور با آن رو به رو است، نه تنها یافتن تفاوت قیمت ها بلکه توانایی انجام سریع خرید و فروش است. از آنجا که سایر معامله گران آربیتراژ نیز احتمالاً این تفاوت قیمت (اسپرد) را خواهند دید، پنجره سودآوری معمولاً خیلی سریع بسته می شود و کسب سود از این موقعیت ملزم عکس العمل سریع تریدر است. چرا که هر تریدری که با قصد آربیتراژ دارایی را در یک صرافی خریداری می کند باعث می شود که قیمت آن دارایی در صرافی که از آن خرید می کند افزایش یابد. به همین صورت در صرافی که ارز دیجیتال را می فروشد اثر سو ایجاد می شود و قیمت ارز کاهش می یابد. این باعث می شود که قیمت دو صرافی به یکدیگر نزدیک تر شود و سودآوری از طریق آربیتراژ برای معامله گر بعدی دشوارتر می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که از آنجا که معاملات آربیتراژ معمولاً کم ریسک هستند ، بازده و میزان سود به طور کلی کم است. این بدان معناست که معامله گران آربیتراژ نه تنها باید سریع اقدام کنند، بلکه برای کسب سود بیشتر به سرمایه بیشتری نیاز دارند.

انواع آربیتراژ

انواع معاملات آربیتراژ

انواع مختلفی از استراتژی های آربیتراژ وجود دارد که معامله گران در سراسر دنیا در بازارهای مختلف از آنها بهره می برند. با توجه به اینکه تمرکز این مقاله بر معاملات Arbitrage در بازار ارزهای دیجیتال است، انواع استراتژی های رایج در این بازار را معرفی می کنیم.

آربیتراژ صرافی

متداول ترین نوع معاملات آربیتراژ، آربیتراژ صرافی است که به این معناست که معامله گر همان رمز ارز را در یک صرافی خریداری کرده و در صرافی دیگر می فروشد.

قیمت ارزهای رمزپایه می تواند به سرعت تغییر کند. اگر نگاهی به دفتر سفارشات یک دارایی در صرافی های مختلف بیندازید، متوجه می شوید که قیمت ها تقریباً هرگز در یک زمان یکسان نیستند. اینجا جایی است که معامله گران آربیتراژ وارد عمل می شوند. آنها سعی می کنند از این اختلافات کوچک برای سودآوری استفاده کنند.

آربیتراژ فاندینگ ریت

نوع رایج دیگر معاملات آربیتراژ برای تریدر های مشتقات ارزهای دیجیتال، آربیتراژ فاندینگ ریت است. در این استراتژی یک معامله گر ارز دیجیتال را خریداری می کند و حرکت قیمت آن را با قرارداد آتی در همان ارز با فاندینگ ریت کمتر از هزینه خرید ارز دیجیتال ، معامله می کند.

برای مثال فرض کنید که شما مقداری اتریوم خریده اید. با در نظر گرفتن امکان نوسان قیمت اتریوم، شما تصمیم می گیرید با فروش یک قرارداد آتی (شورت) با همان ارزش سرمایه گذاری اتریوم، سود دریافت کنید. بگذارید بگوییم فاندینگ ریت این قرارداد آتی به شما 2٪ پرداخت می کند. این بدان معناست که شما برای داشتن اتریوم بدون هیچ گونه ریسکی، 2٪ سود دریافت خواهید کرد.

آربیتراژ مثلثی

نوع بسیار رایج دیگر معاملات آربیتراژ در دنیای ارزهای دیجیتال، آربیتراژ مثلثی است. این نوع آربیتراژ زمانی است که یک معامله گر اختلاف قیمت بین سه ارز دیجیتال مختلف را مشاهده کرده و آنها را در یک نوع حلقه با یکدیگر مبادله می کند.

ایده پشت آربیتراژ مثلثی ناشی از تلاش برای استفاده از اختلاف قیمت بین ارز ها است. به عنوان مثال ، شما می توانید بیت کوین را با موجودی بایننس کوین خود بخرید، سپس اتریوم را با بیت کوین بخرید و در آخر بایننس کوین را با اتریوم خریداری کنید. اگر ارزش نسبی بین اتریوم و بیت کوین با ارزشی که هر یک از آن ارزها با بایننس کوین دارند مطابقت نداشته باشد ، فرصت Arbitrage وجود دارد.

مزایا و معایب

مزایا و معایب معاملات آربیتراژ

مزایای استفاده از این استراتژی های معاملاتی عبارتند از:

سود سریع : با آربیتراژ ارزهای دیجیتال می توانید در مدت زمان بسیار کوتاهی در مقایسه با زمانی که یک ارز دیجیتال را می خرید و نگه می دارید تا در تاریخ بعدی بفروشید، به سود دست پیدا کنید.

تعداد زیاد فرصت ها : فعالیت صد ها صرافی ارز دیجیتال در بازار و تنوع دارایی های دیجیتال، طیف گسترده ای از فرصت های آربیتراژ را برای تریدر ها فراهم می کند.

برخی از مهمترین معایب این معاملات عبارتند از:

کارمزد ها : صرافی های ارزهای دیجیتال به شما اجازه نمی دهند به طور رایگان واریز ، برداشت یا ترید کنید. این صرافی ها درصد مشخصی از پول را به عنوان کارمزد دریافت می کنند. بنابراین شما باید هنگام محاسبه سود حاصل از آربیتراژ ، کارمزد ها را نیز در نظر بگیرید.

رقابت سنگین : ممکن است معامله گران زیادی به دنبال کسب سود از فرصت های آربیتراژ در بازار باشند. این امر ممکن است فرصت ها را برای دیگران کاهش دهد. چون هر چه معامله گران بیشتری اقدام به معاملات آربیتراژ نمایند قیمت ها در بازار یک دست تر می شود.

نیاز به سرمایه بزرگ : سود حاصل از آربیتراژ ممکن است پس از تمام تاخیرهای پردازش و هزینه های اعمال شده بسیار ناچیز باشد. برای اینکه بتوانید از طریق آربیتراژ سودهای کلانی کسب کنید ، باید حجم معامله خود را افزایش دهید و برای این کار به سرمایه بزرگتری نیاز خواهید داشت.

ریسک آربیتراژ

آیا معاملات آربیتراژ بدون ریسک هستند؟

در حالی که معاملات آربیتراژ نسبتاً کم ریسک در نظر گرفته می شوند، به این معنی نیست که ریسک آنها کاملا صفر است. بدون ریسک، هیچ پاداش و سودی هم وجود نخواهد داشت و معاملات آربیتراژ نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

بزرگترین ریسک مرتبط با معاملات آربیتراژ ، ریسک اجرایی (Execution Risk) است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که قبل از اینکه بتوانید معامله خود را نهایی کنید ، اختلاف بین قیمت ها بسته شود و در نتیجه بازدهی صفر یا منفی داشته باشید. این می تواند به دلیل لغزش، اجرای کند، کارمزدهای غیر عادی زیاد معامله، افزایش ناگهانی نوسانات و غیره باشد.

ریسک مهم دیگر هنگام انجام معاملات آربیتراژ ، خطر نقدینگی است. این اتفاق می افتد زمانی که نقدینگی کافی برای ورود و خروج شما به بازارهای مورد نیاز برای ترید و تکمیل آربیتراژ وجود ندارد. اگر با استفاده از ابزارهای اهرمی، مانند قراردادهای آتی معامله می کنید، ممکن است با مارجین کال مواجه شوید. در چنین شرایطی اعمال مدیریت مناسب ریسک بسیار مهم است.

نکته دیگر بحث فرایند انتقال دارایی از یک صرافی به صرافی دیگر است. تریدری که متوجه فرصت آربیتراژ می‌شوید، باید در یک صرافی دارایی بخرد و آن را برای فروش به یک صرافی دیگر منتقل کند. این انتقال ممکن است به دلایل مختلف با مشکل مواجه شود و یا کند تر از حالت معمول صورت گیرد که باعث می شود فرصت کسب سود از آربیتراژ از دست برود.

برخی از رایج ترین مشکلات در هنگام انتقال ارز از یک صرافی به صرافی دیگر شامل از دسترس خارج شدن بلاک چین، طولانی شدن تراکنش به دلیل کارمزد پایین آن، از دسترس خارج شدن کیف پول ها و عدم همگام سازی با بلاک چین و مواردی از این قبیل می باشد.

قانونی بودن آربیتراژ

آیا آربیتراژ ارز های دیجیتال قانونی است؟

بله ، آربیتراژ ارزهای رمزپایه قانونی است. هر صرافی قیمت خاص خود را برای یک ارز رمزپایه خاص ارائه می دهد. این قیمت در تمام صرافی ها تقریباً یکسان است، اما گاهی اوقات در حدود چند درثد اختلاف وجود دارد. ماهیت ارزهای رمزپایه، غیرمتمرکز و بسیار بی ثبات است و این بازار هنوز در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد. به همین دلیل، فرصت های آربیتراژی که در این بازار به وجود می آیند در مقایسه با بازارهای دیگر بیشتر هستند.

فرصت های آربیتراژ ارز های دیجیتال به دلیل ناکارآمدی بازار افزایش می یابد و به دلیل اقدامات یک فرد یا گروهی از افراد نیست که بخواهیم آن را غیر قانونی بدانیم.

با این حال، هر چه تعداد بیشتری از معامله گران درگیر آربیتراژ شوند، احتمالاً فرصت های کمتری برای سایرین وجود خواهد داشت، زیرا این معامله گران بلافاصله اختلاف قیمت را از بین می برند. در واقع می توان گفت که آربیتراژ به بازار کمک می کند تا ثبات پیدا کند و حجم معاملات در صرافی های مختلف را افزایش می دهد.

جمع بندی

امکان استفاده از معاملات آربیتراژ فرصتی عالی برای معامله گران ارزهای دیجیتال فراهم می کند تا با داشتن سرعت و سرمایه مناسب برای مشارکت در این نوع استراتژی ها، معاملات سودآور و کم ریسکی را در کوتاه ترین زمان انجام دهند. با این حال ریسک های مرتبط با معاملات آربیتراژ را نباید دست کم گرفت. در حالی که معاملات آربیتراژ ممکن است به عنوان “سود بدون ریسک” یا “سود تضمین شده” شناخته شوند، واقعیت این است که ریسک کافی برای ضرر زدن به معامله گر را دارد.

جریان سهام Gamestop؛ هرآنچه باید بدانید

جریان سهام Gamestop؛ هرآنچه باید بدانید

به احتمال زیاد شما هم از به‌هم ریختگی وال‌استریت و رشد غیرمنطقی سهام شرکت گیم‌ استاپ (GameStop) چیزهایی شنیده‌اید و شاید فکر کنید که این موضوع با عقل جور در نمی‌آید. بله حقیقت این است که این اتفاق با هیچ منطقی سازگار نیست. در این مقاله به‌کمک مطلبی از وب‌سایت ای‌پی‌نیوز (apnews.com) جریان گیم ‌استاپ و دلایل آن را بررسی خواهیم کرد.

داستان از این قرار است که طی ماه‌های اخیر، سهام یک شرکت پخش بازی‌های ویدیویی به نام گیم ‌استاپ، در بازار بورس آمریکا با رشدی حیرت‌انگیز مواجه شده است؛ این ماجرا تا حدی پیش رفت که نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای وال‌استریت، نهاد‌های قانون‌گذار ایالات متحده و حتی صاحبان قدرت در کاخ سفید را هم برانگیخت.

شور و هیجان حاکم بر بازار سهام به جایی رسید که بسیاری از کارگزاری‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی، محدودیت‌هایی را در خصوص انجام برخی از معاملات خاص با سهام گیم‌ استاپ، برای مشتریان خود در نظر گرفتند.

این اتفاقات، در نهایت چند پرسش اساسی را برای سرمایه‌گذاران و ناظران مطرح می‌کند: آیا بازار بورس آمریکا وارد یک حباب عظیم شده است؟ آیا نسل جدید معامله‌گران شایستگی این را دارند که فقط با چند اپلیکیشن ترید در تلفن‌های هوشمندشان، این‌گونه بازار را مختل کنند؟ آیا اصلاً مهم است که معامله‌گران جدید نسبت به سابقه‌دارها چقدر بی‌پرواتر عمل می‌کنند؟

در همین حال، پیشتازان جنبش ۹۹ درصدی (جنبشی مردمی در آمریکا که نارضایتی‌های مدنی و اقتصادی مردم را بازتاب می‌دهد) از مشوقان و حامیان اثر اهرمی چیست؟ اصلی این جریان نوپا هستند و معتقدند که این اتفاقات نشان‌دهنده آن است که وال‌استریت، صندوق‌های پوششی و اقلیت ۱ درصدی (که صاحب بیشترین منابع و قدرت ایالات متحده هستند) بالاخره به سزای اعمالشان خواهند رسید.

ماجرای سهام گیم ‌استاپ چیست؟

گیم استاپ

سهام گیم ‌استاپ در ماه اخیر، رفتار دیوانه‌واری را از خود به نمایش گذاشت. سه هفته قبل، قیمت آن تنها ۱۸ دلار بود، اما تنها در عرض چهار روز به دو برابر افزایش یافت. این رشد قیمت، طی چند هفته بی‌وقفه ادامه یافت تا اینکه در روز سه‌شنبه (۷ بهمن) قیمت آن باز هم دو برابر شد. در روز چهارشنبه قیمت این سهم مجدداً دو برابر شد و به ۳۴۷.۵۱ دلار رسید. در نهایت سهام گیم ‌استاپ در روز پنج‌شنبه تا ۴۴ درصد افت کرد و به ۱۹۳.۶۰ دلار رسید. با این حال، قیمت هر سهم گیم‌ استاپ طی هفته‌های آغازین سال ۲۰۲۱، در مجموع ۹۲۸٪ رشد یافت که در نوع خود شگفت‌انگیز است.

شرکت گیم‌ استاپ کجای این داستان است؟

شرکت گیم‌ استاپ هنوز در تلاش برای تثبیت موقعیت متزلزل خود است. این شرکت مستقر در منطقه گریپ‌واین (Grapevine) تگزاس، بازی‌های ویدیویی را در بیش از ۵۰۰۰ فروشگاه به فروش می‌رساند و این در حالی است که همه‌گیری ویروس کرونا باعث دوری مشتریان از فروشگاه‌های سنتی و روی‌آوردن به خرید اینترنتی بازی‌ها شده است.

با این حال، بسیاری از معامله‌گران چشم‌انداز روشنی را برای گیم‌ استاپ در نظر دارند؛ زیرا این شرکت در اوایل ماه گذشته اعلام کرد که رایان کوهن (Ryan Cohen)، هم‌بنیان‌گذار شرکت چِوی (Chewy) – فروشگاه آنلاین لوازم حیوانات خانگی – به هیئت‌مدیره گیم‌ استاپ پیوسته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که با آمدن رایان کوهن، گیم ‌استاپ در مسیر تحول دیجیتالی پیش خواهد رفت. اما تحلیلگران هنوز هم انتظار دارند که گیم ‌استاپ، سال مالی آینده خود را هم با ضرر به پایان برساند.

ردپای شبکه اجتماعی ردیت، در ماجرای گیم ‌استاپ

جریان سهام Gamestop؛ هرآنچه باید بدانید

شبکه اجتماعی ردیت (Reddit) در تمامی اتفاقات پیش‌آمده برای گیم‌ استاپ، سهمی انکارناپذیر داشت. با شیوع بیماری کووید- ۱۹ و خانه‌نشینی بسیاری از مردم، تمایل به مشارکت در بازار سهام نیز افزایش یافته و انجمن‌های آنلاین بسیاری هم حول این موضوع شکل گرفته است.

به‌ویژه افرادی که در گروهی با نام WallStreetBets در ردیت عضو بودند، اصلی‌ترین نقش را در آغاز روند صعودی گیم ‌استاپ داشتند. بحث‌های آنها بیشتر حول ایده‌های اقتصادی برای معاملات پرسود، سرزنش یکدیگر برای معاملات بد و تشویق افراد به شرط‌بندی‌های بزرگ و جسورانه است. اعضای این گروه اخیراً یکدیگر را ترغیب کرده‌اند تا سهام گیم ‌استاپ را آن‌قدر بخرند که قیمتش بی‌وقفه رشد کند.

اما آیا این تنها دلیل رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی گیم‌ استاپ است؟ خیر! دلیل اصلی این اتفاق آن بود که بسیاری از صندوق‌های پوششی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای وال‌استریت، سهام گیم‌ استاپ را بی‌ارزش و منفور می‌دانستند و با شرکت در قراردادهای آتی فروش استقراضی (Short)، بر روی سقوط سهام این شرکت شرط‌بندی کرده بودند.

قرارداد فروش استقراضی (یا شورت) چیست؟

قراردادهای آتی فروش استقراضی، در واقع روشی برای کسب درآمد از سقوط سهام است. به‌عنوان مثال معامله‌گران در یک قرارداد شورت، یک سهم از گیم‌ استاپ را از کارگزار قرض می‌گیرند و آن را می‌فروشند. سپس اگر قیمت این سهم طبق پیش‌بینی آنها رفتار کرده و سقوط کند، دوباره در قیمت پایین‌تر سهام گیم استاپ را می‌خرند، قرض خود را به کارگزاری پس می‌دهند و مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را به‌عنوان سود خود برمی‌دارند. در این نوع معامله، هرگونه افزایش قیمت باعث ضرر فروشندگان استقراضی خواهد شد. سهام گیم‌ استاپ، یکی از محبوب‌ترین سهام‌های وال‌استریت برای قراردادهای شورت بود!

کاهش ناگهانی فروش (Sort squeez) چیست؟

این دقیقاً همان اتفاقی است که برای گیم ‌استاپ افتاد. وقتی که یک سهام زیر فشار سنگین فروشندگان استقراضی است، افزایش قیمت آن، اوضاع را به هم می‌ریزد. به این معنی که با افزایش قیمت، فروشندگان مجبور می‌شوند برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از قرارداد‌های شورت خارج شوند. برای انجام این کار، آنها باید سهام را هرچه سریع‌تر خریداری کنند که این هم به‌نوبه خود قیمت سهام را بالاتر می‌برد و این‌گونه یک حلقه تکرار ایجاد خواهد شد. این اثر، اصطلاحاً کاهش ناگهانی فروش یا «شورت اسکوییز» نامیده می‌شود.

در ماه جاری، هم‌زمان با اینکه فروشندگان استقراضی گیم‌ استاپ وارد چرخه کاهش ناگهانی فروش شدند، سرمایه‌گذاران خرده‌پا و تازه‌واردان بازار بورس هم یکدیگر را به ادامه حرکت (خریدهای بیشتر در قیمت‌های بالاتر) تشویق می‌کنند.

آیا سرمایه‌گذاران خرده‌پا واقعاً به ارزشمندی سهام گیم ‌استاپ اعتقاد دارند؟

بخشی از بحث‌ها و اظهارنظرهای اولیه معامله‌گران در ماه‌های گذشته، به ارزش واقعی گیم استاپ مربوط بود. اما به‌جرأت می‌توان گفت اتفاقات جدیدی که برای سهام گیم ‌استاپ اثر اهرمی چیست؟ رخ داده، هیچ ارتباطی با ارزش واقعی آن ندارد. در واقع، اتفاقات اخیر تحت تأثیر جنبشی است که هدف اصلی آن، ضربه‌زدن به فروشندگان استقراضی (شورت‌کننده‌ها)، صندوق‌های پوششی و سایر مؤسسات مالی بزرگ است. بسیاری این جنبش را پایان‌بخش سلطه نخبگان مالی بر بازار سهام می‌دانند؛ افرادی که سال‌های سال از زیان‌دیدن معامله‌گران عادی سود کسب می‌کردند.

یکی از کاربران ردیت با اشاره به نقش مخرب بازیگران بزرگ در اقتصاد آمریکا، «آنها» را مسبب همه‌ رکودها و بحران‌های مالی دانست که «خودشان» با پول مالیات‌دهندگان و افراد عادی، از فشار‌های این رکود در امان مانده‌اند. او نوشت:

خرید سهام گیم ‌استاپ هیچ ارتباطی به حرص و طمع ندارد؛ این جنبش درواقع راهی برای پس‌گرفتن حقوقمان است. حقوقی که پیش‌تر برایش هزینه داده‌ایم.

یا به‌عنوان مثال، کاربر دیگری نوشت:

این جنبش به‌خاطر آن است که ما مجبوریم حتی شب شکرگزاری و جمعه سیاه (بلک فرایدی) را هم به‌ازای ساعتی ۹.۵۰ دلار کار کنیم.

ربط این اتفاق به قراردادهای آتی و معاملات اهرمی چیست؟

جریان سهام Gamestop؛ هرآنچه باید بدانید

قراردادهای آتی و معاملات اهرمی، روش‌هایی هستند که معامله‌گران را با پول‌های نسبتاً کم، به سودهای نسبتاً زیاد می‌رسانند؛ البته به‌شرطی که مسیر حرکت بازار را درست پیش‌بینی کنند و بر روی پیش‌بینی‌های درست شرط‌ ببندند. بسیاری از معامله‌گرانی که قیمت سهام گیم استاپ را بالا بردند، سرمایه‌گذاران تازه‌کار و کم‌سرمایه بودند.

وقتی که معامله‌گران با استفاده از مارجین (Margin) دست به خرید یک دارایی می‌زنند، در واقع از وام کارگزاری‌ها استفاده می‌کنند که سود و ضرر آنها را چند برابر می‌کند. همچنین یک سرمایه‌گذار با استفاده از قراردادهای اختیار معامله (Options)، می‌تواند حق خرید یک سهام را در تاریخی مشخص و با قیمتی مشخص، از آن خود کند. اگر قیمت سهام به هدف موردانتظار آنها برسد، سود بیشتری نسبت به خرید عادی و نقدی سهام عاید آنها می‌شود و البته در صورت تحلیل اشتباه روند قیمت نیز، ضرر آنها چند برابر خواهد بود.

وال‌استریت ارزش نهایی گیم ‌استاپ را چقدر می‌داند؟

بسیار بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی آن! طبق تجربه، انتظار می‌رود که قیمت یک سهام در بلندمدت، وابستگی مستقیمی به درآمد آن شرکت داشته باشد و در حال حاضر، چشم‌انداز درآمد گیم ‌استاپ همچنان ابری است. بسیاری از تحلیلگران وال‌استریت، برای هر سهم گیم‌ استاپ، قیمتی در حدود ۱۵ دلار یا کمتر را پیش‌بینی می‌کنند.

آیا فقط سهام گیم‌ استاپ بازگشت قیمت را تجربه می‌کند؟

خیر! از آنجا که سرمایه‌گذاران به‌دنبال گیم‌ استاپ‌های بعدی هستند، بسیاری از سهام‌های تحت فشار فروش‌ استقراضی، مانند خطوط هوایی آمریکا، بلک بری (BlackBerry) و سایر سهام‌هایی که اخیراً روند نزولی داشتند، در این هفته نوسانات شدید قیمت را تجربه کردند.

آیا این اتفاقات بر شاخص‌های عمده بازار هم تأثیری خواهد داشت؟

بسیاری از منتقدان جنبش اخیر، موفقیت بازار گیم ‌استاپ و سایر شرکت‌های شبیه به آن را رد می‌کردند و معتقد بودند که تأثیر این اتفاقات تنها بر بخش‌های کوچکی از بازار محدود شده است. اما سقوط شاخص‌های عمده سهام در روز چهارشنبه، زنگ هشداری برای کل بازار سهام بود.

ضررهای شدید فروشندگان استقراضی، ممکن است آن‌ها را وادار کرده باشد که برای جمع‌آوری پول، بخشی از سایر سهام‌های خود را به فروش برسانند. تا جایی که برخی از تحلیلگران معتقدند ریزش ۲.۶ درصدی شاخص S&P500 در روز چهارشنبه، متأثر از همین اتفاق است. از ابتدای ماه اکتبر تاکنون، این بدترین ریزشی است که بازار بورس آمریکا تجربه کرده بود.

آیا کسی این اتفاقات را پیش‌بینی کرده بود؟

شاید نه تا این حد؛ اما اپلیکیشن‌های کارگزاری مانند رابین هود (Robinhood)، ورود تازه‌کارها به بازار بورس را بسیار ساده‌تر کرده‌اند. حق کمیسیون‌های معاملات به صفر رسیده و مردم با تلفن‌های همراه خود به‌راحتی می‌توانند وارد معاملات سهام شوند. با از بین رفتن هریک از این موانع، طرفداران حقوق مصرف‌کنندگان زمین بازی را بزرگ‌تر می‌کنند. اما آنها همچنین هشدار داده‌اند که آسان شدن بیش‌از‌حد معاملات، افراد تازه‌کار را به انجام معاملات بسیار زیاد و بیش‌از‌حد خطرناک سوق می‌دهد.

آیا قانون‌گذاران می‌توانند نقشی در این بازی ایفا کنند؟

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرده است که نوسانات بازار را به‌دقت زیرنظر دارد. این وظیفه SEC است که از دارایی‌های سرمایه‌گذاران محافظت کند و انتظار عمومی در وال‌استریت این‌گونه است که دارندگان اثر اهرمی چیست؟ سهام گیم‌ استاپ، احتمالاً با کاهش قیمت این سهم در هفته‌های آتی، آسیب زیادی خواهند دید.

چستر اسپات (Chester Spatt) اقتصاددان ارشد سابق در SEC و استاد اقتصاد و امور مالی در دانشکده تجارت دانشگاه کارنگی ملون در رابطه با اتفاقات اخیر بازار سهام گفت:

آنچه که این مورد را از سایر موارد مشابه متمایز می‌کند، ارتباط میان سرمایه‌گذاران از طریق شبکه ردیت است، زیرا آنها به یکدیگر فشار می‌آورند که قیمت گیم‌ استاپ را بالاتر ببرند. با این حال نمی‌توان این حرکت را نمونه روشنی از دستکاری در بازار قلمداد کرد.

در پایان، شاید هیچ راهی برای جلوگیری از فشار بیش‌از‌حد خرید سهام توسط مردم و متضرر شدن آنها وجود نداشته باشد؛ اما اسپات به‌عنوان راه‌حلی جایگزین، پیشنهاد می‌کند که ابتدا درباره خطرات حباب‌های اقتصادی و معاملات پرریسک و متعصبانه، به افراد تازه‌کار آموزش‌ داده شود.

اسپات همچنین گفت:

بسیاری از مردم عادی، اکنون احساس قدرت می‌کنند و معتقدند که برای سرمایه‌گذاری، نیازی به مشارکت با بازیگران سنتی وال‌استریت ندارند. البته از حق نگذریم، مردم پیش‌تر هم چندان سود چشمگیری از مشارکت با بازیگران سنتی نبرده‌اند.

لوریج یا اهرم کار در فیوچرز بایننس چیست؟

لوریج یا اهرم کار در فیوچرز بایننس چیست؟

امروز به بررسی یکی دیگر از اصطلاحات معاملاتی یعنی اهرم کار یا همان لوریج در ترید فیوچرز بایننس خواهیم پرداخت. لوریج یکی از ابزارهایی است که هر تریدری در بخش فیوچرز باید با آن آشنا باشد. متاسفانه وجود دارد تریدرهایی که به درستی با اهرم آشنا نیستند و درکی از آن ندارند و با اهرم های سنگین و بدون مدیریت سرمایه ترید می کنند و با ضررهای سنگین هم رو به رو می شوند. پس پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید در معاملات فیوچرز شرکت کنید حتما تا انتهای این مقاله مطالعه کنید و لوریج را بشناسید.

لوریج یا اهرم کار در معاملات فیوچرز

در این مثال ما معاملات فیوچرز بایننس را بررسی خواهیم کرد کلیت ماجرا در معاملات فیوچرز یکسان است و با همین توضیحات می توانید برای معاملات فیوچرز بیتمکس نیز اقدام کنید. اهرم کار در صرافی بایننس از 1 تا 125 موجود است و شما می توانید از آن استفاده کنید. اما عملکرد این اهرم به چه شکل است؟

زمانی که شما از اهرم 2 استفاده می کنید یعنی سرمایتان 2 برابر می شود، سودتان 2 برابر می شود و همچنین ضررتان نیز 2 برابر می شود. وقتی از اهرم 20 استفاده می کنید، سرمایتان 20 برابر می شود، سودتان 20 برابر می شود و در کنار آن ضررتان هم 20 برابر می شود و این موضوع برای همه لوریچ ها یکسان است. هنگامی که از لوریج استفاده می کنید درصدی از سرمایه مورد نیاز را خودتان فراهم می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. این درصدی که گفتیم در جدول پایین و ستون سمت راست مشخص است. به طور مثال زمانی که از اهرم 100 استفاده می کنید. 1درصد از سرمایه مورد نیاز را خودتان تامین می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. و زمانی که سود کردید قرض صرافی را پس می دهید و سود خود را دریافت می کنید. و اگر هم ضرر کردید صرافی از پول اصلی شما کم می کند.

در این میان هر لوریجی که انتخاب می کنید یک سقف معاملاتی برای شما در نظر گرفته می شود و یک اصطلاحا Initial Margin یا مارجین اولیه. در جدول زیر به طور کامل به آن پرداخته ایم:

Initial Margin Rate (مارجین اولیه) Leverage (اهرم) Position (Notional Value in USDT) (سفارش خرید/فروش)
0.8%x125 Max Position 50,000
1%x100Max Position 250,000
2%x50Max Position 1,000,000
5%x20Max Position 5,000,000
10%x10Max Position 20,000,000
20%x5Max Position 50,000,000
25%x4Max Position 100,000,000
33%x3Max Position 200,000,000
50%x2NO Max Position
100%x1 NO Max Position
جدول اهرم های موجود در فیوچرز بایننس

منظور از Adjust leverage در قسمت فیوچرز بایننس چیست؟

همان قدرت اهرمی است که شما برای معاملات خود انتخاب می کنید. و قطعا در نظر بگیرید که اگه مقدار لوریج شما افزایش یابد مسلما ریسک لیکویید شدن شما نیز افزایش می یابد پس توصیه به افراد تازه در فیوچرز می کنیم که به هیچ وجه از لوریج های سنگین استفاده نکنید.

مدیریت ریسک در اهرم ها:

 1. تا جای ممکن از اهرم های سنگین استفاده نکنید.
 2. اهرمتان را مطابق با موجودیتان در نظر بگیرید.
 3. بهتر است هر چه اهرم را بالاتر می برید مبلغ ورودی را کمتر کنید.

در نظر داشته باشید هر چه موجودی ولت فیوچرز شما بیشتر باشد و با ضرر دیدن، اصطلاحا دلار به دلار از موجودی کل شما کم می شود تا به طور کامل پشتوانه معامله شما تمام شود و اصطلاحا شما لیکوئید شوید. پس برای این است که پیشنهاد می کنیم اهرم خود را مطابق با موجودیتان در نظر بگیرید.

خلاصه

در این مقاله با عملکرد اهرم آشنا شدیم و همچنین اهرم هایی که صرافی بایننس در اختیار کاربران قرار می دهد را نیز بررسی کردیم تنها موردی که باید مراقب آن باشید مدیریت سرمایه کردن با اهرم است. زیرا اهرم کار در کنار تمام سودی که می تواند به زیبایی به شما دهد همانطور هم می تواند به شما ضررهای سنگینی بدهد.

سوالات متداول

لوریج در معنای لفظی به معنی اهرم می باشد، در دنیای ترید لوریج یک اصطلاح است و در آن شما با افزایش لوریج سرمایه و سود خود را بر حسب لوریجتان افزایش می دهید و در نتیجه با پولی که ندارید ترید می کنید.

از لوریج 1 تا 125 در صرافی بایننس وجود دارد

فیوچرز یا معاملات آتی به روشی از معامله می گویند که دو طرفه است، یعنی شما هم از ریزش بازار سود میگیرید و هم از صعود بازار

کاربردهای درمانی شاک ویو تراپی در فیزیوتراپی

شاک ویو تراپی از روش‌های موثر فیزیوتراپی جهت درمان بیماران اسکلتی عضلانی و همچنین بیماری‌هایی نظیر تنیس البو (آرنج تنیس بازان)، التهاب شانه و … است. از شوک ویو تراپی در مواردی نظیر خار پاشنه نیز استفاده می‌شود.

در این مقاله با فیزیوتراپی شاک ویو شامل موارد کاربرد، مکانیسم عملکرد و نکات مفید دیگری اثر اهرمی چیست؟ آشنا می‌شوید.

شاک ویو تراپی

شاک ویو تراپی (shockwave therapy) چیست؟

شاک ویوها امواج صوتی هستند که دارای خصوصیات فیزیکی خاصی هستند، از جمله غیرخطی بودن، یک فشار بالا که همراه با فشار پایین می‌باشد و همچنین طول موج‌های کوتاه. آنها دارای یک پالس واحد، دامنه فرکانس گسترده (0-20 مگاهرتز) و دامنه فشار بالا (0-120 مگاپاسکال) هستند.

این ویژگی‌ها فاز مثبت و منفی شاک ویو را ایجاد می‌کنند. فاز مثبت، نیروهای مکانیکی مستقیم را تولید می‌کند، در حالی که فاز منفی حفره‌هایی با فضای خالی و گاز ایجاد می‌کند که در پی آن با سرعت زیاد منفجر می‌شوند و موج دوم شاک ویو را ایجاد می‌کنند.

در مقایسه با امواج اولتراسوند، حداکثر فشار شاک ویو تقریباً 1000 برابر بیشتر از فشار حداکثری یک موج اولتراسوند است.

درمان شاک‌ویو توسط چه کسانی انجام می‌شود؟

شاک ویو درمانی روشی است که در فیزیوتراپی رواج بیشتری دارد. این دستگاه با استفاده از انرژی بسیار کمتر از دستگاه‌های پزشکی در درمان بسیاری از بیماری‌های اسکلتی عضلانی، در درجه اول، مواردی که شامل بافت های پیوندی مانند رباط ها و تاندون ها است، استفاده می‌شود.

فیزیوتراپی شاک ویو برای درمان تاندونوپاتی‌های قدیمی و مزمن نیز به کار می‌رود. برخی از التهابات تاندون وجود دارد که ظاهراً به درمان‌های جنرال پاسخ نمی‌دهد، و داشتن گزینه درمان با شاک ویو به فیزیوتراپیست اجازه می‌دهد ابزار دیگری مورد استفاده خود قرار دهد.

شوک ویو تراپی بیشتر برای افرادی مناسب است که دارای تاندینوپاتی مزمن (یعنی بیشتر از شش هفته) هستند (که معمولاً به عنوان تاندونیت شناخته می‌شود) که به درمان‌های دیگر پاسخ نداده‌اند. این موارد عبارتند از:

 1. آرنج تنیس بازان (tennis elbow)
 2. دردهای تاندون آشیل
 3. روتاتور کاف
 4. ورم کف پا
 5. التهاب در شانه و …

این موارد می‌تواند در نتیجه ورزش، استفاده بیش از حد یا فشارهای مکرر باشد.

شما در اولین مراجعه توسط فیزیوتراپیست ارزیابی خواهید شد تا تأیید کند که شما کاندید مناسبی برای درمان موج شوک هستید یا خیر.

فیزیوتراپیست اطمینان حاصل می کند که شما در مورد شرایط خود و آنچه می‌توانید در کنار درمان انجام دهید اطلاعات کافی را دریافت کرده باشید (اصلاح فعالیتها، تمرینات خاص، ارزیابی سایر موارد موثر مانند وضعیت خواب و نشستن، فشار یا ضعف سایر گروه‌های عضلانی و غیره)

درمان شاک ویو معمولاً هفته‌ای یک تا دو بار و به مدت 3 تا 6 هفته، بسته به نتیجه گرفته شده، انجام می شود. این روش درمانی می‌تواند باعث ناراحتی و درد خفیف شود، اما حداکثر فقط 4 تا 5 دقیقه طول می‌کشد و می توان شدت آن را تنظیم کرد تا راحت باشید.

مکانیسم عملکرد شاک ویو

مکانیسم‌های پیشنهادی برای نحوه عملکرد شاک ویو شامل موارد زیر است:

 1. تحریک نئوواسکولاریزاسیون (جوانه‌زنی مویرگ‌های جدید) در محل اتصال تاندون و استخوان
 2. افزایش تکثیر و دوباره شکل‌گیری سلول‌های سازنده تاندون (تنوسیت) و ترمیم کننده استخوان
 3. افزایش میزان نفوذ لکوسیت‌ها
 4. افزایش فاکتور رشد و در پی آن سنتز پروتئین بیشتر برای ساخت کلاژن و بازسازی بافت آسیب دیده

شاک ویو تراپی یک تغییر فشار ناگهانی است که به سرعت در فضای بافت منتشر می‌شود و با تغییر ناگهانی فشار همراه است. اثر قابل توجه دیگر این موج حفره سازی‌‌های بسیار ریز (کاویتاسیون) در بافت است که در نتیجه‌ی فشار منفی موج است.

اثر مستقیم خود موج شاک‌ویو و اثرات کاویتاسیون (حباب سازی در بافت) به صورت غیرمستقیم، باعث تشکیل هماتوم و مرگ سلول‌های مرکزی نقطه آسیب دیده می‌شود، که در ادامه‌‌ی آن تشکیل سلول‌های تاندونی و استخوانی جدید اتفاق می‌افتد که همان هدف نهایی درمان است.

دستگاه شاک ویو در فیزیوتراپی

دستگاه شاک ویو در فیزیوتراپی

آیا شوک‌ ویو عوارض درمانی خاصی در پی دارد؟

تا کنون عوارض خاص و طولانی برای شوک ویو تراپی مطرح نشده است و مقالات، اختلال یا عارضه‌ای که توسط این موج به بدن وارد شود را تایید نکرده‌اند. از جمله اختلالات و عوارض این موج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. مقداری درد در حین اعمال این درمان (که حدودا 3 تا 5 دقیقه زمان می‌برد)، که به محض تمام شدن شاک‌ها این درد وجود نخواهد داشت.
 2. احتمال وجود درد بسیار خفیف، حداکثر 1 الی 2 روز بعد از درمان
 3. کبودی
 4. قرمزی
 5. ورم خفیف

توجه داشته باشید که این علائم فقط احتمال دارد بروز کند و بروز آنها فطعی نیست، و همچنین در صورت بروز، کوتاه مدت و گذرا هستند و در بافت باقی نمی‌مانند.

موارد استفاده از شاک‌ویو در درمان بالینی

اصولا دستگاه شاک ویو در درمان بيماری‌های اسكلتی عضلانی زیادی استفاده می‌شود. این موارد عبارتند از:

 1. خار پاشنه و دردهای کف پایی
 2. التهاب تاندون و رباطهای اندامهای فوقانی و تحتانی
 3. سندرم درد تروکانتریک در بالای ران و بورسیتها لگن
 4. سندرم استرس داخلی تیبیا در ساق پا
 5. تاندینوپاتی اطراف کشکک زانو
 6. التهابات تاندونی آرنج شامل تنیس البو (tennis elbow) و گلفر البو (golfer’s elbow) و دیگر دردهای اطراف آرنج
 7. دردهای کف پا، تاندونیت آشیل، التهاب فشیای کف پایی (plantar fasciitis)
 8. اسپاسم‌های مزمن و باندلهای عضلانی اطراف ستون فقرات
 9. رسوب کلسیم (calcification) در تانونها و مفاصل به دلیل بی حرکتی و التهابات مزمن و طولانی در بافت
 10. دردهای جلوی ساق که ناشی از التهاب عضلات می‌باشد (shin splints)

درمان خار پاشنه با دستگاه شاک ویو

خار پاشنه در اصل یک اختلال ارتوپدی می‌باشد که در نتیجه التهاب plantar fascia (نواری که استخوان پاشنه و انگشتان پا را به هم متصل می‌کند) و از دست دادن انعطاف پذیری آن رخ می‌دهد. در این ناحیه، یک بر آمدگی استخوانی به شکل خار تشکیل می‌شود.

برای شروع درمان خار پاشنه با شاک ویو ابتدا به کمک معاینه فیزیکی یا سونوگرافی، ناحیه آسیب دیده و دردناک مشخص خواهد شد. سپس پزشک منطقه درمانی را مشخص نموده و ژل تماسی را بر روی ناحیه اعمال می‌کند.

پزشک به کمک ابزار دستی امواج شاک ویو را به آرامی بر روی ژل، به نحوی که امواج مماس با سطح آسیب دیده است، قرار می‌دهد. این درمان تنها چند دقیقه طول می‌کشد و بعد از گذشت چند روز، کاهش درد در پاشنه پا احساس خواهد شد.

معمولا بین 2 تا 3 جلسه، بیماران می‌توانند برای درمان خار پاشنه اقدام کنند.

برای مطالعه بیشتر مقاله درمان خار پاشنه با شاک ویو را بخوانید.

شاک ویو تراپی و درمان اختلال نعوظ

در این روش درمانی، ارسال امواج پالسی به آلت تناسلی، موجب آزاد شدن فاکتورهای رشد و ایجاد عروق خونی جدید می‌شود. برای ایجاد نعوظ طبیعی، وجود جریان خون مناسب ضروری است.

درمان اختلال نعوظ با شاک ویو دارای قابلیت فعالسازی سلول‌های بنیادی در آلت تناسلی را دارد، که این ویژگی سبب بهبود عملکرد نعوظ و افزایش رشد بافتهای آلت تناسلی خواهد شد. به زبان ساده‌تر، شاک ویو درمانی توانایی افزایش سایز آلت تناسلی را دارد.

نتایج شاک ویو تراپی نعوظ همانند دیگر درمان‌های پزشکی برای هر فرد متفاوت است، اما در بسیاری از مردان تنها با یک جلسه درمان نتایج قابل توجهی کسب می‌شود.

برای مطالعه بیشتر مقاله علت و علائم اختلال نعوظ را مطالعه کنید.

موارد منع استفاده از دستگاه شاک ویو در فیزیوتراپی

موارد منع استفاده از دستگاه شاک ویو در فیزیوتراپی یا شوک تراپی عبارتند از:

 1. عفونت ادراری حاد
 2. سرطان کلیه
 3. انسداد مجرای ادرار به علت وجود سنگ
 4. مشکلات قلبی تهدید کننده
 5. ناهنجاری های انعقادی خون اصلاح نشده
 6. پیلونفریت فعال
 7. تغییرات پاتولوژیک ، یا آنوریسم
 8. ناهنجاری های کلیه یا نارسایی کلیه
 9. در بدشکلی‌های ستون فقرات که وضعیت ذهنی بیمار را تحت تاثیر قرار گرفته باشد
 10. عدم توانایی بیمار در همکاری

مرکز شاک ویو تراپی بهروزی در تهران

دردهای اسکلتی عضلانی مزمن، خار پاشنه، تاندونیت‌ها و … از موارد کاربرد دستگاه شاک ویو می‌باشند. مرکز شاک ویو تراپی بهروزی از باسابقه‌ترین مراکز در زمینه استفاده از شوک ویو در سطح تهران است.

فیزیوتراپیست حرفه‌ای مشغول در مرکز فیزیوتراپی بهروزی، با معاینه دقیق بیمار، اجرای درمان مناسب و در کنار آن در صورت نیاز، بهره‌گیری از دستگاه شوک ویو با آگاهی به عوارض استفاده زیاد از تکنولوژی شاک‌ویو، می‌تواند به افزایش سرعت بهبودی بیمار کمک نموده و رضایت وی را از درمان بالا ببرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.