نحوه محاسبه نقاط محوری


ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

درس با موضوع فاصله بین نقاط خط مختصات. نحوه پیدا کردن فاصله در صفحه مختصات چگونه فاصله را در یک خط مختصات پیدا کنیم

در این مقاله راه هایی را برای تعیین فاصله نقطه تا نقطه به صورت تئوری و به عنوان مثال وظایف خاص بررسی خواهیم کرد. بیایید با چند تعریف شروع کنیم.

فاصله بین نقاط- این طول بخش اتصال آنها در مقیاس موجود است. برای داشتن یک واحد طول برای اندازه گیری باید مقیاس را تنظیم کرد. بنابراین، اساساً مشکل یافتن فاصله بین نقاط با استفاده از مختصات آنها در خط مختصات، در حل می شود هواپیمای مختصاتیا فضای سه بعدی

داده های اولیه: خط مختصات Ox و یک نقطه دلخواه A که روی آن قرار دارد. یک عدد واقعی در هر نقطه از خط ذاتی است: بگذارید یک عدد معین برای نقطه A باشد. xA،مختصات نقطه A است.

به طور کلی می توان گفت که تخمین طول یک قطعه معین در مقایسه با قطعه در نظر گرفته شده به عنوان واحد طول در یک مقیاس مشخص اتفاق می افتد.

اگر نقطه A با یک عدد واقعی مطابقت دارد، با کنار گذاشتن متوالی از نقطه O به نقطه ای در امتداد یک خط مستقیم O A قطعات - واحدهای طول، می توانیم طول قطعه O A را با تعداد کل قطعات منفرد معلق تعیین کنیم.

به عنوان مثال، نقطه A مربوط به عدد 3 است - برای رسیدن به آن از نقطه O، لازم است سه بخش واحد را کنار بگذارید. اگر نقطه A دارای مختصات - 4 باشد، تک پاره ها به روشی مشابه، اما در جهت منفی متفاوت ترسیم می شوند. بنابراین، در مورد اول، فاصله O A 3 است. در مورد دوم، O A \u003d 4.

اگر نقطه A یک عدد گویا به عنوان مختصات داشته باشد، از مبدا (نقطه O) یک عدد صحیح از بخش های واحد و سپس نحوه محاسبه نقاط محوری قسمت ضروری آن را کنار می گذاریم. اما از نظر هندسی همیشه نمی توان اندازه گیری کرد. برای مثال، کنار گذاشتن کسر مستقیم مختصات 4 111 دشوار به نظر می رسد.

به روش فوق، به تعویق انداختن یک عدد غیر منطقی در یک خط مستقیم کاملاً غیرممکن است. به عنوان مثال، زمانی که مختصات نقطه A 11 باشد. در این حالت ، می توان به انتزاع روی آورد: اگر مختصات داده شده نقطه A بزرگتر از صفر باشد ، O A \u003d x A (عدد به عنوان فاصله گرفته می شود). اگر مختصات کمتر از صفر باشد، O A = - x A . به طور کلی، این عبارات برای هر عدد واقعی x A صادق است.

خلاصه کردن: فاصله مبدا تا نقطه که با یک عدد واقعی در خط مختصات مطابقت دارد برابر است با:

 • 0 اگر نقطه همان مبدا باشد.
 • x A اگر x A > 0 ;

نتایج برنامه ریزی شده مطالعه موضوع:

شخصی: به یادگیری موضوع علاقه نشان می دهد.

موضوع: قادر به یافتن فاصله بین نقاط روی خط مختصات، محاسبه مدول اختلاف، مختصات وسط قطعه هستند.

نتایج فرا موضوعیمطالعه موضوع (فعالیت های یادگیری همگانی):

شناختی: تمرکز بر روش های مختلف برای حل مشکلات؛ قادر به خلاصه کردن و نظام مند کردن اطلاعات هستند.

نظارتی: در برنامه ریزی و کنترل روش حل، قاعده را در نظر بگیرید.

ارتباطی: نظرات مختلف را در نظر بگیرید و برای هماهنگی مواضع مختلف در همکاری تلاش کنید.

فیلمنامه درس.

من لحظه .org
سلام بچه ها. امروز در حال بازدید هستیم بیایید به آنها سلام کنیم!

کلاس معمولی نداریم. درس تعمیم دانش. ما باید آنچه را که آموخته ایم، آموخته ایم نشان دهیم.

اخیراً روی چه موضوعی کار کرده ایم؟ (مقایسه، جمع اعداد گویا)

خلاصه درس من این کلمات را گرفتم : امروز برای علم به سفر می رویم

بیایید از فانتزی کمک بگیریم

ما از جاده مستقیم منحرف نمی شویم

و تا بتوانیم سریعتر به اهدافمان برسیم

باید از پله ها بالا برویم!

2. به روز رسانی دانش .

کار متفاوت، تایید و خود ارزیابی

3 آفرین، ما همچنان برای کسب دانش به پیش می رویم. بیایید تکالیف خود را بررسی کنیم.

1. فاصله بین نقاط خط مختصات را پیدا کنید: D / W

الف) A(-4) و B(-6)؛ ب) الف(5) و ب(-7)؛ ج) A(3) و B(-18).

راه حل:الف) AB = |-6-(-4) |= |-2|=2

2. مختصات نقاط دور از نقطه را پیدا کنید:

الف) A(-8) در 5; ب) B(6) توسط -2.7; ج) C(4) تا -3.2

راه حل: الف) -8+5=-3 ولی 1 (-3) و -8-5=-13 ولی 2 (-13)

ب) 6 + (2.7-) \u003d 3.3 AT 1 (3,3) و 6-(-2.7)=8.7 AT 2 (8,7)

ج) 4+(-3.2) = 0.8 از جانب 1 (0,8) 4-(-3,2) = 7,2 از جانب 2 (7,2)

3) مختصات نقطه C وسط پاره را بیابید اگر:

الف) A(-12) B (1) ب) A(-7) و B(9) ج) A(16) و B (8-)

12+1=-11 ب) 7+9 = 2 C) 16+(-8) =8

11: 2=-5,5 2:2=1 8:2 =4

شما یک نمونه از مشق شب روی میز خود دارید. برگه خودارزیابی را بررسی و رتبه بندی کنید.

4 . Blitz - نظرسنجی :

1. خط مختصات چیست؟

2. چه قوانینی را برای مقایسه اعداد گویا می دانید؟

3. مدول یک عدد چیست؟

4. چگونه دو عدد با علائم یکسان را جمع کنیم؟

5. چگونه دو عدد با علائم متفاوت را جمع کنیم؟

6. چگونه فاصله بین نقاط خط مختصات را تعیین کنیم؟

خوب، اکنون نشان خواهیم داد که چگونه می توانیم دانش خود را در عمل به کار ببریم.

5. رفع اشکال

12+4 =-16 -12+(-18) =6 9-14=5

16 +(-10)=6 30 +(-10) =-20 5 –(-3)=2

6 –(-5) =11 -20 -14 =-34 -2 +7=9

11-28 =-39 -34 -5 =-29 9 -13=22

خودآزمایی انجام دهید.

12+4 =--8 -12+(-18) =30 9-14= -5

16 +(-10)=-26 30 +(-10) =20 5 –(-3)=8

26 –(-5) =-21 -20 -14 =-34 -2 +7=5

11-28 =--17 -34 -5 =-41 9 -13=-4

6. فاصله بین نقاط را تعیین کنید و وسط قسمت را پیدا کنید (طبق گزینه ها)

(تعویض دفترچه و چک متقابل.)

7. خب حالا استراحت می کنیم. چشم ما باید استراحت کند

8. کار مستقل (در یک دفترچه) درجه بندی.نحوه محاسبه نقاط محوری

گزینه 1 گزینه 2

0,45 -1 -4,3 +(-1,2) (اسلاید 9)

هدف: بررسی توانایی اعمال قوانین جمع برای تبدیل عبارات. توسعه علاقه شناختی، استقلال؛ استقامت و پشتکار را در دستیابی به هدف پرورش دهید.


مقدار عبارت را پیدا کنید و با توجه به نتیجه، گنوم را مطابق جدول رنگ آمیزی کنید. (کارت با گنوم به عنوان طلسم نزد دانش آموزان باقی می ماند)

رسم خط روند به روش آلن اندروز و پنج تكنيک جديد خطوط روند

هنگام استفاده از روش های عمل و عكس العمل مشاهده می شود كه بعضی از نقاط محوری كه برای رسم خط عمل استفاده شدند بهتر از سایر نقاط محوری عمل مـی كردنـد. به عبارت دیگر بهترین همبستگی با آینده نزدیـك ، آخـرین نقطـه گذشـته اسـت. بـر اسـاس ایـن مشاهدات چنگال آندروز و خطوط عمل و عكس العمل با یكدیگر تلفیق شـده و چنگـال برتـر پدیـد آمده است. بـرای اسـتفاده از ایـن تكنیـك ابتـدا یـك چنگال آندروز با استفاده از سه نقطه محوری A,B,Cرسم می شود. خط متصـل كننـده دو نقطـه محوری B,C به عنوان خط مركزی عمل و عكس العمل استفاده می شود. نقطه A نیز بـرای رسـم خط عمل استفاده می شود. در قدم بعدی فاصله نقطه A از خط مركزی اندازه گرفته می شود كه برای رسـم خطـوط عكـس العمل استفاده خواهد شد. خطوط عكس العمل به موازات خط مركزی BCو بـا فاصـله مسـاوی بـا فاصله نقطه A از این خط، ترسیم می گردند. سه نحوه محاسبه نقاط محوری خط عكس العمـل بـه ایـن ترتیـب رسم می شود. این تكنیك چنگال آندروز و خطوط عمل و عكس العمل را بـا یكـدیگر تركیـب مـی كند. همه این موارد نیز فقط بر اساس سه نقطه محوری A,B,C رسم شده اند و چنگال برتـر نـام دارند.

كتاب فوق با این هدف نگاشته شده كه مطالبی فراتر از سایر كتب معامله گری ارائه نماید و در رسیدن به این هدف موفق بوده است. طی سی سال گذشته كتابی درباره خطوط روند منتشر نشده است. اگر چند سال است كه معامله گر هستید، حتما مطالبی درباره انواع خطوط روند دیده اید. مثلا بسیاری از معامله گران به خط روند زاویه دار گن و خطوط روند رگرسیون علاقه مند هستند. خطوط روند آندروز بهترین این هاست. همبستگی انواع دیگر خطوط روند با حركت های بازار محدود است اما این همبستگی آنقدر هست كه توجه شما را به خود جلب كند. خطوط روند آندروز بالاترین همبستگی را با حركات بازار دارد و می تواند به عنوان زیر ساخت یك روش معامله گری موفق مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه برخی از قواعد معامله بر اساس چنگال و خطوط ماشه ای آندروز آورده شده است.

کتاب آموزشی پیش رو با عنوان، بهترین روش های خط روند از آلن آندروز و پنج تكنیک جدید خطوط روند، در فرمت PDF، و در 102 صفحه ارائه می شود.

مختصات سه بعدی – هندسه (۳)

مختصات سه بعدی

با سلام و احترام خدمت شما مخاطبین عزیز وبلاگ بین جو (Binjo)، در این مقاله قصد داریم تا با زبانی ساده به توضیح مختصات سه بعدی یا همان فضای \(\large R^\) بپردازیم. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

فهرست مطالب این نوشته

مختصات دو بعدی

منظور از مختصات دو بعدی همان دستگاه مختصاتی است بیانگر مفهوم صفحه بوده و دارای دو محور است. هر نقطه از یک صفحه را می‌توان توسط یک زوج مرتب همانند (x,y) در دستگاه مختصات دو بعدی نشان داد. به طور کلی مجموعه زیر، شامل تمامی نقاط صفحه بوده که آن را با \(\large R^\) نمایش می‌دهند. \(\large R^\) بیانگر مختصات دو بعدی است.

\(\large \mathbb^ = [ (x,y)| x , y \ \epsilon \ \mathbb ]\)

به زبان ساده‌تر همان دستگاه مختصات x (محور افقی) و y (محور عمودی)، بیانگر فضای دو بعدی هستند. وقتی می‌گوییم فضای دو بعدی منظور صفحه است؛ یعنی فقط عرض و طول داریم. به طور مثال در شکل زیر یک مستطیل در دستگاه مختصات دو بعدی نشان داده شده است.

مختصات دو بعدی

لازم به ذکر است که بسیاری از توابعی که با آن‌ها آشنایی داریدو نمودار آن‌ها را رسم می‌کنید، نظیر معادله خط، معادله درجه دوم، تابع لگاریتمی، توابع مثلثاتی و …، رسم‌هایی در صفحه یعنی دستگاه مختصات دو بعدی (فضای x و y) هستند.

لازم به ذکر است که مختصات یک بعدی نیز تنها شامل یک محور (طول) است. به طور مثال طول یک لوله را می‌توان در مختصات یک بعدی (یک محور) نمایش داد. همچنین خوب است بدانید که در دنیای فیزیک از مختصات صفر بعدی نیز استفاده می‌کنند. مختصات صفر بعدی به معنی یک نقطه است. در واقع یک نقطه هیچ بعدی (نه طول، نه عرض و نه ارتفاع) ندارد.

مختصات سه بعدی

گفتیم که فضای دو بعدی به معنی صفحه بوده و تنها دارای دو مولفه x (طول) و y (عرض) است. حال اگر بخواهیم یک مکعب مستطیل را در دستگاه مختصات نمایش دهیم چه؟ نمایش اجسام سه بعدی نظیر مکعب مستطیل (دارای طول، عرض و ارتفاع) در دستگاه مختصات دو بعدی امکان پذیر نیست و برای نمایش آن‌ها باید از دستگاه مختصات سه بعدی که دارای یک محور بیشتر موسوم به محور z (ارتفاع) است، استفاده کنیم.

مختصات سه بعدی

در دنیای واقعی ما با سه بعد سروکار داریم. به طور مثال نمایش یک میز در دستگاه مختصات سه بعدی به شکل زیر است.

فضای R3

مشاهده می‌کنید که در دستگاه مختصات سه بعدی‌، یعنی فضای سه بعدی ما تصویری کامل از جسم را می‌توانیم ارائه کنیم. حال به نظر شما آیا می‌توان این میز را در یک صفحه (محتصات دو بعدی) به طور کامل نمایش داد؟ پاسخ خیر است. با انتخاب هر صفحه یعنی انتخاب دلخواه دو محور، ما اطلاعات مربوط به محور دیگر را از دست می‌دهیم.

به طور مثال فرض کنید که میز را در صفحه (دو بعدی) zy نمایش دهیم. در این صورت اطلاعات مربوط به محور x یعنی عرض میز در شکل فوق، از بین می‌رود. همان‌طور که در شکل نیز مشخص است، فضای سه بعدی \(\large R^\) از تقاطع سه صفحه xy، zy و xy به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، دستگاه مختصات سه بعدی‌، متشکل از سه محور دو به دو عمود بر هم که در نقطه‌ای نظیر O، عموماً نقطه (۰,۰,۰) یا همان مبدا مختصات، متقاطع اند، است.

فضای R3

پس مشابه با تعریف فضای دو بعدی‌، مجموعه تمامی سه‌ تایی های مرتب (x,y,z) که در آن‌ها x , y و z اعداد حقیقی هستند، به فضای \(\large R^\) یا فضای سه بعدی موسوم است.

\(\large \mathbb^ = [ (x,y,z)| x , y , z\ \epsilon \ \mathbb ]\)

همانند دستگاه مختصات دو بعدی که می‌توانیم محور‌ها را در علامت‌های منفی نیز امتداد دهیم، در دستگاه مختصات سه بعدی نیز می‌توانیم اینکار را انجام دهیم. با اینکار فضای سه بعدی یا دستگاه مختصات سه بعدی به ۸ ناحیه از حیث علامت (مثبت یا منفی) محور‌ها تقسیم بندی می‌شود. در واقع چهار ناحیه بالای صفحه xy در شکل فوق و چهار ناحیه در زیر صفحه xy تشکیل می‌شود.

به طور قرار دارد این نواحی را مطابق به جدول زیر شماره گذاری می‌کنند.

ناحیه بندی فضای سه بعدی

این نواحی در شکل زیر نیز نشان داده شده‌اند.

علامت ناحیه بندی فضای سه بعدی

جهت نمایش یک نقطه در دستگاه مختصات سه بعدی‌، مثل (۴,۲,۱) کافی است که ابتدا در مختصات دو بعدی (۴,۲) را رسم کرده و سپس به آن بعد سوم یعنی ارتفاع (روی محور z) بدهیم.

نمایش در فضای سه بعدی

به این ترتیب هر شکل پیچیده‌ای را می‌توان در فضای سه بعدی نمایش داد.

شکل های سه بعدی

فاصله یک نقطه از مبدا مختصات در فضای \(\large R^\)

فرض کنید نقطه \(\large P = (x_,y_,z_)\) نحوه محاسبه نقاط محوری را در دستگاه مختصات سه بعدی همانند شکل زیر رسم کرده‌ایم. برای انکه فاصله مبدا مختصات یعنی نقطه (۰,۰,۰) تا نقطه \(\large P = (x_,y_,z_)\) را بیابیم تنها کافی است که رابطه فیثاغورس استفاده کنیم.

مختصات سه بعدی

به این منظور، همانند شکل فوق، از نقطه P یک خط عمود بر صفحه xy (یعنی خطی موازی با محور z) رسم می‌کنیم. پای عمود را \(\large P’\) می‌نامیم. با استفاده از قضیه فیثاغورس در صفحه xy می‌تونیم طول پاره خط \(\large OP’\) را به صورت زیر بیابیم.

حال دوباره به شکل فوق توجه کنید. این بار از قضیه فیثاغورس در مثلث \(\large OPP’\) استفاده می‌کنیم. در اینجا طول وتر مثلث قائم الزاویه \(\large OPP’\) همان طول OP یعنی فاصله مبدا مختصات از نقطه P است.

رابطه فوق را می‌توان برای محاسبه فاصله دو نقطه دلخواه در فضا یا مختصات سه بعدی نیز به صورت زیر تعمیم داد.

فاصله دو نقطه از یکدیگر

دوره آموزشی بردارها و فضای سه بعدی

در انتهای این مقاله دوره آموزش ویدیویی بردارها و فضای سه بعدی از کانال ریاضی پلاس بین جو را خدمت شما معرفی می‌کنیم. این دوره در مدت زمان تقریبی ۲ ساعت تمامی مطالب مربوط به مبحث بردار و فضای سه بعدی را پوشش می‌دهد. رئوس مطالب ارائه شده در این دوره ویدیویی به شرح ذیل است:

 • دستگاه مختصات – فاصله بین دو نقطه در دستگاه مختصات سه بعدی – فاصله نقطه تا محورهای مختصات – فاصله نقطه تا صفحات مختصات – مختصات نقاط روی محورهای مختصات – مختصات نقاط روی صفحات مختصات – تصویر نقاط روی محورهای مختصات – تصویر نقاط روی صفحات مختصات – قرینه نسبت به مبدا – قرینه نسبت به محورها – قرینه نسبت به صفحات
 • تعریف بردار و اندازه بردار – جمع و تفریق بردارها – قرینه بردارها – تعبیر هندسی جمع و تفریق بردارها و خواص جمع و تفریق – ضرب عدد در بردار – بردارهای یکه
 • زاویه بردارها با محور – ضرب داخلی و روابط آن
 • تصویر قائم یک بردار بر بردار دیگر – قرینه یک بردار نسبت به بردار دیگر
 • ضرب خارجی – اندازه و جهت ضرب خارجی دو بردار – ویژگی های ضرب خارجی
 • تعبیر هندسی اندازه ضرب خارجی – ضرب مختلط و تعبیر هندسی آن

جهت مشاهده این دوره با تخفیف ویژه ۲۰ درصدی روی لینک ذیل کلیک کنید. همچنین در این دوره امکان خرید قسمتی متناسب با مبحث مد نظر شما وجود دارد. با کانال‌های پلاس بین جو فراتر از کتاب درسی بیاموزید.

دوره آموزشی بردار و فضای سه بعدی

امیدواریم تا این مقاله مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشد. در انتها پیشنهاد می‌کنیم تا نگاهی بر سایر مقالات زیر نیز داشته باشید.

نحوه محاسبه نقاط محوری

چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

امروز به مقاله آموزش پیدا کردن حمایت و مقاومت میپردازیم. با ما تیم فیبوتک همراه باشید.

روایت مبادله و سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری شده منفی است. با توجه به نوسانات موجود، اکثریت نقاط حمایت و مقاومت را حدس و گمان محض میدانند. در مقابل، با پذیرش نهادی و پذیرش گسترده، بازار ارزهای دیجیتال موقعیت خود را به عنوان یک معدن طلا تقویت میکند. یکی از اصول حیاتی برای ایجاد ثروت در این بازار تجزیه و تحلیل فنی است.

با بیان ساده، تجزیه و تحلیل فنی در زمینه ارزهای رمزنگاری شده در حال مطالعه داده های تاریخی یک کوین/توکن، سنجش روندهای فعلی و پیش بینی قیمت آینده آن است. در این رشته، ابزار کلیدی همان شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت است و از آنها برای ایجاد یک استراتژی تجاری قوی استفاده میکند.

 • نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟
 • چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟
 • چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟
 • ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
 • بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟
 • نتیجه

نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟

تشخیص خط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری دو مفهوم اساسی در مورد تجزیه و تحلیل فنی دارد. در اصل، این سطوح قیمتی هستند که به عنوان مانع حرکت قیمت عمل میکنند. آنها به عنوان شاخص هایی برای شروع روند معکوس عمل میکنند.

هنگامی که قیمت ارزهای رمزنگاری شده به طور مداوم کاهش مییابد، انتظار میرود روند نزولی در نقاط حمایتی سطح قیمتی متوقف شود. این “حمایت” به دلیل هجوم خریدارانی است که به دنبال خرید ارز با قیمت پایین هستند. افزایش تقاضا خود را به عنوان پشتوانه ای برای کوین نشان میدهد.

بالعکس، وقتی قیمت ها رو به رشد میروند، مقاومت در سطح قیمتی ایجاد میشود که دارندگان ارز به دنبال کسب سود هستند. آنها مانع یا سقفی روانی برای قیمت ارز ایجاد میکنند در حالی که درک ارزش بیش از حد آن شکوفا میشود. در این مقطع، بازار عموماً مملو از سفارشات فروش است و کسانی که به دنبال وارد شدن در موقعیت های شورت هستند، به سمت جلو حرکت میکنند.

در اینجا، استنباط استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری به عنوان شاخص های کلیدی قیمت است. اما، این واقعیت که آنها قانونی نیستند و بلکه مفاهیم صرفی هستند که از تجربه تکامل یافته اند، باید همیشه یادآوری شود.

چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟

همانطور که میدانید، یافتن نقاط حمایت و مقاومت در معاملات روزانه کمی دردسر ساز است. در اصل، ما در تلاش هستیم تا سطح قیمتی را که قیمت ارز با آن اصلاح میشود، پیدا کنیم. برخی از شاخص هایی که به ما در یافتن خطوط پشتیبانی و مقاومت کمک میکنند عبارتند از:

اندیکاتور شاخص روند

یک استراتژی متداول این است که یک خط روند را در نمودار قیمت یک ارز در بازه های زمانی خاص قرار دهید. در شکل مثلث صعودی، خط روند نصب شده در نقاط بالا، مقاومت را نشان میدهد در حالی که خط روند دیگری که در نقاط پایین کشیده شده است حمایت را.

اعداد فیبوناچی

این یک تکنیک پیشرفته است که برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده میشود. اصلاح فیبوناچی با استفاده از تاریخچه قیمت برای تشکیل یک دنباله، نسبت هایی را برای نقاط قیمتی قابل توجهی ایجاد میکند که میتواند برای پیدا کردن حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.

قله ها و دره ها

تجزیه و تحلیل فراز و نشیب یک ارز در یک بازه زمانی، محور اصلی این استراتژی است. اگر قیمت ارز به بالاترین و پایین ترین سطح خود برسد، نشان دهنده احساسات قوی بازار است. در این مورد، اغلب بالا و پایین به ترتیب به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل میکنند.

میانگین متحرک

یک استراتژی ساده که بر روندهای گذشته ارز تأثیر میگذارد و قیمت های متوسط را برای یک بازه زمانی مشخص تولید میکند. از میانگین های متحرک برای بازه های زمانی مختلف مانند 10 روز یا 52 هفته میتوان برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.

چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟

ترسیم ناط حمایت و خطوط مقاومت یک سرمایه کلیدی برای هر معامله گر و/یا سرمایه گذار رمزنگاری است. برای شروع ترسیم به یک نمودار با کیفیت مانند TradingView نیاز است.

چارچوب های زمانی مناسب را بیابید

قبل از رسم نقاط حمایت و مقاومت، روشن شدن اهداف بسیار مهم است. برای معاملات کوتاه مدت، بازه های زمانی زیر 6 ماه برای تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت کافی است. با این حال، برای بلند مدت، بارگذاری نقاط داده حداقل 12 تا 18 ماه مطلوب است.

شناسایی مناطق قیمت

در بازه های زمانی تعیین شده، مجموعه ای از افزایش و افت قیمت وجود دارد که فعالیت های تجاری با حجم بالا را به تصویر میکشد. اغلب، این مناطق نشان دهنده سطح حمایت و مقاومت قبلی هستند. بسته به چارچوب زمانی، شناسایی 3 یا بیشتر از این مناطق قیمتی، باید تصور درستی از نحوه عملکرد ارز را ارائه نحوه محاسبه نقاط محوری دهد.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

مناطق قیمت مشخص شده را با یک خط افقی متصل کنید. برای مناطق قیمتی در شکل مثلث صعودی، خط افقی مقاومت است. و به طور مشابه، برای مناطق قیمتی در شکل مثلث نزولی، این پشتوانه خواهد بود.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در اینجا تصویری از نمودار قیمت بیت کوین (BTC) برای سال 2021 را مشاهده میکنید. در نحوه محاسبه نقاط محوری چارت بالا، مناطق فعالیت 32000 دلار در سه زمان مشخص وجود دارد که نشان دهنده افزایش تقاضا برای BTC است. در این نقطه قیمت، خریداران به طور مداوم BTC را جمع آوری میکردند که نشان دهنده پشتیبانی قوی بود.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در همان نمودار قیمت بیت کوین، 58 هزار دلار به عنوان یک منطقه مقاومت قوی ظاهر نحوه محاسبه نقاط محوری شد. در این نقطه قیمت، با کاهش احساسات صعودی، سقف روانی شکل میگیرد. با وجود پیشرفت های گاه و بیگاه، محدوده بین 57،000 تا 60،000 دلار به عنوان مقاومت عمل کرده است که باعث معکوس شدن روند میشود.

خطوط حمایت و مقاومت خوب، نمادی از یک استراتژی تجاری معتبر در بازار رمزنگاری است. برای افزایش دقت استراتژی، یادگیری نحوه استفاده از TradingView بسیار توصیه میشود.

بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟

امروزه، چندین ابزار خودکار و سفارشی در بازار وجود دارد تا معامله گران رمزنگاری از آن استفاده کنند. در میان انبوهی از گزینه ها، در اینجا بهترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. هر یک از آنها زمان آزمایش شده و اساساً در بازار قوی هستند که ویژگی بارز آن نوسانات آن است.

باندهای فیبوناچی بولینگر

این شاخص خاص دارای گروههای محبوب Bollinger، یک باند سه خطی است که برای مدت 20 روز ثابت ترسیم شده و با استفاده از میانگین متحرک وزنی حجم محاسبه میشود. مطابق با عقب نشینی های فیبوناچی، این یکی از دقیق ترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت در بازار است.

نقطه محوری

تجزیه و تحلیل نقطه محوری سه نقطه قیمت (بالا، پایین و بسته شدن) یک دارایی را در نظر میگیرد. با تقسیم بر سه، نقطه محوری به دست میآید. این شاخص، پس از محاسبه، سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت را ارائه میدهد و بینش و محدوده و احساسات بازار را نشان میدهد.

فیبوناچی اتوماتیک

همانطور که قبلاً ذکر شد، نسبت های فیبوناچی راهی عالی برای یافتن نقاط حمایتی و مقاومت هستند. همین امر از این شاخص استفاده میکند که سطوح fib را بین بالا و پایین یک بازه زمانی خاص کاربر تعیین میکند. با استفاده از این در TradingView، خطوط فیبوناچی به طور خودکار ردیابی میشوند و بار کاری معامله گر را کاهش میدهند.

نتیجه

هدف این مقاله، سرآغازی برای معامله گران است که به دنبال ایجاد یک استراتژی تجاری قوی بر اساس نقاط حمایت و مقاومت هستند. آنها مقاط قابل اعتمادی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، تمام سقف های پولساز در بازار رمزنگاری را میشکنند.

۸ استراتژی معاملاتی فارکس + معرفی بهترین استراتژی فارکس

استراتژی فارکس

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

مدت زمان که یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکسبهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از ۳ معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد نحوه محاسبه نقاط محوری استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

 • مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

 • مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

 • مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

 • مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی نحوه محاسبه نقاط محوری را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود نحوه محاسبه نقاط محوری و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

 • مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

 • مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معاملاتی فارکساستراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

 • مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

 • مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

 • مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین ۱ الی ۳۰ دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

 • مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نحوه محاسبه نقاط محوری نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

 • مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

 • مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

 • مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

 • مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت نحوه محاسبه نقاط محوری انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که یک بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای مالی هستید، دوره تریدرشو تمام مباحث مرتبط با بازارهای مالی را از صفر تا صد آموزش می‌دهد و شما را برای ورود به بازار و معامله‌گری آماده می‌سازد.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.