فراکتال (Fractal) چیست؟


به کارگیری آنالیز تطبیقی و هندسه فراکتال جهت شناسایی عناصر ناهنجار (As, Cd, Pb) در خاک و تعیین محدوده آن در ورقه 1:100000 خوسف

در این مقاله با تلفیق آنالیز تطبیقی و هندسه فراکتال نتایج آنالیز نمونه‌های رسوب آبراهه‌ای منطقه خوسف مورد مطالعه قرار گرفته است. آنالیز تطبیقی که به بررسی همزمان متغیر و نمونه می‌پردازد بر روی داده‌های 170 نمونه رسوب آبراهه‌ای که برای 20 عنصر آنالیز گشته‌اند انجام شده است. بر اساس خاصیت آنالیز تطبیقی و اجرای آن جدا شدن یک یا چند عنصر از اجتماع دیگر عناصر، بر وجود مقادیر غیرعادی در منطقه مورد مطالعه دلالت دارد به کارگیری این روش نشان می‌دهد که بعضی مناطق نسبت به عناصر Pb، As و Cd دارای آنومالی احتمالی می‌باشد. پس از انجام آنالیز تطبیقی و شناسایی نوع آنومالی، یافتن موقعیت‌های آنومال با تخمین شبکه m1000× m1000 و به­کارگیری هندسه فراکتالی بر روی داده‌های تخمین یافته صورت گرفته شد. در این راستا بهترین واریوگرام برای نمونه‌های برداشت شده در منطقه با استفاده از نرم افزار WinGslib محاسبه گردید. با استفاده از اطلاعات واریوگرام ترسیم شده، تخمین متناسب برای هر شبکه اعمال شد. به کارگیری روش فراکتال بر روی داده‌های تخمین یافته در شبکه جدید حاکی از وجود سه جامعه آماری در منطقه دارد که جامعه سوم تا حدودی برای عناصر Pb، As و Cd مقادیر آنومالی را نشان می‌دهد. حد جدایش این جوامع برای Pb در حدود ppm55 و برای As در حدود ppm2/7 و برای Cd دارای ppm88/0 ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of correspondence analysis and fractal geometry to detect anomalous elements (As, Cd, Pb) in soil and determine anomaly area in 1:100000 Khosf

نویسندگان [English]

  • F. Darabi-Golestan 1
  • A Hezarkhani 2
  • K. Seifpanahi-Shabani 3

In this paper, trying to study and combine fractal geometry فراکتال (Fractal) چیست؟ and correspondence analysis for stream sediment samples of Khoosf area. About 170 stream sediment samples analyzed for 20 elements, by correspondence analysis samples and variables considered simultaneously. According to correspondence analysis, separation of one or several elements from another element is the reason for anomalous value in the study area, a lot of samples led to this anomaly and show tendency towards elements. According to correspondence analysis at Khoosf area, Pb, Cd and As elements have been determined as anomaly. After kind of anomaly recognition, finding situation of anomaly by 1000m×1000m grid estimation and then using fractal geometry method on estimated data was done. By variography the best model have been fitted at WinGslib user friendly software. Afterward an estimated grid sampling was designed in the region by varigram specification. Three statistical datasets were determined by fractal geometry, and third dataset show the anomaly for Pb, Cd and As elements. The separation value for Pb, As and Cd respectively about 55, 7.2 and 0.88 ppm was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • correspondence analysis
  • separation value
  • fractal method
  • Khoosf area
  • variogram

مراجع

[1] جوزانی­کهن، گ (١٣٨٥) به­کارگیری روش فراکتالی عیار- محیط در جدایش آنومالی‌های ژئوشیمیایی از زمینه‌، دهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

[3] دارابی گلستان ف.، قوامی ر.ر.، خالوکاکایی ر (1389) تعین نوع آنومالی منطقه‌ای توسط آنالیز تطبیقی با تائید آنالیز ویژگی، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین.

[5] قوامی ریابی ر.، دارابی گلستان ف.، خالوکاکایی ر. و اسدی هارونی ه (1390) ارزیابی هاله­های لیتوژئوشیمیایی اولیه و ثانویه کانی­سازی دالی شمالی و تلفیق آن­ها با سایر اطلاعات اکتشافی به منظور هدایت عملیات اکتشافی، فصلنامه زمین­شناسی کاربردی سال 7 شماره 4: 318-311.

[6] کهرازه، م. گ.، جعفری، م. ر. و باقری­فر، ع (1389) اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمی رسوبات آبراه­­های منطقه‌ی شورچاه (جنوب­شـرق زاهدان) ، فصــلنامه زمین­شناسی کاربردی سال 6 شماره 1: 50-42.

[8] Abdi, H (2007c) Discriminant correspondence analysis, In N.J. Salkind (Ed.): Encyclopedia of measurement and statistics. Thousand Oaks (CA).

[9] Changjiang, Li (2003) Application of a fractal method relating concentrations and distances for separation of geochemical anomalies from background, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 77: 167–175.

[10] Changjiang, Li., Tuhua, Ma. & Junfa, Shi (2002) Application of a فراکتال (Fractal) چیست؟ fractal method relating concentrations and distances for separation of geochemical anomalies from background, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 76: 127–135.

[11] Cheng, Q (1999) Spatial and scaling modeling for geochemical anomaly separation, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 65: 175–194.

[12] Cheng, Q., Agterberg, F.P. & Bonham-Carter G.F (1996) A spatial analysis method for geochemical anomaly separation, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 56:183- I95.

[13] Cheng, Q., Li, Q (2002) A fractal concentration–area method for assigning a color palette for image representation, Computers & Geosciences 28, 567–575.

[14] Clayton, V. Deutsch. & Andre, G. Journel (1998) GSLIB Geostatistical Software Library and User's Guide, New York- Oxford, Oxford University Press.

[15] Edward, H., Isaaks, & R., Mohan Srivastava (1989) Applied Geostatistics, New York- Oxford, Oxford University Press, 362. pp.

[16] Goovaerts, P (2008) AUTO-IK: A2Dindicator kriging program for the automated non-parametric modeling of local uncertainty in earth sciences, Computers & Geosciences, Vol. 35: 1255–1270.

[17] Greenacre. M.J (2007) Correspondence analysis in practice (2nd Edition), Boca Raton (FL): Chapman & Hall/CRC, 283. pp.

[18] Hassani, H., Daya, A.A. & Alinia, F (2009) Application of a Fractal Method Relating Power Spectrum and Area for Separation of Geochemical Anomalies from Background, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 3 (No. 4): 3307-3320.

[19] Mandelbrot, B.B (1983) The Fractal Geometry of Nature (updated and augmented edition), W.H. Freeman, San Francisco, CA, 468 pp.

[20] Sinclair, A. J (1974) Selection of Threshold Values in Geochemical Data Using Probability Graphs. Journal of Geochemical Exploration, Volume 3, pp. 129-149.

[21] Sumfleth, K. & Duttmann, R (2008) Prediction of soil property distribution in paddy soil landscapes using terrain data and satellite information as indicators, ecologic al indicators, Vol. 8: 485 – 501.

تایم فریم فراکتال چیست

به چینش کندل ها بر اساس تایمی که ما میخواهیم در کنار یک دیگر، تایم فریم گفته می شود.

برای مثال وقتی میگوییم ما در تایم فریم روزانه هستیم، یعنی کندل هایی که در آن صفحه ( چارت ) هستند , 24 ساعت زمان برده تا باز و بسته شوند.

تایم فریم فراکتال چیست

بهزاد میرزازاده

انواع تایم فریم : شما میتوانید در سایت tradingview تایم فریم های مختلف را از 1 ثانیه الی 1 ماه و بیشتر را ببینید.

تایم فریم

زمانی که ما با تایم فریم ها آشنا می شویم باید بتوانیم آنها را به درستی بررسی کنیم و رابطه بین آن ها را حفظ کنیم. تایم فریم ها با یکدیگر رابطه دارند و تجزیه و تحلیل چارت ها به ما یک فراکتال می دهد. بازار های مالی زمانی قدرت نمایی می کنند که اگر جلوی شما هزاران نوع چارت بگذارند، شما بدون دیدن تایم فریم، نمیتوانید تایم فریم دقیق آن را تشخیص دهید یعنی تمامی حرکاتی که در تایم 1 دقیقه رخ می دهد، کوچک شده رفتار تایم فریم های بزرگ می باشد.

چرا فراکتال ؟

فراکتال در لغت به معنای شکسته شدن است؛ یعنی هر جزء آن را می توان به تکه کوچک تری تقسیم و سپس مورد بررسی قرار داد (و در نهایت به یک نتیجه ثابت در مورد یک ساختار رسید)

در واقع فراکتال یک ساختار هندسی می باشد که هر جزء آن (هم کوچک و هم بزرگ) یک ساختار کامل دارد و از به هم پیوستن اجزاء کوچک با ساختار ثابت، همان ساختار در شکل بزرگتر به وجود می آید.

برای مطالعه بیشتر در مورد مبحث فراکتال اینجا کلیک کنید

تایم فریم فرکتالی

فراکتال در فراکتال (Fractal) چیست؟ بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد!

با توجه به گستردگی بسیار زیادی که فراکتال در دنیا دارد، این گستردگی وارد بازار های مالی نیز فراکتال (Fractal) چیست؟ شده است و ما باید چارت هایی که مورد بررسی قرار می دهیم را بر اساس قوائد و قانون بررسی کنیم.

برای مثال ما تایم 1 دقیقه را در نظر میگیریم و با ضریب 3، تایم های خود را انتخاب میکنیم. که به ترتیب می شود : 1 دقیقه، 3 دقیقه، 9 دقیقه، 27 دقیقه و . در نهایت تایم های به دست آمده را با کمی اختلاف به اعداد رند تبدیل میکنیم و تایم فریم های ساختار، الگو، تریگر، دابل تریگر (بهینه) را انتخاب می کنیم.

اما معمولا اکثر مامله گران از تایم فریم با ضریب 4 استفاده می کند که تایم های 1 دقیقه ، 4 دقیقه ،16 دقیقه، 64 دقیقه و . استفاده میکنند. ما این اعداد را رند میکنیم و تایم فریم های زیر به دست می آید:

اکنون ما باید تایم فریم های خود را جدا سازی کنیم و بر اساس روحیاتی که داریم به بررسی چارت ها بپردازیم.

دبل تریگر (بهبنه) تریگر الگو ساختار
5 M 1 H D M
1 M 15 M 4 H W

اهمیت تایم فریم ها زمانی مشخص می شود که ما خطوط حمایت و مقاومت و یا مکان های عرضه و تقاضا را در آن ترسیم میکنیم.

برای مثال وقتی خط روند صعودی را در تایم روزانه ترسیم میکنیم قیمت با رسیدن به آن خط به آن واکنش نشان می دهد و قدرت پرتاب و مگنت آن نسبت به خط روند صعودی در تایم فریم 1 ساعته بسیار بیستر است.

اعتبار کندل ها نیز هر چه تایم فریم را بالاتر ببریم بیشتر می شود یعنی یک کندل نزولی پر قدرت در 4 ساعته بسیار پر اهمیت تر از یک کندل پر قدرت صعودی در تایم 5 دقیقه می باشد.

معماری فراکتال

معماری فراکتال

ايده ي هماهنگي و تطبيق ساختمانها با طبيعت به دوران باستان، مصر، چين، رومی ها و يوناني ها ميرسد. در آغاز قرن بيست و يكم، گرايشهاي نسبت به پايداري در ساختمانها، چالشهايي را در معماری به دنبال داشت كه تبديل به پاسخهاي جديد در طراحي شدند. هندسه ي معماری فراكتال ، به فراکتال (Fractal) چیست؟ عنوان زبان طبيعت، نقش عمده اي در توسعه ي فرمهاي جديد در طراحي معماري و ساختمانسازي پايدار داشته است. فراكتال ها مجموعهاي خود مشابه هستند كه فراکتال (Fractal) چیست؟ از مقياسهاي كوچكتري ساخته شده اند، كپي از خودشان هستند و دارنده ي خود مشابهتي در سراسر مقياسها هستند. به اين معنا كه آنها الگوهاي خود را به طور بينهايت در مقياس كوچك تكرار كرده اند. تاريخچه رياضي معماری فراكتال با رياضيدان كارل وايرشتراس در سال ۱۹۷۲ بر ميگردد. در سال ۱۹۰۴ فون فراکتال (Fractal) چیست؟ كخ، تابع وايرشتراس را دوباره بازگو كرد و به آن تعريف هندسه ي مشابهي داد كه امروزه به برف دانه ي كخ معروف است. در اواخر قرن نوزدهم، درباره فراكتال تحقيقات بيشتري صورت گرفت. در سال ۱۹۷۵ ،مندلبرو مجموعه مطالعات را گردهم آورد و آنرا «فراكتال» ناميد.

ﻫﻨﺪﺳﻪ ی معماری فراکتال در ایران

الگوهاي معماری فراکتال در ساختمانهاي ابتدايي در شهرك هاي باستاني مايا ديده شده است. در اروپا، فراكتالها در ساختمانهاي اوايل قرن دوازدهم پيدا شد. كفپوش كليساي جامع اناگني در ايتاليا با دهها تن موزاييك فراكتالي آراسته شده است. در ساير سازهها، فراكتالها در سطوح سازهاي متفاوتي اعمال شده كه نشانگر قدرت و فراکتال (Fractal) چیست؟ تعادل است و در برخي از مناطق اروپايي، در آسياي خاورميانه و آسيا نيز ديده شده است. همچنين بسياري از شواهد معماری فراكتال ها در كليساهاي گوتيك كشف و قوسهاي نوكتيز در وروديها و پنجرهها در مقياسها و جزييات متفاوت ديده شده است. در خاورميانه، الگوهاي فراكتال به طور وسيعي در طراحي با فراکتال (Fractal) چیست؟ مصالح گچي تطبيق يافته است، به طور مثال فرمي از هنر ايراني براي طراحي داخلي گنبد. در معماري آسيا سازههاي فراكتالی در معبد شيوا در هند و در بسياري از معابد بودايي به كار رفته است.

ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺪﺳﻪ ی معماری فراکتال ﻣﻌﺎﺻﺮ

در زمان معاصر، ايده ي معماری فراكتال ها در بسياري از معماري هاي بسيار شناخته شده نظير خانه ي روبي، خانه ي آبشار، خانه ي پالمر و ماريون كانتي سيويك فرانك لويد رايت ديده شده است كه حضور جهاني فراكتال و حسي از مقياس در سطوح مختلف است. فرانك لويد رايت يكي از پيشروان معماري ارگانيك است. طراحيهاي وي برگرفته شده از محيط با منظور هدفمندي، مصالح و ساخت و ساز است. فراكتالها الهام بخش ساير طراحاني نظير زاها حديد، دانيل ليبنسكيند، فرانك گري نيز بوده اند . معماران ابراهيم و همكاران در دهه هاي ۱۹۸۰ شروع به تطبيق طراحي ساختمانهايشان با هندسه معماری فراكتال کردند. يسوس و همكاران در ميان اولين طراحاني بودند كه از هندسه و طراحي فراكتال در معماري استفاده كردند و برنامه رايانه اي را توسعه بخشيدند كه به كاربرد فراكتال در معماري كمك كرد. در دهه هاي ۱۹۹۰ ،درخت فراكتال به عنوان مسير زيرساختي در طراحي معماري و برنامه ريزي شهري به كار گرفته شد. همچنين معماران مدرني نظير ميس ون دروهه و لوكوبوزيه نيز از فراكتال در طراحي آثارشان از الهام گرفته اند.

معماران سبک معماری فراکتال مدرن

در اوایل سال‌های قرن بیستم و همزمان با ظهور گرایش‌هایی در زمینه‌ی تمثیل‌های اورگانیک برای طراحی، معماران متعددی نظیر فرانک لوید رایت و مربی‌اش لوییس سالیوان، شروع به تولید آثاری کردند که از هندسه‌ی معماری فراکتال در تجاربشان، فراکتال (Fractal) چیست؟ برنامه‌ریزی یا کیفیت‌های تزییناتی طراحی الهام گرفته شده بود. به نظر منتقدان معماری، فرانک لوید رایت نمونه‌ی مناسبی از پیشروی جزییات خود مشابه از مقیاس بزرگ به مقیاس کوچک است. به طور مثال وی از مثلث در مقیاس‌های متفاوت در پلان خانه‌ی پالمر. از اسلب‌های مثلثی بزرگ بتنی گرفته تا سیخ و سه‌پایه و سایر اسباب‌های جلو بخاری فلزی که مثلثی شکل هستند استفاده کرده است . در اواسط قرن بیستم، آلوار آلتو به طراحی مجموعه ساختمان‌هایی پرداخت که دارای «خطوط آسمان شکسته»، و ویدها و نامنظمی هستند. تناسبات طراحی که آلوار آلتو در طراحی‌هایش ترویج داده است درباره سبک معماری فراکتال برگرفته شده از طبیعت هستند. پیتر آیزنمن در خانه شماره ۱۱ ایده‌‌ی طراحی را برگرفته از نظریه پیچیده و هندسه فراکتال می‌داند که عبارت است از خود مشابهی و مقیاس. سایر معمارانی که هندسه فراکتال بهره گرفتند عبارتند از اسیمپتوت، ویلسون، چارلز کورا، استیون هال، کارلوس فراتر، زاها حدید ، کوپ هیمیلباو، آراتا اسوزوکی، مورفوسیس و ژان نوول، فومیهیکو ماکی.

معماری فراکتال در اسلام

با توجه به وحدت در کثرت در هنر اسلامی که برگرفته شده از الگوهای معماری فراکتال است. برای یافتن ارتباط بین وحدت در کثرت و هندسه‌ی فراکتال در طراحی و تزیینات داخلی در معماری اسلامی بایستی تکنیک‌های هندسه فراکتالی را آموخت. استفاده از معماری فراکتال به عنوان ابزاری خلاقانه در معماری اسلامی مطرح است و دارای نقش مهمی در طراحی یادمان‌های معمارانه در ایران می باشد. به طور مثال در گنبد مسجد شیخ‌لطف‌الله که گذر از وحدت در بالای گنبد رو به پایین به معنای رسیدن به وحدت است و برای درک فرم آن می‌توان به هندسه فراکتال گل آفتابگردان رجوع کرد. هدف از هنر اسلامی پیروی از طبیعت و رسیدن به الوهیت خداوند و وحدت بوده است. موتیف‌های هندسه اسلامی خود-مشابه هستند و دارای اجزای نامحدودی نیستند بلکه دارای جمع‌گرایی و چندگانگی‌اند.

ویژگی‌های معماری فراکتال در طبیعت

– نامنظمی در ظاهر، نوعی ساختار آشوب
– تشابه بصری در هر مقیاسی
– هارمونی و متحدالشکلی در هر مقیاسی
– خود مشابهی به نحوی که هر فراکتال معادل سامان کلی است
– در هیچ مقیاسی، طولی نیست
– دارای بعدهای اعشاری است
– هندسه بی‌قاعده است تا این‌که از طریق هندسه اقلیدسی قابل تعریف باشد
– ریتم تکراری در اشکال معماری فراکتال است که سبب رسیدن به تعادل است
– هیچ خط مستقیمی در اشکال فراکتالی وجود ندارد. اشکال داخلی و لبه‌ها صاف و هموار نیستند بلکه اسفنجی و تاب‌خورده‌اند.

نمونه های معماری فراکتال

مرکز خرید آدیس آبابا در اتیوپی طراحی شده توسط Fellow Xavier Vilata است.

الگوی منحصر به فردی در نمای ساختمان وجود دارد که الهام گرفته شده از نقوش زیبا و جسورانه بر روی لباس زنان اتیوپیایی است.

اما اگر بیشتر دقت شود طراحی نما بر اساس هندسه‌ی معماری فراکتال است.
نمای ساختمان با توجه به شرایط آب و هوایی بومی و فرهنگ سنتی شکل گرفته است.

نما به عنوان محافظی در برابر نور آفتاب عمل کرده و نور و تهویه طبیعی را در فضای داخلی کنترل کرده است.

سازه‌ی ‌نما از سیستم بتن پیش‌ساخته سبک‌وزن ساخته شده

و اشکال ‌آن برگرفته شده فراکتال (Fractal) چیست؟ از الگوی هندسی معماری فراکتال ی اتیوپی سنتی است.

که معمولا در پارچه‌های محلی دیده شده است.

سیستم تهویه منفعل و نورطبیعی کنترل شده بین پوسته‌ی ساختمان و آتریوم داخلی به نحوی انجام گرفته است.

که فضای داخلی را قادر می‌سازد تا حس بودن در هوای باز و تعادل روشنایی وجود داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.