سیگنال های طلایی بورس


در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

سیگنال های طلایی بورس

معرفی سهمهای طلایی بورس و موفقیت در خرید و فروش سهم

کپارس باز هم افتخار آفرید

این سهم دوست داشتنی در پیش بینی سود سال مالی آینده خود سود را 1914 ریال اعلام کرد که با توجه به سود مذکور یعنی تعدیل مثبت 34درصدی ومجموع تعدیل مثبت سهم طی یک ماه گذشته به 90درصد میرسد یعنی سود سهم از 1000ریال به 1914ریال رسید حالا فقط سهم را در 2000تومان به بال میفروشیم وتا روز مجمع 2500 تومان

حالا موقع خرید به دور از هیجان

همانطور که گفتیم تا اواسط اسفند بازار قابل اعتماد نیست به سهمهای بنیادی وارد شوید و پله کانی خرید کنید و فروش را متوقف کنید با خودتان متعهد شوید ضرر بس است و دوران سیو کردن سود رسیده ثروتمند باشید

خر من از کره گی دم نداشت

مرﺩﯼ ﺧﺮﯼ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﮔﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺁﻥ
ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ . ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻡ ﺧﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺯﻭﺭ ﺯﺩ . ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﻪ ﺩﻡ ﺧﺮ ﺍﺯ ﺟﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪ . ﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ: ﺗﺎﻭﺍﻧﺶ
ﺭﺍ ﺑﺪﻩ !
ﻣﺮﺩ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪﺍﯼ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ . ﺯﻧﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﻮﺽ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯽﺷﺴﺖ ﻭ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﺳِﻘﻂ ﮐﺮﺩ ﭘﺲ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ .
ﻣﺮﺩِ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺑﺮ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻓﺖ . ﺭﺍﻫﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺖ، ﺍﺯ ﺑﺎﻡ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﺍﯼ ﭘﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﮥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﯼ
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻣﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﭘﺪﺭ
ﻣﺮﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩ، ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﮐﻮﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﯾﻬﻮﺩﯼ
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪﺵ . ﭘﺎﺭﻩ ﭼﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﯾﻬﻮﺩﯼ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﮐﻮﺭﺵ
ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻻﻥ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎﻥ ﭘﯿﻮﺳﺖ !
ﻣﺮﺩ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﺑﺪﻩ؛ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺯﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮐﯿﺎﻥ
ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﭼﻮﻥ ﺭﺍﺯﺵ ﻓﺎﺵ ﺩﯾﺪ، ﭼﺎﺭﻩ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻣﺮﺩ ﺟﺎﻧﺒﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ . ﭘﺲ ﻣﺪﻋﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ .
ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺯ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪ . ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺍ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
ﮐﺮﺩﻩ . ﻗﺼﺎﺹ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .
ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ: ﺩَﯾﺖِ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ
ﺩﯾﮕﺮﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﯿﺮﯼ .
ﭼﻮﻥ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺩﯾﺪ، ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﯾﻨﺎﺭ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ .
ﺟﻮﺍﻥِ ﭘﺪﺭ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ
ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﻡ ﺑﺮ ﭘﺪﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﻼﮐﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻠﺐ
ﻗﺼﺎﺹ ﺍﻭ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ .

ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ: ﭘﺪﺭﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ
ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻢ سیگنال های طلایی بورس ﺍﺳﺖ .
ﺣﮑﻢ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ ﻭ
ﺗﻮ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﯼ، ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ !
ﺟﻮﺍﻧﮏ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺻﻼﺡ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺳﯽ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﺟﺮﯾﻤﮥ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯽﻣﻮﺭﺩ ﺣﮑﻮﻡ ﺷﺪ !
ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﺣﺸﺖ ﺳﻘﻂ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﺼﺎﺹ ﺷﺮﻋﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺎﻓﺎﺕ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺎﻝ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺯﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺪﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺩﺭﺍﻭﺭﯼ ﺗﺎ
ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ . ﻃﻼﻕ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺵ !
ﻣﺮﺩ ﻓﻐﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺟﺪﺍﻝ ﮐﺮﺩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﯾﺪ .
ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: ﻫﻮﻭﻭﻭﯼ ! ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﺖ ! ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﻭﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ : ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ . ﻣﯽ ﺭﻭﻡ
ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻫﻨﺪ ﺧﺮﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺮﻩﮔﯽ ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ

فریب کاری تا کی؟

از دست مسولین فریبکار و دروغگو به کجا پناه باید برد؟ آمریکا کجایی تا سر تو فریاد بکشیم (امام فرمودند هرچه فریاد دارید سر آمریکا بکشید) آخه آقای ابوترابی این چه وضعشه وبدتر از همه اینها معامله سوری وبلوکی فولاد برای مثبت کردن شاخص آقایان لطفا به ارزشهای انقلاب برگردید

یه سوالی که همیشه ذهن منو درگیر میکنه:

چرا همیشه در صف؟؟؟

واقعا چه دلیلی داره؟

چرا قبل از انجام هر کاری فکر نمیکنیم.

بیایید با کمی تحلیل و منطق همیشه یک قدم جلوتر از این افراد باشیم.

صفویان.

چه دلیلی داره وقتی سهمی سه روز قبل 811 تومان صف خرید داشت حالا اینطور بشه؟

یا مثلا وقتی سهمی یک هفته قبل رو 370 تومان صف فروش بود حالا بشه:

اصلا این صف یعنی چی؟عزیزی که نفر 1000 ام بعد از 60 میلیون صف باز هم داری میری تو صف فروش،تو رو اون وجدانت:10 ثانیه قبل اینکه بری تو صف فکر میکنی؟

چه دلیلی داره وقتی افزایش نرخ گاز از لحاظ بنیادی هیچ تاثیری روی سود دهی این شرکت نمیزاره وضعیتش این باشه؟در حالی که یک هفته قبل 540 تومان صف خرید سنگین داشت.

اگه این صف ها رو درست نکنیم در هر شرایطی میتونیم توی بازار سرمایه سود کنیم.

بیایید کمی منطقی شوین و برای یکبار هم که شده تشکیل صف رو بزاریم کنار.

منظورم این نیست که مثل اینا کلا صف رو بیخیال بشیم و نامنظم عمل کنیم.نه.

برادر من،عزیزم من،هم وطن من:

45.000 تومان تو این دوره زمونه مگه چه دردی رو دوا میکنه که بخاطرش باید این کار رو بکنیم؟

این مربوط میشه به روز پرداخت یارانه ها:

آخه برادر من،خواهر من:اگه فقط دو روز صبر کنید چه اتفاقی می افته؟

فرض کنید یک روز با تاخیر واریز شده.آیا حرف من بی منطقه؟دو روز بعد از واریز آیا اینطور نمیشه؟

آیا واقعا من اشتباه میکنم و چند روز بعد از واریز به خود پرداز مراجعه میکنم؟

آخه هم وطن عزیز یعنی شما فقط محتاج همین چند قلمی؟

باور کنید 45 روز هنوز فرصت هست.یعنی تا پایان اسفند.

یعنی ما اندازه جماعت عربستان عقل نداریم؟

مرغ یه خورده گرون شد کل ملت یک هفته مرغ نخریدند.قیمت مرغ از قیمت قبلی هم پایین تر اومد.

دقیقا یاد اون روزی افتادم که پراید در عرض چند روز از 12 میلیون شده بود 20 میلیون.

وقتی اواخر سال 91 صف مردم رو جلوی نمایندگی سایپا دیدم که برای خرید پراید 20 میلیونی اومده بودند مغزم داشت میترکید.تا دو روز قبل که پراید 12 میلیون بود کجا بودید؟

حالا قبول کنید که مقصر همه چیز،تورم،گرانی،کمبود و . همین مردم همیشه در صحنه هستند.

واقعا مدیون هستم اگر کوچکترین جسارت و توهینی به مسئولین و دولتمردان بکنم.

جشنواره سیگنال طلایی بورس و کریپتو (بهمن و اسفند)

اگر از اعضای قدیمی باشگاه اینوستار باشید حتما توی این چند وقت گذشته شاهد این بوده اید که تحلیلگرهای باشگاه چقدر فرصت های عالی سرمایه گذاری معرفی کردن و بعضی از اون ها هم سودهای باور نکردنی رو به اعضا رسوندن و البته بعضی ها هم به اون هدف که تعیین شده بود نرسیدن و این جز قوانین بازارها هست و حتما شنیدید که حتی بهترین تحلیل­گرهای دنیا هم 70 درصد از تحلیل هاشون درست درمیاد اما با مدیریت سرمایه و رعایت قوانین سرمایه گذاری همین مقدار هم برای کسب سود های عالی کافیه

همانطور که میدونید بزرگترین هدف باشگاه اینوستار گردهم جمع کردن علاقمندان به حوزه سرمایه گذاری هست کسانی با قواعد سرمایه گذاری آشنایی دارند و خوب میدانند که سرمایه­گذاری مانند یک مسیر صخره­نوردی هست و هرکس بمانند یک صخره نورد عمل می کند یعنی از تجربیات و نظرها و دانش دیگران استفاده می کند ولی درنهایت این خودش هست که باید از صخره بالا برود پس درنتیجه ما در اینوستار گروهی باهم تبادل نظر میکنیم تحلیل های خودمان رو بدون هیچ ترسی از قضاوت شدن بیان می کنیم و درنهایت هرکدام از ما با توجه به شرایط سبد سرمایه گذاری خودمان تصمیم به سرمایه گذاری میکنیم

حالا ما در این وضعیت بازارهای کریپتو و بورس و این سرمای زمستون شما رو به یک چالش جذاب دعوت می کنیم. البته به امید خدا خیلی پرسود برای همه اعضای باشگاه به استقبال سال جدید میریم.

معرفی جشنواره سیگنال طلایی:

اگه خلاصه بخواییم بگیم، در پایان این جشنواره کسی برنده سیگنال طلایی باشگاهه که "یکی از فرصتها و سیگنالهایی که معرفی کرده بیشترین بازدهی رو نسبت به دیگران گرفته باشه".

در این جشنواره ما از اعضا و تحلیلگرهای داخل و خارج باشگاه دعوت میکنیم تا سیگنالها و فرصتهای پیشنهادی خودشون رو توی سایت در بخش فرصتهای سرمایه گذاری درج کنن.

اندیکاتور سیگنال خرید

اندیکاتور‌ها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که تحلیلگران، برای تایید یا رد تحلیل صورت گرفته درباره حال و آینده بازار از آنها استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها در بورس می‌توان به مشخص کردن نقاط ورود و خروج اشاره کرد. به زبانی دیگر تحلیلگران از این ابزارهای تکنیکالی، سیگنال‌هایی دریافت می‌کنند که متناسب سیگنال های طلایی بورس به استراتژی شخصی و میزان ریسک‌پذیری وارد معامله می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات کارگزاری اقتصاد بیدار به معرفی بهترین اندیکاتور‌هایی می‌پردازیم که بهترین عملکرد را در صدور سیگنال‌های خرید دارند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای فنی به ‌شمار می‌روند که در چارت‌ها و تحلیل تکنیکال از آن‌ها جهت انجام معاملات استفاده می‌شود. این ابزارها به تریدر کمک می‌کنند تا اطلاعات مفیدی در مورد بازار حال و آینده بدست آورد. تشخیص و صدور سیگنال‌های خرید و ورود به سهم از موثر‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها می‌باشند. پایه و اساس همه‌ی اندیکاتور‌ها محاسبات ریاضی نسبتا پیچیده می‌باشد.

بهترین اندیکاتور‌های سیگنال خرید

هر کدام سیگنال های طلایی بورس از اندیکاتور‌ها با عملکرد و روشی خاص، روند قیمتی سهم را بررسی کرده و به تریدر کمک شایانی در بهبود معاملات انجام شده می‌‌کنند. اما در این بین، 5 اندیکاتور محبوبیتی غیر قابل انکار در سیگنال‌دهی و مخصوصا مشخص کردن نقطه ورود دارند. در ادامه به معرفی این اندیکاتور‌ها و نحوه صدور سیگنال خرید خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به ema شهرت دارد، یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاط ورود و دریافت سیگنال خرید است. اساس و پایه این اندیکاتور، میانگین متحرک ساده است اما تفاوت‌هایی در نحوه انجام محاسبات دارد. این اندیکاتور به قیمت‌های انتها دوره، وزن بیشتری را اضافه می‌کند که باعث حساسیت و دقت بیشتر می‌گردد.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور ema

  1. سهم مورد نظر را انتخاب کنید.
  2. از قسمت اندیکاتورها ema cross را انتخاب کنید.
  3. سپس روی خطی که بر روند قیمتی اعمال می‌شود کلیک راست می‌کنید تا گزینه‌ format را ببینید.
  4. اعداد 12، 26 و 52 را در قسمت ورودی‌ها، برای دید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انتخاب ‌کنید.

هنگامی که در قسمتی از چارت، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت، نمودار بلندمدت را از پایین به سمت بالا قطع کرد، آن نقطه، کراس طلایی (golden cross) گفته می‌شود و سیگنال خرید صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است بعد از ایجاد این تقاطع، سهم مورد نظر موج صعودی خود را آغاز کرده است. در این چارت، خط قرمز، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط سبز، میانگین متحرک بلندمدت است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از انواع اسیلاتورها می‌باشد. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که بازه‌ نوسانی دارند و بین یک بازه خاص حرکت می‌کنند. اندیکاتور RSI نیز بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقداری که این اندیکاتور بین 0 و 100 به خود اختصاص می‌دهد می‌تواند نشان‌گر سیگنال خرید سیگنال های طلایی بورس و ورود به سهم باشد. از این‌رو این اندیکاتور محبوبیت خاصی نزد تحلیلگران تکنیکالی دارد و تریدر‌ها از آن برای ورود به سهم استفاده می‌کنند.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور RSI

در بازه 0 تا 100، ناحیه 30 نقطه‌ کلیدی و حساس اندیکاتور RSI شناخته می‌شود. مقادیر پایین‌تر از 30 را اشباع فروش می‌نامند. زمانی که اندیکاتور RSI ‌عدد 30 یا کمتر از آن را می‌گیرد بهمعنی هیجانی بودن بازار است و سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش خود در حال معامله شدن است. تریدر‌ها با استفاده از اندیکاتور RSI این سطح را شناسایی کرده و به صورت پله‎‌ای به سهم ورود می‌کنند. هما‌ طور که در تصویر زیر مشخص است بعد از اینکه مقدار اندیکاتور به زیر 30 رسید، سهم مورد نظر موج صعودی خود را آغاز کرده است. بنابراین رسیدن اندیکاتور به این ناحیه، سیگنال خرید می‌باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای دریافت سیگنال خرید و ورود به سهم استفاده‌ می‌شود، اندیکاتور مکدی (MACD) است. مکدی یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در شناسایی نقاط بازگشتی، مقاومت، حمایت و در نهایت صدور سیگنال خرید به‌کار برده می‌شود.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی زمانی سیگنال خرید صادر می‌کند که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، در این صورت احتمال تغییر روند قیمتی و شروع موج صعودی بسیار محتمل است. همچنین در اندیکاتور زمانی‌که هیستوگرام عددی منفی و زیر صفر را نشان می‌دهد، نشانگر این است که قدرت روند نزولی و رو به کاهش است و با بررسی دیگر ابزار‌های معاملاتی می‌تواند سیگنال خرید باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور Stochastic در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر مشهور تکنیکالی، دکتر لین به دنیای بازارهای مالی معرفی شد و در حال حاضر یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم می‌باشد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از موثرترین‌ها در تشخیص اتمام روند می‌باشد و از این‌رو برای دریافت سیگنال خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور پیش از بازگشت قیمت، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور استوکاستیک

در این اندیکاتور سطح 20 و پایین‌تر از آن را ناحیه‌ اشباع فروش نامیده می‌شود. بعد از ورود اندیکاتور به این ناحیه، این اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و می‌توان شروع روند صعودی را انتظار داشت.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تکنیکالی تاثیرگذار جهت دریافت سیگنال خرید و فروش است. این ابزار محدوده‌ای را برای تحلیلگران مشخص می‌کند که کندل‌ها بین آن حرکت می‌کنند و بزرگ و کوچک شدن پهنای این باند، نوسانات بازار را نشان می‌دهد. هنگامی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نشانگر کم شدن نوسانات است و بر‌عکس.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور بولینگر باند

در اندیکاتور bollinger band هنگامی سیگنال خرید صادر می‌شود که کندل‌های قیمتی در حوالی کف باند معامله شوند یا از باند پایینی که کف نامیده می‌شوند به سمت پایین عبور کرده باشند. در این شرایط سهم مورد نظر به سطح اشباع فروش رسیده است. به عبارتی دیگر، نماد مورد نظر ما در حال معامله شدن با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود است. بنابراین انتظار می‌رود با از بین رفتن هیجان در بازار، سهم با تقاضای خوبی روبه‌رو شود و موج صعودی آغاز گردد. در تصویر زیر مشخص است که با برخورد کندل‌ها به باند پایینی اندیکاتور بولینگر باند، روند سهم عوض و صعودی شده است.

ترکیب اندیکاتورها جهت سیگنال‌دهی قوی

تحلیلگران تکنیکالی بازار بورس می‌توانند چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنند تا با ریسک کمتری به سهام مورد نظر ورود کنید. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند درصد خطا در تحلیل صورت گرفته را کاهش دهد چرا که به‌جای یک اندیکاتور از 2 اندیکاتور سیگنال خرید دریافت کرده‌اید و در این صورت احتمال درست بودن این سیگنال بسیار بالاتر است. به این منظور باید 2 اندیکاتور که بهترین عملکرد را در کنار یکدیگر دارند انتخاب کنید اما پس از دریافت سیگنال خرید از یکی از آن‌ها پوزیشن خرید نگرفته و به بررسی دومین اندیکاتور و تحلیل آن می‌پردازید. اگر اندیکاتور دیگر هم در شرایط مناسب جهت ورود به سهم بود، آنگاه به صورت پله‌ای خرید میکنید. در ادامه چند ترکیب موثر و قابل اطمینان را معرفی می‌کنیم:

1. استوکستیک و RSI

2. مکدی و بولینگر باند

3. میانگین متحرک نمایی (ema) و RSI

جمع‌بندی

به‌کارگیری اندیکاتورها در کنار مدیریت سرمایه، رمز موفقیت در بازارهای مالی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال نیاز ندارند از همه‌ این اندیکاتورها به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنند، اما باید از میان آن‌ها چند اندیکاتور را به‌عنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید انتخاب کنند. نکته بسیار مهم آن است که باید سیگنال صادر شده از یک اندیکاتور را با سیگنال سایر اندیکاتور‌های مقایسه کنید. اگر از یک اندیکاتور، سیگنال خرید دریافت کرده و همزمان اندیکاتور دیگری هم این سیگنال خرید را تایید می‌کند، آنگاه، ریسک معامله بسیار کم‌تر است. در کارگزاری اقتصاد بیدار تلاش بر آن است تا بهترین مقالات آموزشی در حوزه آموزش بورس تهیه و آماده شوند، بنابراین به منظور آشنایی با تمامی اندیکاتورها به مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه کنید.

سیگنال بورس ایران

در بورس ایران، با آرامش سرمایه گذاری کرده و کسب درآمد کنید

با عضویت در کانال ویــژه VIP بورس ایران از بهترین موقعیت های بورس ایران با خبر شوید و سرمایه گذاری مطمئن و کسب درآمد لذت بخشی را تجربه کنید.
دوره های سرمایه گذاری و نوع معامله:
ترید نوسان گیری
تریدهای کوتاه مدت
ترید های میان مدت
مزایای عضویت:
دریافت موقعیت های طلایی خرید
اطمینان از معامله
سیگنال ها بهمراه تصاویر تحلیل است پس آموزش هم خواهید دید

سیگنال ها بعد از بررسی و تحلیل کامل توسط تیم معامله گر Onbit بر روی کانال قرار خواهد گرفت و بصورت منظم مورد رصد قرار گرفته و در صورت تغییر و یا انجام اصلاحاتی در معامله سریعا به اعضای کانال اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده کانال عمومی و آموزش رایگان بورس از آی دی زیر استفاده کنید.

کانال سیگنال بورس ایران

پرداخت هزینه اشتراک

در حال حاضر امکان عضویت وجود ندارد
پرداخت امن از طریق درگاه بانکی شتاب

با ما در ارتباط باشید

در صورت هرگونه مشاوره و سوال در خصوص شرایط عضویت در کانال بورس ایران از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما برای رسیدن به این هدف باید چه ویژگی هایی داشت؟ آیا می توان به راحتی با ورود به این بازار سودهای میلیونی کسب کرد؟ برای جواب به این نکته باید بگوییم که بیشتر افراد حاضر در بازارهای مالی در ضرر هستند برای همین شما به ابزارهایی نیاز دارید که بتوانید حرف هایی برای گفتن داشته باشید، در ادامه این مقاله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری را معرفی می کنیم تا علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بتوانید به سودهای قابل قبولی برسید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌ باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند. اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می ‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌ دهند که سیگنال های طلایی بورس خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می ‌دهد؛ علاوه بر اندیکاتور، اسیلاتور نیز وجود دارد اما اکثریت مردم این دو را یکی می دانند ما هم در این مقاله فرقی برای آن نمی گذاریم اما باید بدانید که اسیلاتورها پایین چارت می افتند، برای اینکه اسیلاتور و اندیکاتور را متوجه بشوید یک مثال از هر کدام میزنیم، همان طور که گفتیم اسیلاتورها در یک باکس پایین چارت باز می شوند، لذا RSI یک اسیلاتور است، حال اندیکاتورها بر روی چارت می افتند، از مثال آن می توان به ایچیموکو اشاره کرد.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بورس و ارز دیجیتال

شاید این سوال را از خودتان زیاد پرسیده باشید، اینکه بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری کدام است، این سوال شاید نیاز به چندین ماه و حتی سال تجربه داشته باشد اما بهترین آن ها در ادامه گفته خواهد شد لذا برای تسلط بر آن باید تمرین زیادی داشته باشید. همچنین اندیکاتورها را به عنوان یک تائیدیه ببینید، برای همین شما به عنوان یک تریدر و معامله گر بازارهای مالی می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را همچون، پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT را آموزش ببینید تا بتوانید درک خوبی از رفتار قیمت داشته باشید.

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام یا رمز ارز مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی ( cryptocurrency ) مشخص شود.

با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار کسب کرد، این اندیکاتور از دو ابر و 3 خط تشکیل شده است، این دو ابر از آینده قیمت خبر می دهند و 3 خط دیگر نقش حمایت و مقاومتی را برای قیمت بازی می کنند، اما گفتیم این اندیکاتور دارای 3 خط است، یکی از این خطوط از نمودار قیمت خطی است که به آن لگینگ اسپن می سیگنال های طلایی بورس گویند، این خط در ایچیموکو سبز رنگ است. در واقع این خط همان نمودار خطی قیمت است که با تاخیر 52 کندلی روی نمودار دیده می شود.

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک حباب باشد و در همان حباب به روند خودش ادامه بدهد، برای تشخیص واگرایی نیازمند به RSI خواهید شد، در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت در یک حباب نزولی به قیمت به حرکت خودش ادامه دهد، به طور کلی واگرایی را می توان بدون اندیکاتور نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت با پیمایش کمتر نسبت به لگ قبلی خود سقف جدید یا کف جدید می زند واگرایی تشکیل خواهد شد.

در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی در بازار قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد؛ RSI در یک محدوده مهم بازی میکند، این محدوده شامل 3 عدد 70-50-30 است، زمانی که قیمت به زیر محدوده 30 می آید، در واقع وارد محدوده اشباع فروش می شود، همین عنوان نیز برای محدوده 70 وجود دارد، زمانی که قیمت بالاتر از 70 می رود، وارد محدوده اشباع خرید می شود.

MACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

MACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

مکدی نیز همچون RSI به عنوان تشخیص واگرایی استفاده می شود اما مکدی اجزای تشکیل دهنده متفاوتی نسبت به RSI دارد، این اندیکاتور یا بهتر است بگوییم این اسیلاتور از کندل ها و دو خط تشکیل شده است، کندل های مکدی را هیستوگرام مکدی می گویند و می توان از آن ها برای تشخیص تغییر روند کمک گرفت اما اصل کار مکدی آن دو خط هستند. نام های آن دو خط، خط سیگنال و خط مکدی است، که زمانی که این دو خط همدیگر را کراس می کنند سیگنال خرید و فروش ایجاد می شود.

اندیکاتور MFI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور MFI از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین 0 تا 100 حرکت می کند، حتی ظاهر این اندیکاتور نیز سیگنال های طلایی بورس شباهت زیادی به RSI دارد اما برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده ‌های قیمت و حجم را در بر می‌ گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند. شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص آر اس آی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد.

Divergence for many indicators v4 یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

Divergence for many indicators v4 یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری

می توان Divergence for many indicators v4 را بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی دانست، در تصویر همان طور که قابل مشاهده است، می توانید به راحتی متوجه بشوید که این اندیکاتور می گوید در این سوئینگ های قیمتی نشان می دهد که چه اندیکاتورهایی در آن قسمت واگرایی را نشان می دهد! در نمودار کادرهایی که زرد رنگ است واگرایی مثبت و کادرهایی که رنگ سورمه ای دارند را واگرایی منفی نشان می دهد، حال باید هر زمان که این واگرایی ها را دیدیم، وارد معامله شویم؟

برای پاسخ این سوال باید بگوییم که این بازارها و همینطور این ابزارها برای اینکه به شما سود برساند ساخته نشده است، این به معنی این است که ابزارها مشکل دارند نیست، بلکه زمانی باید از این ابزارها استفاده کنید که با تحلیل تکنیکال شما ترکیب شده باشد، زمانی واگرایی را استفاده کنید که بر روی محدوده های حمایت و مقاومت مهمی قرار داشته باشند و این زمان می توانید با رعایت روانشناسی بازار و خودتان وارد معامله بشوید.

اندیکاتور والیوم یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور والیوم از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتورها و نرم افزارهای دیگر معانی دیگری داشته باشند.

  • زمانی که قیمت در حال افزایش است و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در آن دارایی می باشد.
  • زمانی که قیمت در حال افزایش است ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند دارایی بورس و رمز ارز است. (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
  • شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات برای شما یک سیگنال است.

اندیکاتور موینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور موینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری

به طور کلی موینگ اوریج یعنی میانگین کندل های گذشته، این میانگین گرفتن خطی منحنی برای شما می سازد که می تواند از آن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد؛ در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است: میانگین اوپن و کلوز کندل های قبل و تقسیم بر سیگنال های طلایی بورس تعداد آن ها و موینگ اوریج اندیکاتوریست که شما تعیین می کنید که چه میانگینی از کندل می خواهید، این نکته نیز حائز اهمیت است که موینگ اوریج تایم فریم بالا از اهمیت و قدرت بیشتری برخوردار است.

هنگامی که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار می دهید به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت فعال کرده اید و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار دهید به این معنی است که شما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه را روی چارت فعال کرده اید.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور باند بولینگر از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می ‌باشد، لذا همین امر به شما می تواند کمک کند که به سودهای خوبی در بازارهای مالی برسید. این اندیکاتور از 3 باند تشکیل شده است. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می ‌باشد. یکی از اصل ‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت ‌ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می ‌کنید، باید بدانید که قیمت‌ ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

اندیکاتور Support and Resistance یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور Support and Resistance یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری

این اندیکاتور کار را برای شما آسان کرده است، با استفاده از این اندیکاتور می توانید حمایت ها و مقاومت ها را پیدا کنید، پس از اضافه کردن این اندیکاتور به چارت خود، خط های افقی بر روی قیمت رسم می شود که نشان از وجود حمایت و مقاومت بودن است، همان طور که می دانید زمانی که یک حمایت و مقاومت شکسته می شود، نقش آن نیز تغییر پیدا می کند لذا این اندیکاتور بسیار می تواند برای شما مفید باشد، نام دقیق این اندیکاتور نیز در بالا سمت چپ تصویر نوشته شده است و می توانید آن را در پلتفرم تریدینگ ویو خود اضافه کنید و از آن در جهت تحلیل خود استفاده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.