نمودارهای خطی Line Chart


نمودار Column

آموزش استفاده از کتابخانه رسم چارت ونمودار Chart JS (جلسه سوم)

آموزش استفاده از کتابخانه رسم چارت ونمودار Chart JS (جلسه سوم)

در این قسمت با نحوه رسم انواع نمودارهای خطی و میله ای در chart.js آشنا می شویم.

نمودارهای خطی

به منظور رسم نمودار خطی در chart.js در قسمت پیکربندی، بسته به نوع نمودار خطی که می خواهیم ترسیم کنیم، این پیکر بندی دارای قسمت های متفاوتی است. حال به توضیح نحوه ترسیم انواع نمودارهای خطی می پردازیم:

اگر فقط هدف از ترسیم نمودار یک نمودار خطی ساده باشد، در قسمت پیکر بندی باید قسمت مربوط به type از نوع line باشد و سپس باقی موارد قرار گرفته در این قسمت شامل data، labels ، datasets، label، data و borderColor ، بسته به سلیقه و نوع اطلاعاتی که می خواهیم آن ها را نمایش دهیم می باشد.


نمودار خطی

نمونه ای از نمودار خطی ساده در شکل بالا دیده می شود. حال اگر بخواهیم دو نمودار خطی را با یکدیگر مقایسه کنیم، کافی است که در آرایه مربوط به datasets ، حالت های نمودارهای خطی Line Chart دیگری را برای تعداد نمودارهای دیگری که می خواهیم آن ها را مورد مقایسه قرار دهیم، بنویسیم. یعنی هر نمودارباید دارای data، labels ، datasets، label، data و borderColor مشخص به خود باشد.


چندین نمودار خطی روی هم

تصویر بالا نمونه ای از حالت نمودار خطی را نشان می دهد که 3 نمودار خطی با یکدیگر مقایسه شده اند.

بر طبق تصویر بالا مشاهده می شود که نمودار دارای 2 محور y می باشد. هدف از رسم این گونه نمودار ها، نمایش و مقایسه داده های متعدد با واحدهای متفاوت می باشد.

برای رسم این گونه نمودارها در chart.js باید در datasets یک آیتم جدیدی به نام yAxisID را مورد استفاده قرار دهیم. حال به دلیل اینکه می خواهیم 2 مجموعه از اطلاعات را با هم مقایسه کنیم باید گزینه yAxisID در تمام مجموعه داده ها استفاده شود و مقدار آن هر عبارتی می تواند باشد. حال قدم بعدی این است که در قسمت options یک مجموعه به نام scales قرار دارد که خود مجموعه scales دارای عبارت yAxes است. در داخل yAxes باید محل قرار گیری محور را به وسیله property، position مقدار دهی کنیم. سپس باید نام yAxisID که در قسمت datasets نمودارهای خطی Line Chart به وجود آورده ایم را برابر نام id در این قسمت قرار دهیم.

کد رسم نمودار با دومحور عمودی

قسمت بالا، درحقیقت نحوه نوشتن این کد مربوطه را نمایش می دهد. مشاهده می گردد که گزینه yAxes دارای دوقسمت است، چون قرار است دو محور y، تولید گردد. سایر گزینه ها در این قسمت شامل، position، است که محل قرار گیری نمودار را نشان میدهد و در آخر id واقع شده است که توضیح آن در قسمت بالا داده شد.

شکل بالا نمونه ای از نمودار نقطه ای که در chart.js قابل رسم است نمایش داده شده است . نقاط نمایش اطلاعات در نمودار نقطه ای دارای انواع مختلفی از قبیل مربعی، دایره ای، ستاره ای ، بعلاوه ای، خطی و . می باشد. به منظور رسم این نوع نمودار در قسمت پیکربندی کلاس chart.js باید گزینه های زیر را در قسمت data اضافه کرد. 2 مشخصه pointRadius و pointHoverRadius به ترتیب به منظور نشان دادن شعاع نقاط وشعاع نقاط هنگامی که بر روی نقطه حاوی اطلاعات می رویم، می باشد. در قسمت options نیز باید المانی به اسم elements به وجود آورد که در داخل آن گزینه point وجود دارد و در داخل آن نیز pointStyle موجود است که مقدار آن باید برابر حالتی از نمودار باشد که می خواهیم اطلاعات را با آن نمایش دهیم. مقادیر pointStyle شامل حالت های circle،triangle،rect،rectRounded،rectRot،cross،crossRot، star، line و dash می باشد. تصویر زیر حالتی را نشان می دهد که نوع نمایش به صورت line است.

نمودار نقطه ای حالت خطی

کد نمودار نقطه ای

در تصویر بالا نمونه کد اجرایی را به منظور رسم این گونه نمودار ها مشاهده می کنید. گزینه های pointRadius و pointHoverRadius در قسمت نمودارهای خطی Line Chart data و elements در قسمت options را مشاهده می کنید.

    4. نمودار پله ای

نمودار های پله ای نمونه ای از نمودارهای خطی هستند که به منظور نمایش تغییرات در فواصل نامنظم مورد استفاده قرار می گیرند. به منظور رسم این گونه نمودارها در chart.js همانند حالت های قبل، نوع نمودارباید برابر نمودار خطی باشد. همچنین یک property به نام steppedLine به داخل گزینه data اضافه می گردد که مقدار آن باید برابر steppedLine باشد.

نمودار پله ای

تصویر بالا نمونه ای از نمودار های پله ای را نشان می دهد.

کد نمودار پله ای

نمونه کد بالا نیز نحوه به وجود آوردن این گونه نمودارها در chart.js را نشان می دهد.

نمودار های میله ای

نمودارهای میله ای به منظور مقایسه بین گروه نمودارهای خطی Line Chart های مختلف یا تغییرات حاصله در اطلاعات در طی یه روند خاص به کار می رود .در chart.js نمودار میله ای شامل حالت های متفاوتی می باشند که در زیر به توضیح آن ها می پردازیم:

شکل این نمودارها به صورت زیر می باشد:

نمودار میله ای

به منظور رسم این گونه نمودار ها تنها کافی است که نوع نمودار به صورت bar نوشته شود و سایر اطلاعات مورد نیاز برای رسم اینگونه نمودار همانند حالت های قبل می باشد. یعنی داریم:

نمونه ای از این گونه نمودار به صورت شکل زیر است:

نمودار میله ای افقی

به منظور رسم این گونه نمودار تنها کافی است که حالت نوع نمودار را از مقدار bar به مقدار horizontalBar تغییر داد و سایر تنظیمات مورد نیاز همانند حالت قبل می باشد.

رسم اینگونه نمودارها، همانند حالتی است که نمودار چند محوره خطی رسم می کنیم. در ابتدا باید 2 مجموعه dataset در قسمت datasets به وجود بیاوریم که نشان دهنده دو حالتی است که با یکدیگر مقایسه می شوند. سپس در داخل هر مجموعه یک property برابر yAxisID به وجود می آوریم . حال قدم بعدی این است که در قسمت options یک مجموعه به نام scales به وجود آورد که خود مجموعه scales دارای عبارت yAxes است. در داخل yAxes باید محل قرار گیری محور را به وسیله property، position مقدار دهی نمودارهای خطی Line Chart کنیم. سپس باید id که در قسمت datasets به وجود آورده ایم را برابر این نام قرار دهیم. تمام عملیات در این قسمت همانند حالتی است که در نمودار خطی می خواهیم دو محور y به وجود آوریم.

    4. نمودار میله ای انباشته

این گونه نمودارها در حقیقت نوعی از نودارهای میله ای هستند که در آن ها چند دسته از داده ها نسبت به یک شاخص مورد مقایسه قرار میگیرند. به عنوان مثال فرض کنید که می خواهیم مقایسه ای در مورد فروش 4 محصول در 4 فصل سال انجام دهیم. در این گونه موارد می توان از نمودارهای میله ای انباشته استفاده کنیم.

نمودار انباشته

به منظور رسم اینگونه نمودارها ابتدا باید در قسمت options و در property نمودارهای خطی Line Chart به نام scales یک گزینه به نام xAxes و yAxes به وجود آورد. سپس در دل هر کدام از آن ها گزینه ای به نام stacked موجود است که مقدار آن باید برابر true قرار بگیرد. نمونه کد رسم نموداربالا به صورت زیر می باشد:

نمودار انباشته کد حالت دیتا

مجموعه کد بالا، قسمت data را نمایش می دهد. چون 4 دسته داده مورد مقایسه قرار گرفته اند در قسمت data ، 4 دسته اطلاعات موجود است .

همچنین کد مربوط به قسمت options نیز به صورت زیر می باشد:

 کد حالت option نمودار انباشته

حال اگر میزان stacked از trueبه false تغییر پیدا کند شکل نمودار به صورت زیر تغییر پیدا می کند.

انواع چارت یا نمودار

سبک های مختلف امواج الیوت

در همه روش های تکنیکال اولین و مهمترین ابزار جهت تحلیل، در اختیار داشتن نمودار یا چارت یک سهام می باشد. هر نمودار از دو مولفه اصلی زمان ( محور افقی) و قیمت (محور عمودی ) تشکیل شده است. پس در هر لحظه از زمان یک نقطه دیتا برای هر سهم موجود می باشد. که بر مبنای اینکه این دیتا مربوط به چه مقطع زمانیست. نمودار ها به انواع تایم فریم های مختلف مثل ماهیانه، هفتگی، روزانه و ساعتی و غیره تقسیم می شود. بطور مثال در تایم فریم ماهیانه هر نقطه-دیتا نشانگر قیمت آن سهم در ماه مربوطه می باشد.

نمودار حسابی یا لگاریتمی ؟

از منظر رسم انواع نمودار ها به دو دسته حسابی و لگاریتمی تقسیم می شوند. نمودارها معمولا بصورت خام (قیمت سهام) از طرف کارگزاری ها یا بروکرها تحت پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. که به این نمودارها حسابی گفته می شود. در صورتیکه از مقادیر قیمت لگاریتم گرفته شود و نمودار اصلاح گردد. نمودار نیمه لگاریتمی میگردد.(عرفا این نمودارها را لگاریتمی می نامند.) پس از لگاریتمی شدن نمودار دیگر بجای اینکه با قیمت سهام روبرو باشیم در واقع با درصد تغییر قیمت مواجه خواهیم شد. که این امر برای هر سرمایه گذاری اهمیت فراوانی دارد. اجازه بدید با یک مثال به این مسئله بپردازیم.

مثال کاربردی

فرض کنید شما بعنوان یک سرمایه گذار یک سهم را در قیمت 400 تومان خریداری کرده اید و در قیمت 2400 تومان فروختید. در این صورت شما 2000 تومان سو د کرده اید و به نسبت سرمایه اولیه (400) تومان شما 500% سود کرده اید. حال حالتی را درنظر بگیرید که شما یک سهم را 3000 تومان خریداری کرده اید. و در قیمت 5000 تومان فروخته اید. در این حالت نیز شما 2000 تومان سود کرده اید. ولی آیا ارزش این 2000 تومان با حالت اول برابر است؟ قطعا اینچنین نیست.! چرا که در حالت دوم سرمایه اولیه شما (3000) تومان بوده و درصد سود شما 75% درصد خواهد بود.

دقیقا فرق نمودار حسابی و لگاریتمی همین است. در نمودار حسابی چون فقط با قیمت سروکارداریم درصد سود نشان داده نمی شود. ولی در نمودار لگاریتمی ما با تغییرات قیمت که نشان دهنده درصد سود می باشد، روبرو هستیم. هرچه اختلاف قیمتی در نمودار بیشتر باشد فرق نمودار حسابی و لگاریتمی بیشتر نمایان می گردد.

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

PowerPoint دارای چندین نوع نمودار است که به شما امکان می دهد بهترین گزینه را برای داده های خود انتخاب کنید. برای استفاده موثر از نمودارها ، باید نحوه استفاده از نمودارهای مختلف را بفهمید.

آموزش ایجاد نمودار در پاپورینت

رسم نمودار در پاورپوینت _ انواع نمودار در پاورپوینت

رسم نمودار در پاورپوینت _ انواع نمودار در پاورپوینت

ویرایش نمودار در پاورپوینت

آموزش اکسس pdf

های پاورپوینت ratine.ir 2

نمودار Column

از میله های عمودی برای نمایش داده ها استفاده می کنند. آنها می توانند با انواع مختلفی از داده ها کار کنند ، اما بیشترین استفاده را برای مقایسه اطلاعات دارند.

آموزش مجموعه آفیس

Slide 1

آموزش مجموعه آفیس

نمودار Line

نمودارهای خطی برای نشان دادن روند ایده آل هستند. نقاط داده با خطوط در ارتباط هستند و به راحتی می توان فهمید که مقادیر در طول زمان در حال افزایش یا کاهش هستند.

آموزش اکسل

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش آفیس

Slide 1

نمودار Pie

مقایسه نسبت ها را آسان می کند. هر مقدار به عنوان تکه ای از شیرینی نمایش داده می شود ، بنابراین به راحتی می توان فهمید که مقادیر چند درصد از درصد کل را تشکیل می دهند.

ویرایش SmartArt در پاورپوینت

آموزش اضافه کردن SmartArt در پاورپوینت

ویرایش SmartArt در پاورپوینت

Slide 1

نمودار Bar

نمودارهای میله ای درست مانند نمودارهای ستونی کار می کنند ، اما در آن ها از میله های افقی به جای میله های عمودی استفاده می شود.

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش ورد

آموزش اکسس pdf

Slide 1

نمودار Area

مانند نمودارهای خطی است ، فرقش اینه که زیر خطوط پر شده . ( نمودار منطقه ای )

آموزش Excel

آموزش ورد

آموزش اکسس pdf

آموزش اکسل

Slide 1

نمودار Surface

برای نمایش داده ها به صورت 3 بعدی استفاده میشه که برای داده های زیاد بهترین انتخاب همینه.

آموزش ورد 2016

آموزش پاورپوینت

آموزش Data Validation

آموزش اکسل

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش Excel

1: سربرگ insert رو باز کنید.

2: بر روی Chart کلیک کنید.

رسم نمودار در پاورپوینت

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش Excel

3: نوع نمودار خودتون رو از دسته سمت چپ انتخاب کنید و یکی از نمودار های سمت راست ظاهر شده رو انتخاب کنید.

4: بعد از انتخاب OK رو بزنید.

آموزش Excel

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش ورد 2016

نمودار شما ساخته شد به همراه پنجره Chart in Microsoft PowerPoint به نمایش گذاشته میشه که میتونید از طریق پنجره Chart in Microsoft PowerPoint داده ها رو تغییر بدید .

آموزش ورد 2016

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش word

ما توی این مثال نام ها رو تغییر دادیم اما چجوری فونت و سایز و استایل داده ها رو تغییر بدیم ؟

1: بر روی نمودار کلیک چپ کنید ( نمودار رو انتخاب کنید )

2: سپس بر روی نمودار کلیک راست کنید و از قسمت Edit Data گزینه Edit Data in Excel رو انتخاب کنید.

دانلود فیلم آموزش ورد 2016

ویرایش نمودار در پاورپوینت

ویرایش نمودار در پاورپوینت

دانلود فیلم آموزش ورد 2016

مشاهده میکنید که هم تعداد داده هارو بیشتر کردیم و هم استایل داده ها رو تغییر دادیم .

آموزش powerpoint

ویرایش Chart در پاورپوینت

ویرایش Chart در پاورپوینت

آموزش powerpoint

آموزش اکسس pdf

رسم نمودار در پاورپوینت

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش اکسل

اینم نمودار تکمیل شده ما

آموزش مجموعه آفیس

همچنین برای تغییر داده ها میتونید :

1: سربرگ Design رو باز کنید.

2: بر روی Edit Data کلیک کنید.

آموزش آفیس

تغییر داده ها در نمودار پاورپوینت

تغییر داده ها در نمودار پاورپوینت

آموزش اکسس pdf

آموزش اکسل

ویرایش نمودار در پاورپوینت

آموزش cpanel

روشهای زیادی برای سفارشی کردن و سازماندهی نمودارهای شما وجود دارد. به عنوان مثال ، پاورپوینت به شما امکان می دهد نوع نمودار را تغییر دهید ، داده های نمودار را مرتب کنید و حتی طرح و سبک نمودار را تغییر دهید.

آموزش Excel

تغییر نوع نمودار

اگر متوجه شدید که داده های شما برای نمودار خاصی مناسب نیستند ، خیلی راحت میتونید نمودار خودتون رو تغییر بدید. در مثال ما ، نمودار خود را از یک نمودار ستون به یک نمودار خطی تغییر خواهیم داد.

1: نمودار مورد نظر برای تغییر را انتخاب کنید.

2: برگه Design در سمت راست Ribbon ظاهر می شود.

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش اکسل

آموزش ورد 2016

تغییر مکان بین ردیف و ستون در نمودار پاپورنیت

1: بر روی نمودار کلیک چپ کنید.

2: از سربرگ Design گزینه Switch Row/Column رو انتخاب کنید.

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش پاورپوینت

آموزش Excel

خواندن و درک بهتر نمودار در پاورپوینت

1: سربرگ Design رو باز کنید.

2: بر روی Quick Layout کلیک کنید

3: یکی از طرح های مورد استفاده رو انتخاب کنید.

آموزش اکسل

رسم نمودار در پاورپوینت

نمودار به شکل زیر در میاد :

آموزش رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش تصویری CPANEL

آموزش تصویری CPANEL

تغییر طرح یا استایل نمودار در پاورپوینت

آموزش ورد

1: سربرگ Design رو باز کنید.

2: منو آبشاری Chart Style رو باز کنیدو استایل مورد نظر رو انتخاب کنید.

آموزش Excel

تغییر نمودار در پاورپوینت

تغییر نمودار در پاورپوینت

آموزش اکسس pdf

آموزش Excel

افزایش عناصر نمودار

آموزش Excel

بر روی نمودار کلیک کنید سپس بر روی علامت مثبت ظاهر شده در سمت راست نمودار کلیک کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.