عوامل موثر بر ریسک مالی


الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری کرج)

یکی از مهمترین مظاهر توسعه پایدار در هر کشوری میزان برخورداری آن کشور از منابع درآمدی پایدار است. در واقع درآمدپایدار زیربنای توسعه پایدارشهری است. در قرن حاضرتامین مالی شهرداری ها یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری است و در کشور ما همواره مورد بحث و محل چالش بوده است. دراین میان اجرای پروژه های عمرانی که درصد قابل توجهی ازهزینه های شهرداری را تشکیل می دهند به دلیل عدم تامین منابع مالی با کسری بودجه و توقف روبرو هستند. این درحالی است که اجرای اکثرپروژه های عمرانی به جهت کاهش آلودگی و ترافیک و حفظ محیط زیست بر اساس نیازها و شرایط اقتصادی و اجتماعی از رئوس وظایف مهم شهرداری هاست. لذا تحقق روش‌های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن نقش بسیار موثری در سرعت ‌بخشیدن به توسعه و عمران پروژه های شهری و درنهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهند داشت. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه جهت درآمدهای پایدار شهرداری برای پروژه های عمرانی بر پایه استفاده از روشهای تصمیم گیری و محاسبه اوزان پارامترهای موثر در ارزیابی درآمدهای پایدار شهرداری کرج انجام شده است. در این راستا برای تائید روائی پرسشنامه از روش دلفی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. لذا ملاک ارزیابی، قضاوت گروهی از متخصصان است که براساس تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان خبره درحوزه تامین منابع مالی و مدیریت شهری رتبه بندی معیارهای موثر در ارزیابی درآمدهای شهرداری با تکنیک AHp در نرم افزارSuper Decision و با استفاده از روش میانگین وزنی مرتب شده FOWA به اولویت بندی منابع درآمدی پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق درشهرکرج، در بین منابع درآمدی مورد بررسی به روش FOWAقابل مشاهده است که گزینه مالیات انتقالی از دولت به شهرداری با استفاده از روش AHp با ضریب 150/0 و در حالت ریسک پذیری با ضریب 166/0 و عوامل موثر بر ریسک مالی عوامل موثر بر ریسک مالی ریسک گریزی با ضریب 144/0 با 9شاخص ازبالاترین اولویت درارزیابی تامین منابع مالی شهرداری برای درآمدهای پایدارجهت پروژه های عمرانی برخورداراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Riskiness and Risk Aversion Template Effective Factors on Municipality's Sustainable Income for Optimal Management of Construction Projects (Case Study: Municipality of Karaj)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Baghdadi 1
 • Mohammad Javad Kazemeini 2
 • Sayed Ehsan Shirangi 2

1 Master of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Assistant Professor of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

One of the most important manifestations of sustainable development in any country is the country's productivity of sustainable sources of income. In fact, sustainable income is the basis for sustainable urban development. In the current century municipal financing is one of the most important issues in urban management, and in our country there has always been a discussion and a place for the challenge. Accordingly, in this paper, the aim of presenting an optimal model for sustainable municipal income for construction projects is based on the use of decision-making methods and calculation of the parameters of effective parameters in the assessment of sustainable earnings in the municipality of Karaj city. In this regard, Delphi method was used to validate the validity of the questionnaire using SPSS software. Therefore, the criterion of Evaluation, judgment by a group of experts and based on completing the questionnaire and conducting interviews with accurate experts in providing financial resources and urban management. The ranking of effective measures in assessing income municipalities using the Hierarchical AHP technique was done in Super Decision software and language quantitative meter using the method the average FOWA weighted weight has been paid to prioritize earnings resources. Based on the findings of the research in the city of Karaj, among the sources of income studied by the FOWA method, it can be seen that the transitional tax option from the government to the municipality using the AHP method with a coefficient of 0/150 and in Riskiness with a coefficient of 0/166 and risk aversion with a coefficient of 0/144 with 9 indicators of the highest priority in the assessment of the supply of municipal resources for the sustainable growth of development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Karaj Municipality
 • Sustainable Development
 • Sustainable Income
 • Civil projects
 • AHP
 • FOWA

مراجع

[2] مظفری،غلامحسین و همکاران ارائه الگوی پایدار سازی نظام درآمدی و تامین منابع مالی شهرداریها ( مطالعه موردی شهرداری تهران), فصلنامه تحقیقات جغرافیائی،زمستان 1395، شماره چهارم ، شماره پیاپی 123

[4] اکبری ، نعمت اله، موذن جمشیدی، هما (1392) ،مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها ( مطالعه موردی کلان شهر اصفهان) ،پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری،مشهد

[5] اکبری، نعمت­اله،یارمحمدیان،ناصر (1391)، محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختمانی (مطالعه موردی شهرداری اصفهان )، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره اول،صفحات 115-103

[6] معاونت مالی و اداری اداره کل تشخیص و وصول درآمد(1386) ، طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران، مصوبه 64،66،68، جلسات رسمی – علنی فوق العاده و عادی شورای اسلامی شهر تهران،دوره سوم،تهران

[7] معزی مقدم، حسین(1380)، شیوه­های تامین منابع درآمدی شهرداری­ها، معاونت برنامه ریزی و توسعه، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور

[8] قادری،جعفر(1385) ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری­ها در ایران،فصلنامه بررسی های اقتصادی،دوره سوم،شماره 3

[9] طباطبائی نژاد،سید محمد،طباطبائی نژاد،سید علی(1390)، آسیب شناسی حقوقی منابع مالی در پروژه­های عمرانی شهری، مجموعه مقالات چهارمین همایش مالیه شهرداری،مشکلات و راهکارها، تهران.

]11[Chetan, V., Hitesh, V. (2011), Creative Financing of Urban Infrastructure In India Through Market – based Financing and Public Private Partnership Options. University of Toronto, new Delhi National Institute of Public Finance and Policy new Delhi, No.3-7

]12[ Govinda, R. M., Bird, R.M. (2010), Urban Governance and Finance India, University of Toronto, new Delhi National Institute of Public Finance and Policy, new Delhi, No 7-9.

]13 [Venkatachalam, Pritha (2005), Innovative Approaches to Municipal Infrastructure Financing a case study on Tamil Nadu, India, Development Studies Institute, London School of Economics and Political Science, London.

]14[ http://www.ottawa.ca/city_hall/financial/lrfp3 /introduction/focus_en.html, 2007, Focus of LRFP III.

[15] محمودی، محمود؛ زمردیان، غالمرضا؛ آقایی، مرتضی،(1390) بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهر تهران و اولویتبندی آنها، نشریه مدیریت شهری، دوره 9، ویژه نامه بهار و تابستان ، 276-259.

[16] دانش جعفری، داود،کریمی، سمانه (1390) ،مطالعه تطبیقی منابع درآمدی و تأمین مالی شهرداری تهران با تعدادی از شهرهای مهم جهان. اقتصاد شهر، شماره 11 ،صفحات24-38

[17] شرزه ای، غلامعلی؛ مجتهد، احمد و همکاران (1385).پروژه اصلاح و تأمین منابع درآمدی شهرداریهای کشور، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور.

[20] مهندسان مشاورهامونپاد،(1381). شیوه­های­افزایش درآمد و کاهش هزینه شهرداری،دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور،مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران،معاونت سازمان شهرداریهای کشور.

[21] شرزه­ای،غلامعلی،ماجد،وحید(1390) ، تامین مالی پایدار شهر، چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدار شهر،دو فصلنامه مدیریت شهری،ویژه نامه بهار و تابستان صفحات 316-299

[23] آل­اسحاق،پریسا،هداوند،مهدی(1392)،بررسی منابع نوین درآمدی شهرداری ها ،فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد،دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی،دوره 6،شماره22،زمستان 1392، صفحات 28-1.

]24[ Al-Khalifah, A. (2018). The Strategic Stabilization of Private Banks and Insurance Company in the Financial Service Sector. Journal of Humanities Insights, 2(04), 161-166

]25[ F. Alizadeh and M. Lahiji,(2018) Suitable Delivery System in Small E-Commerce Companies, J. Hum. Ins. 201 8; 2(4): 167-171,
DOI: 10.22034/JHI.2018.80886

[26] قربانی،رسول،عظیمی،میترا(1394)، در مورد الگوسازی و رتبه عوامل موثر بر ریسک مالی بندی معیارها در تامین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،سال نهم،شماره1،پیاپی29،بهار1394،صفحات 107-124

]27[ Nazari-Shirkouhi, S., Miri-Nargesi, S., & Ansarinejad, A. (2017). A fuzzy decision making methodology based on fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS with a case study for information systems outsourcing decisions. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 32(6), 3921-3943.

[28] میان­آبادی، حجت ، افشار،عباس(1387)،کاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) درتصمیم­گیری و مدیریت ریسک،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه­ها،تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده شهید رضائی.

]29[ Shahab Saquib Sohail, Jamshed Siddiqui, Rashid Ali،(2018). An OWA - Based Ranking Approach for University Books Recommendation، International Journal of Intelligent Systems, VOL. 33, 396–416 (2018).doi 10.1002/int.21937

بررسي عوامل موثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالی

همانطور که می دانیم دانش مدیریت ریسک برای هر سازمانی لازم می باشد به خصوص در موسسات وسازمان های مالی.

در جوامع پیشرفته وحتی جوامع در حال توسعه مدیران وراهبران شرکت ها می بایست به عوامل تاثیر گذار در پیشرفت یا عدم پیشرفت آگاه بوده واز آن بهره ببرند. به همین جهت برای علاقمندان ودانشجویان این رشته مقاله - عوامل موثر در بازده سرمایه گذاری- که توسط آقایان:دکتر مهدی ابزری، دکتر سعید صمدی وهادی تیموری تهیه شده ودر مجله روند بانک مرکزی به چاپ رسیده است

مطالب مشابه :

موضوع پایان نامه

عوامل موثر بر سرمایه گذاری شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازده در عرضه هاي اوليه

بررسي عوامل موثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالی

بررسي عوامل موثر بر ريسك و بازده عوامل موثر بر عوامل موثر در بازده سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در شرکت های زود بازده

صنعت و خدمات ايران عوامل موُثر بر تصميم گيري توسط زود بازده, سرمایه گذاری در

عوامل روانی تأثیر گذاربر سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری عوامل روانی تاثیرگذار بر قصد و بازده، اقدام به سرمایه

موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری در صنعت عوامل موثر بر استفاده مدیران از سیستمهای

مفهوم ریسک و بازده، در عوامل موثر بر ریسک مالی سرمایه‌گذاری

پول هایتان را بر روی یک کالا سرمایه و بازده، در سرمایهگذاری و عوامل موثر بر

مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

تلاش می كنند بازده سرمایه گذاری ها را به ریسك و موثر بر بازدهی عوامل موثر بر

برخی موضوعات پایان نامه های حسابداری ارشد دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری در صنعت عوامل موثر بر استفاده مدیران از سیستمهای

برخی موضوعات پایان نامه های حسابداری ارشد دانشگاه شهید بهشتی

بررسی روشهای حسابداری سرمایه گذاری بررسی عوامل موثر بر بررسی رابطه بین بازده

عوامل موثر بر قیمت سهام

عوامل موثر بر اندوخته برای سرمایه گذاری نزد نشان می دهد، بازده دارایی ها است

عوامل موثر بر شکل‌گیری نگرش نسبت به ریسک

اگر جزء افرادی هستید که به دیگران در زمینه‌های مالی مشاوره می‌دهید و یا در سرمایه‌گذاری‌های خود به مشاوران سرمایه‌گذاری و مالی مراجعه می‌کنید، خواندن این مقاله می‌تواند برای شما جالب باشد و شما را با عوامل موثر بر نگرش نسبت به ریسک آشنا کند.

آیا شما هم به شانس اعتقاد دارید و لازمه‌ی یک سرمایه‌گذاری موفق را، داشتن شانس می‌دانید؟ یا معتقدید هر اتفاقی که برای ما می‌افتد، ناشی از اعمال خود ما است؟

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که دائما در حال انتخاب و تصمیم‌گیری هستیم، حتی گاهی این انتخاب‌ها را به‌صورت نا‌خودآگاه انجام می‌دهیم. تصمیماتی که در زمینه مالی می‌گیریم، می‌توانند یکی از مهم‌ترین تصمیمات زندگی ما باشند. این تصمیمات می‌توانند بازخوردی بزرگ در زندگی شخصی و یا محیط بیرونی ما داشته باشند و علاوه‌بر زندگی خود ما، زندگی اطرافیان ما را هم تحت تاثیر قرار بدهند. در این مقاله قصد داریم که راجع‌به عوامل موثر بر تصمیم‌های مالی خود صحبت کنیم.

دانش مالی رفتاری چیست؟

مالی رفتاری (Behavioral Finance)، یکی از مباحث نسبتا جدیدی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مبحث، رشته‌ای در حوزه‌ مالی است که نظریه‌هایی بر مبنای روانشناسی ارائه می‌دهد، تا دلایل رفتار سرمایه‌گذاران و اتفاقاتی که در بازار سهام می‌افتد را توضیح دهد.

بسیاری از نظریه‌های مالی که از گذشته تا کنون شکل گرفته‌اند، متاثر از فرضیه رفتار عٌقلایی سرمایه‌گذاران هستند. اما دانش مالی رفتاری این فرضیه که تمامی سرمایه‌گذاران به صورت عاقلانه تصمیم‌گیری می‌کنند، رد کرده است. دلیل رد این فرضیه هم، عدم انطباق آن با رفتار واقعی انسان‌ها در بازار سهام بوده است.

همان‌طور که می‌دانیم بیشتر گزینه‌های سرمایه‌گذاری‌ با درجه‌ای از ریسک همراه هستند. ممکن است بارها دیده باشید افراد مختلف، در سهمی که ریسک یکسانی برای همه دارد، به یک اندازه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در اتخاذ تصمیمات خود با هم تفاوت‌های بسیاری دارند. سوالی که در این قسمت شکل می‌گیرد این است که چه عواملی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران تصمیمات متفاوتی از هم بگیرند.

شاید شما هم در اطراف خود افراد زیادی را دیده باشید که می‌گویند بورس، ریسک زیادی دارد و من هم شانس ندارم، به‌محض وارد شدن به بورس، بازار خواهد ریخت. یا گروهی هستند که ادعا می‌کنند به محض فروش یک سهم، آن سهم شروع می‌کند به رشد کردن و این موضوع را به شانس و اقبال بد خود نسبت می‌دهند.

دلیل این رفتارهای متفاوتِ سرمایه‌گذاران چیست؟ آیا می‌توان این رفتارها را به اعتقادات آن‌ها و نوع نگرشی که نسبت به ریسک دارند‌، ربط داد؟

دانش مالی رفتاری، به‌دنبال توضیح این است که چگونه ویژگی‌های شخصیتی و نوع نگرش سرمایه‌گذاران بر تصمیم‌های مالی آن‌ها تاثیر می‌گذارد و چگونه این تصمیمات منجر‌به ارائه‌ یک رفتار خاص در زمینه‌ سرمایه‌گذاری می‌شوند.

به‌طور کلی ریسک و عدم اطمینان نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. نگرش افراد نسبت به ریسک، ارتباط نزدیکی با درک و پیش‌بینی رفتارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مالی آن‌ها دارد (روهرمن و همکاران،2005).

در مالیِ رفتاری، نقش واکنش‌های طبیعیِ رفتارِ انسان (نه لزوما عٌقلایی)، به‌عنوان متغیری اثرگذار بر سایر متغیرهای اقتصادی و مالی، که در گذشته در نظر گرفته نمی‌شد، با تاکید بیشتری مطالعه می‌شود.

در مالیِ رفتاری، نقش واکنش‌های طبیعیِ رفتارِ انسان (نه لزوما عقلایی)، به‌عنوان متغیری اثرگذار بر سایر متغیرهای اقتصادی و مالی، که در گذشته در نظر گرفته نمی‌شد، با تاکید بیشتری مطالعه می‌شود.

توانایی‌های شناختی و غیر‌شناختی

توانایی‌های شناختی

توانایی‌های یک فرد برای انجام فعالیت‌های مختلف ذهنی را، که بیشتر مرتبط با یادگیری و حل مسئله است، توانایی‌های شناختی می‌گویند.

توانایی‌های غیر‌شناختی

مهارت‌های غیرشناختی، آن دسته از نگرش‌ها، رفتارها و استراتژی‌هایی هستند که موفقیت در محل کار و. را تسهیل می‌کنند مانند انگیزه، استقامت، منبع کنترل و.

تا‌کنون مطالعات متعددی انجام شده است که رابطه بین توانایی‌های شناختی و نگرش‌های متفاوت نسبت‌به ریسک مالی را مورد بررسی قرار داده‌اند. اما به میزان کمی در مورد اهمیت توانایی‌های غیر‌شناختی و رابطه آن با ریسک مالی مطالعه شده است. یکی از مهارت‌های غیرشناختی مهم منبع عوامل موثر بر ریسک مالی کنترل است که در ادامه راجع‌به آن صحبت خواهد شد.

عوامل موثر بر نگرش نسبت به ریسک

مطالعاتی که تاکنون انجام شده است، نشان می‌دهد که عوامل متعددی از جمله سن، میزان تحصیلات، رشته‌تحصیلی، درآمد، ثروت افراد، پیشینه‌ی خانوادگی آن‌ها، بازده بازار و. بر نگرش افراد نسبت به ریسک تاثیر می‌گذارد. برای مثال با گذر زمان و کهولت سن، میزان ریسک‌پذیری افراد کاهش می‌یابد. در زمینه تاثیر جنسیت بر ریسک‌پذیری افراد نیز، مطالعات متعددی انجام شده است. نتایج اغلب مطالعات، این بوده است که زنان نسبت به مردان ریسک‌گریزتر هستند و از اتخاذ تصمیمات ریسکی دوری می‌کنند.

مطالعاتی که در زمینه بازده بازار انجام شده، نشان داده که رابطه خطی مثبتی بین بازده بازار و میزان ریسک‌پذیری افراد وجود دارد. یعنی هر‌چه بازده بازار بیشتر شود، ریسک‌پذیری مالی افراد هم بیشتر می‌شود و بالعکس. تحقیقاتی که در رابطه با سطح تحصیلات انجام شده نشانگر این است که هر‌چه تحصیلات افزایش پیدا کند میزان ریسک‌پذیری هم افزایش پیدا می‌کند. حتی بین دانشجویان رشته‌های مختلف نیز این بررسی انجام شد و مشخص شد، افرادی که در رشته‌های مالی و اقتصادی تحصیل کرده‌اند، ریسک‌پذیری بیشتری نسبت به دیگران دارند.عوامل موثر بر ریسک مالی عوامل موثر بر ریسک مالی

اشخاصی که ثروت و دارایی‌های مالی بیشتری دارند، تمایل کمتری به پذیرش ریسک بالا دارند. می‌توان گفت که افراد ثروتمند ریسک‌گریز‌تر از سایرین هستند.

مطالعات داخلی در کشور ما در این زمینه بسیار کم است و یا می‌توان گفت که اصلا وجود ندارد. در ادامه، ابتدا به توضیح نگرش نسبت به‌ ریسک مالی می‌پردازیم. سپس منبع کنترل و رابطه‌ی بین آن با نگرش نسبت به ریسک مالی را بررسی می‌کنیم.

نگرش نسبت به ریسک مالی

نگرش نسبت به ریسک را می‌توان به‌عنوان یکی از ویژگی‌های ذاتی شخصی در نظر گرفت که در تمامی شرایط و زمینه‌ها پایدار و ثابت است. همچنین می‌توان آن را یکی از جنبه‌های مهم در تصمیم‌گیری‌های مالی دانست (وبر و میلیمان، 1997 و 2004).

دوهمن در سال 1998 نگرش نسبت به ریسک را به صورت یک جهت‌گیری عمومی (به عنوان یک ذهنیت) به‌منظور پذیرش یا اجتناب از ریسک، هنگام تصمیم‌گیری در مورد نحوه ادامه، در شرایط با نتایج نامشخص تعریف کرد.

دوهمن در سال 1998 نگرش نسبت به ریسک را به صورت یک جهت‌گیری عمومی (به عنوان یک ذهنیت) به‌منظور پذیرش یا اجتناب از ریسک، هنگام تصمیم‌گیری در مورد نحوه ادامه، در شرایط با نتایج نامشخص تعریف کرد. یعنی در شرایط پر‌ابهام که ما از نتیجه کار خبر نداریم، ذهنیتی که نسبت به ریسک آن موقعیت داریم، در تصمیم‌گیری‌ به ما کمک می‌کند.

مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، نشان داده است که اندازه‌گیری مواردی مانند نگرش افراد نسبت به ریسک، شاخص خوبی برای اندازه‌گیری میزان ریسک‌پذیری افراد است. این‌که افراد تا چه اندازه می‌توانند ریسک یک سرمایه‌گذاری را تحمل کنند باعث می‌شود که بتوان رفتار سرمایه‌گذاران را با‌اطمینان پیش‌بینی کرد (کورتر و شن، 2001).

منبع کنترل چیست؟

موضوع منبع کنترل (Locus Of Control) برای اولین بار توسط راتر در سال 1966 مطرح شد. او منبع کنترل را چنین بیان‌کرد که آیا فرد رابطه علیت بین رفتار خود و پاداش را درک می‌کند یا خیر.

به زبانی ساده‌تر، می‌توان گفت، منبع کنترل بیانگر این است که افراد تا چه ‌اندازه معتقدند اعمالشان بر اتفاقاتی که برایشان می‌افتد تاثیر‌گذار است.

به عقیده راتر یکی از ابعادی که افراد را از یکدیگر متمایز می‌کند، درجه کنترلی است که تصور می‌کنند بر رویدادهای زندگی خود دارند. راتر در مطالعات خود چنین بیان کرد که به طور کلی دو نوع منبع کنترل متمایز از هم وجود دارد، منبع کنترل درونی و بیرونی.

منبع کنترل درونی

افراد با منبع کنترل درونی بر این باورند که هر آن‌چه برای آن‌ها اتفاق می‌افتد نتایج اعمال خودشان است. بنابراین رویدادهای زندگی را در کنترل شخصی خود می‌بینند.

منبع کنترل بیرونی

افراد با منبع کنترل بیرونی، بر این باورند که هر آنچه که برای آن‌ها اتفاق می‌افتد، نتایج تصمیمات و عملکرد خودشان نیست، بلکه توسط عوامل فراتر از کنترل شخصی آن‌ها مانند شانس، اقبال و یا توسط افراد قدرتمند تعیین می شود.

به بیان دیگر، اشخاص دارای منبع کنترل درونی باور دارند که کارآمدی، تدبیر، سخت‌کوشی، احتیاط و مسئولیت‌پذیری به پیامدهای مثبت خواهد انجامید و رفتارشان نقش مهمی در افزایش اتفاقات خوب و کاهش اتفاقات بد دارد. اما اشخاصی که منبع کنترل بیرونی دارند رویدادهای مثبت یا منفی را پیامدهای رفتار خود نمی‌دانند، بلکه آن را به شانس و سرنوشت، نفوذ افراد قدرتمند و عوامل محیطی ناشناخته مهار نشدنی نسبت می‌دهند، در نتیجه بر این باورند که اتفاقات بد یا خوب به اعمال و رفتارهای آن‌ها نسبت نداشته و از کنترل آن‌ها خارج است (سیف، 1385) به همین دلیل در اعمال خود، قبول مسئولیت نمی‌کنند.

پس از مطرح شدن موضوع منبع کنترل توسط راتر، سایر محققان نیز به مطالعه در این زمینه پرداختند. لونسون در سال‌های 1973 و 1981، پیشنهاد داد که مفهوم منبع کنترل، باید به صورت یک ساختار چند بعدی در نظر گرفته شود. او برای افرادی که معتقدند مسئول اتفاقات زندگی خود هستند، یک بعد درونی (احساس حاکمیت) را پیشنهاد کرد و بین دو بعد بیرونی تمایز قائل شد. او بعد بیرونی را به صورت دو بعد شانس (اعتقاد به ماهیت تصادفی وقایع) و افراد قدرتمند ( اعتقاد به این‌که قدرتمندان حوادث زندگی آن‌ها را کنترل می‌کنند) تعریف کرد. با این حال، بیشتر مطالعات در زمینه منبع کنترل، در سازمان‌ها و سایر مکان‌ها تحت تاثیر مقیاس اندازه‌گیری منبع کنترل تک فازی راتر قرار گرفته است.

مقیاس‌های مختلفی که برای اندازه‌گیری منبع کنترل توسط راتر و لونسون مطرح شد، مورد بررسی و انتقاد گسترده‌ای قرار گرفت (بروئن و شاپیرو، 1984؛ فرنهام و هنری،1980). بعد از مطرح شدن مفهوم منبع کنترل، محققان این موضوع را در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها مانند سلامت جسمانی (لائو و ویر،1981) و سلامت روانی (کالهون و همکاران، 1973) و غیره، نیز مورد مطالعه قرار دادند.

افراد مختلف با تفاوت‌های شخصیتی و ذهنی گوناگون

اشخاص عوامل موثر بر ریسک مالی مختلف، نگرش‌ها و دیدگاه‌های گوناگونی نسبت به ریسک در موقعیت‌های پر‌ابهام دارند.

فرنهام (1986) مقیاسی جدید برای اندازه‌گیری منبع کنترل در زمینه اقتصادِ مالی مطرح کرد. او مقیاس اندازه‌گیری خود را بر اساس سایر مقیاس‌های مطرح شده که مورد قبول واقع شده‌ بودند، بنا کرد. این مقیاس چهار عامل تفسیری، که از سایر مقیاس‌ها و پرسشنامه‌ها استخراج شده بود را در خود جای داد. فرنهام پرسشنامه‌ای طراحی کرد، که در آن سوالاتی مطرح شده که میزان اعتقاد افراد را به هر یک از چهار عنوان زیر می‌سنجد.

تقسیم‌بندی منبع کنترل اقتصادی فرنهام

 1. بعد درونی (Internal Factor)
 2. بعد شانس (Chance Factor)
 3. بعد افراد قدرتمند (Powerful others Factor)
 4. بعد بیرونی (External/denial)
1. بعد درونی

اولین عامل مطرح شده توسط فرنهام عامل یا بعد درونی بود، این عامل نشان‌دهنده‌ی میزان اعتقاد افراد بر این است ‌که خودشان بر امور مالی خود تسلط دارند و اتفاقاتی که برایشان می‌افتد، ناشی از اعمال خودشان است.

2. بعد شانس

دومین مورد از منبع کنترل اقتصادی، شانس نام گرفت. پرسش‌هایی که در این بخش آمده است، در برگیرنده مضمون شانس است و میزان اعتقاد افراد بر شانس را در امور مالی نشان می‌دهد.

3. بعد افراد قدرتمند

این بخش تاثیر افراد قدرتمند، نظیر شخصیت‌های سیاسی را بر زندگی افراد معمولی می‌سنجد.

4. بعد بیرونی

او مواردی را در این بخش آورد که مربوط به انکار فقر در جامعه بودند. در این بخش میزان اعتقاد افراد بر این موضوع که فقر عوامل موثر بر ریسک مالی وجود دارد یا نه، سنجیده می‌شود.

بررسی‌ها نشان داده است که تلاش برای کنترل محیط بیرونی ما در کودکی آغاز می‌شود و بین 8 تا 14 سالگی متمایز می‌شود. به نظر می‌رسد هر قدر سن افراد بالاتر می‌رود گرایش درونی آن‌ها بیشتر می‌شود و در میانسالی عوامل موثر بر ریسک مالی به اوج خود می‌رسد. شواهد نشان می‌دهد که منبع کنترل در دوران کودکی آموخته می‌شود و به طور مستقیم به رفتار والدین یا مراقبان کودک مربوط است.

مطالعاتی که رابطه منبع کنترل را با برخی موارد مالی بررسی کرده است، نشان داده‌، خانوارهایی که سرپرست آن‌ها منبع کنترل درونی دارد، نسبت به خانوارهایی که سرپرستشان منبع کنترل بیرونی دارد، از پس‌انداز بیشتری برخوردار هستند. افراد با منبع کنترل بیرونی تمایل کمی به پس‌انداز دارند و پول‌های خود را بی‌برنامه خرج می‌کنند.

لیم و همکارانش در مطالعه‌ای به بررسی رابطه‌ی بین جنسیت، مشکلات مالی و منبع کنترل با نگرش پولی افراد پرداختند. نتایج نشان داد که افراد با منبع کنترل درونی، تمایل به بودجه‌بندی پول و سرمایه خود داشتند. یعنی هم به درآمد و هم به هزینه‌هایشان توجه می‌کردند. این افراد به امید این‌که پول‌های پس‌انداز شده بعدها با تلاش و تواناییشان می‌تواند در جاهای مناسبی استفاده شود دست به این کار می‌زنند، بنابراین ممکن است فرصت‌های بهتر و بیشتری برای موفقیت در زندگی داشته باشند. در حالی که افراد با منبع کنترل بیرونی پول را به عنوان منبع قدرت در نظر می‌گرفتند. این افراد معمولا بخشنده نیستند زیرا ممکن است احساس کنند که سایر افراد تحت تاثیر سرنوشت ناخوشایندشان دچار این وضعیت شده‌اند، بنابراین تمایل کمتری به کمک به سایر افراد دارند.

نتایج بررسی‌های ما در بازار سرمایه

ما به بررسی تاثیر منبع کنترل بر نگرش افراد نسبت به ریسک در بین گروهی از سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه ایران پرداختیم. یافته‌های ما نشان داد که از بین چهار بعد منبع کنترل اقتصادی، اعتقاد افراد بر بعد قدرت و بعد درونی بیشتر از دو بعد دیگر یعنی بعد بیرونی و شانس است. یعنی در جامعه‌ی فعالان بازار سرمایه، افراد بیشتر بر این باور هستند که تصمیمات و انتخاب‌های خودشان بر آن‌چه که برای سرمایه‌اشان اتفاق می‌افتد تاثیر می‌گذارد. همچنین معتقدند که افراد قدرتمند در جامعه که دارای جایگاهی بالا هستند، نظیر سیاستمداران و افراد با سرمایه‌های کلان در تعیین منابع مالی آن‌ها و آن‌چه که ممکن است در بازارهای مالی رخ بدهد بی‌تاثیر نیستند و حتی ممکن است قسمت عمده‌ای از بازار را کنترل کنند.

در آخر به مشاوران سرمایه‌گذاری و کارگزاران بورس اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود که برای پذیرش سرمایه‌گذاران خود، ابتدا ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مشتریان نظیر نگرششان نسبت به ریسک، عوامل موثر بر ریسک مالی منبع کنترل، گرایش‌های اجتماعی و. را به دقت مورد بررسی قرار دهند. سپس متناسب با شخصیت افراد پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری داده شود.

مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری می‌توانند با شناخت ویژگی‌های روانشناختی افراد و آگاهی یافتن از نوع نگرش افراد نسبت به ریسک، به تعدیل اعتقادات سرمایه‌گذاران بپردازند و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری صحیح هدایت کنند. علاوه‌بر این کارگزاران می‌توانند از طریق مشاوره صحیح افراد را از ریسک یک سرمایه‌گذاری آگاه کنند. به‌طور کلی مشاوران و کارگزاران می‌توانند با شناخت از اعتقادات افراد، ویژگی‌های شخصیتی و با توجه به ناهمگونی‌های فردی که در بین اشخاص وجود دارد، منجر به بهتر شدن تصمیمات سرمایه‌گذاران شوند.

نظرات ارزشمند شما

لطفا اگر این مقاله برایتان مفید بود و یا نظری درباره آن داشتید، در انتهای همین صفحه، نظر خود را برای من ثبت بفرمایید.

انواع ریسک در بازارهای مالی و نحوه مدیریت آنها

به هر عکس‌العملی که در زندگی روزمره در برابر خطرات مختلف داریم، مدیریت ریسک یا risk management گفته می‌شود. با این تعریف مدیریت ریسک صرفا مربوط به بازارهای مالی نیست و در زندگی روزمره دائما در حال مدیریت ریسک هستیم؛ مثلا در رانندگی، شروع کسب و کار یا … . البته ممکن است به مدیریت ریسک خود آگاه نباشیم و ناآگاهانه این کار را انجام دهیم، مثلا فرض کنید با سرعت در حال رانندگی هستید و یک دفعه یک مانع جلوی خود می‌بینید و مسیر را تغییر می‌دهید، اینجا شما با در نظر گرفتن خطراتی که برخورد با مانع برای شما دارد، مدیریت ریسک انجام داده‌اید و شاید این مدیریت ریسک را به صورت ناخودآگاه انجام داده‌اید. اما در بازارهای مالی چنین نیست و مدیریت ریسک در بازارهای مالی به صورت کاملا آگاهانه باید انجام شود.

در اقتصاد همیشه خطرات مالی برای سرمایه ما که ممکن است سهام، املاک، سکه، طلا، ارز دیجیتال، پول و … باشد، وجود دارد. به برنامه و چارچوبی به این خطرات را کنترل می‌کند و به این خطرات رسیدگی می‌کند، مدیریت ریسک گفته می‌شود که سرمایه‌گذار یا معامله‌گر از این برنامه استفاده می‌کند تا کمترین خطر متوجه سرمایه‌اش باشد. خطرات و ریسک‌هایی که در بازارهای مالی وجود دارد متنوع هستند و می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد.
معمولاً طبقه بندی های مختلفی برای انواع ریسک وجود دارد.در یک دسته بندی کلی ریسکی را به دو دسته ریسک غیر سیستماتیک عوامل موثر بر ریسک مالی و ریسک سیستماتیک می توان طبقه بندی نمود. ریسک غیر سیستماتیک ناشی از عوامل مختلف مربوط به شرکت و صنعتی است که شرکت در آن قرار دارد،نصیر وضعیت مالی شرکت،سیاست‌های تقسیم سود،میزان بدهی ها و ساختار سرمایه و همچنین شرایط خاص صنعت.

آموزش و تحلیل انواع بازارهای مالی در آخرین نسخه اپلیکیشن سیگنال

ریسک سیستماتیک یا اجتناب ناپذیر ناشی از عوامل بازار و تغییرات در شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی است و عوامل بیرون از سازمان در افزایش یا کاهش ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار شرکت موثر اند و چون این ریسک ناشی از نوسانات بازار است به آن ریسک بازار نیز میگویند.

در این برنامه به بررسی انواع ریسک های بازارهای مالی و نحوه آنها با حضور آقای فرهنگ صحابی، عضو هیئت مدیره گروه مالی کیما و دکتری مهندسی مالی پرداختیم. ایشان ضمن اشاره به انواع ریسک های موجود در بازارهای مالی به مهمترین ریسک های بازار کریپتوکارنسی اشاره داشتند و توصیه هایی را در همین خصوص برای فعالین بازار ارائه نمودند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار در ایران

بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار در ایران

​هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده‌ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار است. دوره‌ی زمانی مورد مطالعه 1378-1394 است. در این پژوهش از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی(ARDL) است. در این مطالعه ریسک اعتباری و ریسک بازار به عنوان عوامل مهم موثر بر حجم سپرده‌های بانکی در نظر گرفته شده‌اند. ریسک اعتباری شامل نسبت تسهیلات معوق شده به کل تسهیلات بانک است. ریسک بازار شامل چهار متغیر نرخ تورم، نرخ ارز غیر رسمی، قیمت سهام و نرخ سود سپرده‌های بانکی است. تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است. براساس نتایج مطالعه ریسک اعتباری در هر چهار مدل تاثیر منفی بر حجم سپرده‌های بانکی دارد. تولید ناخالص داخلی در هر چهار مدل تاثیر مثبت بر حجم سپرده‌ها دارد. متغیرهای ریسک بازار اثر معنادار بر حجم سپرده‌های بانکی دارد به‌طوری‌که نرخ ارز غیررسمی، نرخ سود سپرده‌ها و قیمت سهام به عنوان متغیر ریسک بازار در مدل‌های جداگانه تاثیر مثبت بر حجم سپرده‌های بانکی داشته و نرخ تورم تاثیر منفی حجم سپرده های بانکی دارد.

واژگان کلیدی:

بانکداری، سپرده‌های بانکی، ریسک مالی، تسهیلات بانکی

نویسندگان:

طیبه پورمند بخشایش، ظریفه پورمندبخشایش این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-741-fa.pdf

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.